Χωριάτες;

Χωριάτες;Νεοαθηναϊκὴ «κοινή» εἶναι ἐκείνη ἡ γλῶσσα, τῆς ὁποίου οἱ ὁμιληταὶ θεωροῦν χωριάτες ὅσους κόβουν φωνήεντα ἀπό τὶς λέξεις, ὅπως γιὰ παράδειγμα μλάρ, κριθάρ, κλπ…

… ἐνῶ οἱ ἴδιοι περνιούνται γιὰ πρωτευουσιάνοι, ἀγνοῶντας ὅτι καὶ ἐκείνοι κόβουν ἕνα κάρον φωνήεντα.

Συνέχεια

Ἀντιφασισμός θά πῆ νά δολοφονῇς τόν φασίστα;

Ἀντιφασισμός θά πῆ νά δολοφονῇς τόν φασίστα;Ἀντιφασισμὸς θὰ πῆ νὰ δολοφονῇς τὸν φασίστα Μουσολίνι ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ καὶ μετὰ νὰ πείθῃς τὸ πόπολο ὅτι εἶσαι δῆθεν …δημοκράτης.

Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ κάθε ἀντί- εἶναι ΑΚΡΙΒΩΣ τῆς ἰδίας φύσεως μὲ τὸ ἀντίθετό του καὶ σὲ ἀπόλυτο τιμὴ ΑΚΡΙΒΩΣ ἴσον (ὅσοι γνωρίζουν ὀλίγα μαθηματικὰ καταλαβαίνουν).
Ὁ ἀντιφασισμὸς δηλαδὴ δὲν εἶναι δημοκρατία, ὅπως νομίζουν τὰ κορόιδα καὶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἔνας ἀκόμη φασισμός. Συνέχεια

Μιγαδισμός. Μαῦρο καὶ ἄσπρο.

Τὸ ζεῦγος ποὺ προωθεῖται συχνάκις ἀπὸ τὴν τηλεόραση.
Λευκὸς ἐρωτεύεται μαύρη, μαῦρος ἐρωτεύεται λευκή… Ὡραῖα πράγματα!

Ἡ μικρὴ καὶ ἡ μεγάλη ὀθόνη, ἰδανικὸ πεδίο προπαγάνδας, μὲ κυριότερο στόχο τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν τάση νὰ ταυτίζονται μὲ τοὺς ἥρωες (τὸ περάσαμε ὅλοι αὐτό). Συνέχεια

Νά κάνουμε μίαν ΚΑΛΗ συμμαχία μέ τό Ἰσραήλ;

Νά κάνουμε μίαν ΚΑΛΗ συμμαχία μέ τό Ἰσραήλ;Ἀπὸ πότε χάλασε ὁ κόσμος;;;

Ἀφοῦ τὸ Ἰσραὴλ κόπτεται τόσο πολὺ γιὰ τὴν μὴ ἐπέκταση τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ, δλεν συμμαχεῖ μαζί μας, νά ἀνακαταλάβουμε τὴν Μικρᾶ Ἀσία, (ποὺ ἱστορικὰ μᾶς ἀνήκειῖ) καί νά μεγαλώσῃ τό μέτωπο ἐναντίον τοῦ ἰσλαμικοῦ ἐπεκτατισμοῦ;

Νὰ ἡ εὐκαιρία γιὰ Ἰσραηλινούς, Ἀμερικανούς, «Εὐρωπαίους».. Συνέχεια

Πολεμιστὲς ἐξ ἀποστάσεως.

Πολεμιστὲς ἐξ ἀποστάσεως.Ἀπὸ τότε ποὺ χάλασε ὁ κόσμος, ἀρχίσαμε νὰ χάνουμε σὲ πολέμους καὶ σήμερα τὸ παίζουν πολεμιστὲς ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι;

Ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ἀνδρεία ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν εὐστοχία.

Μὴν ξεχνάμε ὅτι ἀκόμη καὶ τὴν Πόλη δὲν τὴν χάσαμε ἀπὸ στρατὸ ἀλλὰ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο κανόνι τῆς ἐποχῆς.
Χωρὶς τὰ βλήματα οἱ Τοῦρκοι ἀκόμη θὰ προσπαθοῦσαν νὰ μποῦν ἀκόμη μέσα στὰ τείχη. Συνέχεια

Πατριωτικό ἔντυπο ὁ «Ῥιζοσπάστης»;

 

Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό!
Ἡ ἐφημερίδα «Ῥιζοσπάστης» ξεκίνησε ὡς ἐθνική-πατριωτικὴ καὶ ὄχι ὡς ἐπίσημο ὄργανο προπαγάνδας τοῦ ΚΚΕ (Πρῴην ΣΕΚΕ), τὸ 1908 ἀπὸ τὸν Γ. Φιλάρετο.Πατριωτικό ἔντυπο ὁ «Ῥιζοσπάστης»;

• Διαβάζουμε σε φύλλο του 1910 ( http://www.esperos.com/photos/kallithea/k_24.jpg )
«Οἱ ἐν Τουρκίᾳ ἐγκατεστημένοι Ἕλληνες … Τοιούτῳ τρόπῳ παρασκευάζεται μεν μεθοδικῶς ἡ βαθμιαία ἐθνικὴ ἀποσύνθεσις, ἐν τῷ μεταξύ δὲ χρόνῳ πάντες οἱ σφρυγῶντες νέοι, ἐγκαταλείποντες τὸν ἐθνικόν πλοῦτον*, ἀναζητοῦσι διὰ μεταναστεύσεως τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, πλήν τῶν προ(…) μεταβολήν ἰθαγενείας, τὸν ἐκβουλγαρισμόν ἤ τὸν ἐκρουμανισμόν…
καθ’ὅν χρόνον ὁ πανσλαυισμός ἀγρίως περισφύγγει, ἐν ὀνόματι τῆς ὁμοδοξίας, τὸ ἐλληνικόν γένος, ἡ ἄπιστος Ἀλβέων, μεταβάλλει τὰς ἑλληνικάς χώρας εἱς ἀγγλικὰς ἀρμοστίας. » Συνέχεια