Χάσαμε ὁριστικῶς τήν Μακεδονία διότι τό θέλει ὁ πSoros;

Κατ’ ἀρχάς, ὡς γνωστόν, ἔχουν κυκλοφορήση αὐτά:

Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (γ)

…ἀπὸ τὸν περασμένο Ἰούνιο. Τὰ πανηγύρια τοῦ πSoros ἀπὸ τότε καὶ μετά, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, δὲν ἔχουν ὅμοιά τους, ἰδίως στὸ ζήτημα τῶν -ἐμμέσων ἢ ἀμέσων- παραδοχῶν του περὶ τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου του – μέσῳ ἐξαγορᾶς- ψήφων, ἢ ἄλλως χρηματισμοῦ, ἔνθεν κακεῖθεν τῶν συνόρων. Ἀφῆστε τὴν ἀρθρογραφία του, ποὺ ἐπιδεικνύει πανηγυρικῶς τὴν χαρά του, μὰ καὶ τὶς μελλούμενες κατ’ αὐτόν, ἐξελίξεις στὴν χώρα μας…

Ἄλλως τὲ τὸ ἐπιδεικνύουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους ἅπαντες, ἀπολύτως χαζοχαρούμενα καὶ προκλητικά, ἀκόμη κι ὅταν, τάχα μου-τάχα μου, πασχίζουν νὰ τὸ …ἀρνηθοῦν!!!

Θεωρίες συνωμοσίας καὶ ἄλλες …πραγματικότητες!!!

Κι ἐπεὶ δὴ μία συνωμοσία δὲν γίνεται νὰ ἔχῃ ἕνα μόνον μέρος, γιὰ νὰ ὑλοποιηθῇ, ἐφ΄ ὅσον ἀπαιτῶνται τοὐλάχιστον δύο…
…ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, πSoros (ἐνορχυστρωτής) καὶ Ζάεφ (πρῶτο μέρος)
…θὰ μποροῦσε, θεωρητικῶς, ἡ δική μας ἐνασχόλησις μὲ τὸ θέμα νὰ περιορισθῇ ἐκεῖ γιὰ νὰ μὴν καταντήσουμε γραφικοί.

Ἔρχεται ὅμως, κατόπιν ὅλων αὐτῶν, τὸ καμμένο, ποὺ ἐξ αἴφνης -κάπως …ἀργάμιση -ἀνεκάλυψε τὸν χαμένο …μπατριωτισμό του, γιὰ νὰ μᾶς …ἀποκαλύψῃ (μὲ πολλά, πολλά, πολλὰ ἐρωτηματικά!!!), τὸ πόσο βαθειὰ ἐμπλέκονται τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, ὁ πSoro-κοτζιᾶς καὶ οἱ διάφορες Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros, μὲ τὴν «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν (δεύτερο μέρος), ἀλλὰ καὶ γενικῶς κάθε διαβρωτικὸ μηχανισμὸ ποὺ καταλύει τὴν Ἐθνική μας Κυριαρχία, μὲ σκηνοθέτη, πάντα, τὸν …«περιούσιο» αὐτὸν μεγαλοκαρχαρία…
(Οὐδὲ μία ἀναφορά, βεβαίως βεβαίως, στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, στὶς σχέσεις κοτζιᾶ-ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ στὸν βαθύτερό του ῥόλο στὸ νὰ ἀποδομηθοῦν οἱ πυλῶνες τῆς Ἐθνικῆς Συνειδήσεώς μας ἀρχικῶς καί, ἐν συνεχείᾳ τῆς Ἐθνικῆς μας Κυριαρχίας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα… Βλέπε, γιὰ παράδειγμα, τὸν βερέμη*, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ «ἐπιβλέπει» καὶ τὸ Παιδαγωγικὸν Ἰνστιτοῦτον!).

Θυμήθηκαν οἱ ...«πατριῶτες» ἱστορία!!!3Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ἡ Νέα (καὶ παλαιά) Τάξις Πραγμάτων.

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Ποιός φίλης;

Κι ὅλα αὐτὰ εἴπαμε, πάντα κατὰ δικήν του παραδοχή, τὰ ἀποκαλύπτει, λέει, πατῶντας σὲ στοιχεία ποὺ τοῦ ἔδωσαν, τὰ φιλαράκια του ἀπὸ τὴν ΜΟΣΑΝΤ καὶ τὸ Ἰσραήλ, ἐνᾦ ὁ τράγκας, ἐπισήμως, ἀνέλαβε τὸν ῥόλο διακινήσεως τῆς πληροφορίας…

Δῆλα δῆ μᾶς μαρτυρᾶ τὶς σχέσεις τοῦ …«περιουσίου» πSoros, βιτρίνα τῶν …«περιουσίων» Rothscdild, μὲ στοιχεία ποὺ λαμβάνει ἀπὸ τοὺς …«περιουσίους» φίλους του, μὲ τὸν κοτζιᾶ, πού, κατὰ καμμένο πάντα, εἶναι ὑπάλληλος τοῦ …«περιουσίου» πSoros-βιτρίνος τῶν …«περιουσίων» Rothscdild…
…κι ὅλο αὐτὸ μᾶς φαίνεται φυσιολογικό!!!

…μά, ἐπίσης, βάσει ὁμολογιῶν κοτζιᾶ, ἡ, κατὰ παράβασιν κάθε διεθνοῦς κανόνος, δική του, τακτικὴ συνεννοήσεως μὲ τὸν τότε ἀντιπολιτευόμενο Ζάεφ, προστατευόμενον τοῦ …«περιουσίου» πSoros- βιτρίνος τῶν …«περιουσίων» Rothscdild (ἐφ΄ ὅσον ἡ ἐπίσημος κυβέρνησις τῶν Σκοπίων τοῦ ἠρνήθη κάθε ἐπικοινωνία γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας), συνιστᾶ, ἐκ τῶν πραγμάτων καὶ παρέμβασιν στὰ ἐσωτερικὰ ἄλλης χώρας…
…καθὼς φυσικά, πέραν τῆς εἰς βάρος μας ἐθνικὴς μειοδοσίας του, μὲ κύριον σκοπό, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων καταγγελιῶν καμμένου, νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντα τῶν ἱδρυμάτων τοῦ …«περιουσίου» πSoros.

Ὅλο αὐτὸ σαφῶς καὶ καταδεικνύει ἕνα παρασκήνιον τὸ ὁποῖον ἐξυπηρετεῖ τσέπες (ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως) καὶ στρέφεται κατὰ λαῶν, ἐνᾦ πάντα, σὲ κάθε πλευρά, οἱ «χρήσιμοι ἠλίθιοι» εὑρίσκονται ἐν ἀφθονίᾳ, γιὰ νὰ σπεύσουν νὰ λάβουν μερίδιον ἀπὸ τοὺς βεβαιωμένους χρηματισμούς.
Ὅλοι οἱ λαοὶ πέφτουν θύματα τέτοιων συναλλαγῶν…
Καί, καλὴν ὥρα, ὁ δικός μας λαός, μὰ καὶ ὁ λαὸς τῶν Σκοπιανῶν. Ἕνα παρασκήνιον τοῦ ὁποίου βασικὸς ἐμπνευστὴς καὶ διαχειριστὴς ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει ὁ …«περιούσιος» πSoros μὲ τὰ ἱδρύματά του, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ὅμως εἶναι μία ἀκόμη βιτρίνα τῶν …«περιουσίων» Rothschild!!!

Οἱ Rothschild πίσω ἀπὸ τὸν Soros!!!

Οἱ Rothschild πίσω ἀπὸ τὸν Soros!!!

Τὸ δίκτυον Rothschild-Soros στὴν ζῳή μας…

Κάπου ἐδῶ ξεκινᾶ νὰ ξετυλίγεται, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ (καὶ ἐφ΄ ὅσον τά, ἐπισήμως, ἀντίθετα συμφέροντα τὸ τροφοδοτοῦν), ἕνα γαϊτανάκι ἀποκαλύψεων, ποὺ ὁδηγοῦν τὴν παρέα τῶν τσιπραίων στὸ ἰκρίωμα βεβαιωμένως. Ὄχι διότι τὸ λέω ἐγώ… Οὔτε διότι ἡ θανατικὴ ποινὴ ἰσχύει στὴν χώρα μας ἢ διότι ἀπὸ μόνη της ἡ θανατικὴ ποινὴ θὰ «ξεπλύνη» προδοσίες αἰώνων…
Ἡ κοινὴ λογικὴ ὅμως τὸ μαρτυρᾶ κάτι τέτοιο, ἐφ΄ ὅσον κάποιος πρέπει νὰ πληρώσῃ ὅλες τὶς ἔως σήμερα μειοδοσίες, πού, «κερασάκι» τους ἦταν ἡ πρόσφατος ἐκχώρησις τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας.
(Προσοχή!!! «Κερασάκι» καὶ μόνον. Κάτι σὰν τὴν σταγόνα ποὺ ξεχειλίζει τὸ ποτήρι!!!)

Κι ἐπεὶ δὴ ὅλο αὐτὸ πρέπει νὰ «κτισθῇ» μέσα μας ὡς «παγιωμένη κατάστασις», γιὰ νὰ τὸ ἀποδεκτοῦμε ὡς …φυσικὸν ἐπακόλουθον…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ μῖσος μας πρὸς τὰ τσιπροκαμμένα (ναί, ἀκόμη πιστεύω τὸν καμμένο ὡς βασικὸ συντελεστὴ τῆς ἐν λόγῳ μειοδοσίας) πρέπει νὰ κορυφωθῇ…

Κι ἐπεὶ δὴ ἢδη πρέπει νὰ γελοιοποιηθῇ πλήρως ὅλος αὐτός, ὁ ὑπάρχων μηχανισμός, γιὰ νὰ …«ἀνοίξῃ» δρόμο νὰ ἔλθῃ ἕνας ἄλλος, πανομοιότυπος μά, ἐκ πρώτης ὄψεως ἀπολύτως …ἀνακουφιστικὸς γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ σήμερα στοχοποιῶνται…
…τὰ εὐτράπελα ξεκίνησαν, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς καταδείξουν πὼς ἐπισήμως οἱ -ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως- δικτατορίσκοι τοῦ πουθενιστᾶν λύουν καὶ δένουν τὰ πάντα καὶ στὸν τόπο μας, ἐφ΄ ὅσον τοὺς προστατεύει ἡ πSoro-ὀμβρέλα-βιτρίνα τῶν Rothschild!!!

πηγὴ

Συλλήψεις …«προληπτικὲς» ξεκίνησαν ἤδη, σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς χώρας, ὅπου εἶναι νὰ ἐμφανισθοῦν τὰ ἔμμισθα πρακτοράκια τοῦ …«περιουσίου» πSoros…
Ἐκδηλώσεις ἀκυρώνονται, μὲ πρόσχημα τὴν «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν, διότι πρέπει (κατὰ τὴν κρατούσα τάξιν) νὰ αἰσθανθῇ ἀπολύτως διωκόμενον τὸ τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ὑπερασπίζεται τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας…
Ὁ (φερόμενος ὡς) πρωθυπουργὸς τῆς χώρας περιφρονεῖ καὶ γελοιοποιεῖ καὶ συκοφαντεῖ τὸ μέγιστον τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ…
Οἱ ‘Ρῶσσοι ἔπιασαν ῥόλο …προστάτου μας, ἀρνούμενοι νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν «συμφωνία» ὡς νόμιμο…
Ἡ ἀντεθνικὴ προπαγάνδα ζεῖ στιγμὲς ἀκράτου θρασύτητος…
Καί, κυρίως, νέοι …«ἐθνοσωτῆρες» καὶ μπατριῶτες λαμβάνουν θέσεις, ἐν ὄψει ἐκλογῶν, προβάλλοντας τὸν (ἔμμισθο καὶ καλὰ ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὰ γνωστὰ κέντρα) μπατριωτισμό τους, γιὰ νὰ μᾶς …«ἀποσώσουν»…
Καί, καταληκτικῶς, ὅλοι μας παραμένουμε ἀπολύτως συγχυσμένοι ἀπέναντι στὰ τεκταινόμενα, δίχως νὰ μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ποῦ ἀκριβῶς θέλουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν…

Ὅμως εἶναι ἔτσι πράγματι; Διότι, ὡς γνωστόν, οἱ πολυ-ἀγαπημένοι τους τοκογλύφοι, ποὺ κρύβονται διαρκῶς πίσω ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἀσαφὲς δίκτυον ἐπιχειρήσεων, πάντα (μὰ πάντα) ἦσαν καὶ μὲ τὸν …«ἀστυφύλαξ καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ».
Κι ἔτσι, τὰ γνωστά μας Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς τους ἦσαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν τοκογλύφων, ἀλλὰ δὲν …ἐγνώριζαν ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα τόσα χρόνια, ἔρχονται σήμερα νὰ μᾶς ἐνημερώσουν, ἄλλοτε μὲ καὶ ἄλλοτε δίχως, τὸ σταγονόμετρον, γιὰ τὸν ῥόλο τοῦ πSoros στὴν περιοχή μας, μὰ καὶ γιὰ …μπατριῶτες ἡγέτες πού, λέει, σηκώνουν ἀνάστημα στὶς μεθοδεύσεις τοῦ (κάθε) πSoros…
Λέει….

Τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ κάθε λογῆς σαλβίνιδες σπεύδουν νὰ προσκυνήσουν σύσσωμο τὸ Ἰσραήλ…
…μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους μπατριῶτες (φερομένους ὡς) ἡγέτες τοῦ πλανήτου μας, ποὺ τώρα πιὰ ἐκλέγονται (παρακαλῶ;;;) γιὰ νὰ ἐμφανίσουν …ἐθνικιστικὲς κορῶνες…
…ἀλλὰ διαρκῶς παραμένουν ἀπολύτως ὑποταγμένοι στὸν παγκόσμιο σιωνισμό…
…ἀρχίζω νὰ ὑποψιάζομαι πὼς κάτι ἄλλο ἐξυφαίνεται πίσω ἀπὸ τὰ ὅσα μᾶς ὑποδεικνύουν!

Τί ἐννοῶ;
Μὰ εἶναι ἀρκετὰ ἐμφανὲς πλέον.
Ἡ Οὐγγαρία, γιὰ παράδειγμα, ἡ Ῥωσσία, οἱ ΗΠΑ μὰ καὶ ἡ Πολωνία (στὰ πρῶτα της βήματα) ἔχουν ἡγέτες ποὺ ἐμφανίζουν ἕνα …μπατριωτικὸ (ἀπὸ πολὺ ὅμως ἔως παρά πολὺ φιλοσιωνιστικό), προσωπεῖο…

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Λατρεμένο τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς …ἀκρό-δεξιούς!!!

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα; (β)

Ἕνα μπατριωτικὸ προσωπεῖο ὅμως πρέπει νὰ ἔχῃ τὶς κατάλληλες ἐκεῖνες ἐπίσημες θέσεις, ποὺ θὰ …πείθουν τοὺς λαοὺς γιὰ τὸν φιλομπατριωτισμὸ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνήσεών τους…
Σὲ μίαν τέτοιαν προπαγάνδα λοιπὸν δὲν χωρᾶ ὁ (κάθε) πSoros, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, ἔχει …πολύ-φορεθῆ!!!
Ὅπως, λογικῶς, δὲν χωρᾶ καὶ κάθε ἀποδομητικὸς παράγων ἐθνικῆς συνειδήσεως, ὄπως ἡ σημερινὴ (φερομένη) ὡς κυβέρνησις.
Λογικῶς καὶ μόνον, παρατηρῶντας τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον οἱ ἀποκαλύψεις διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλην, ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάτι ἄλλο κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτό.  Δὲν μᾶς ἔχουν συνηθίση, βλέπετε, τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως στὶς πρόσφατες …μπατριωτικὲς κορῶνες τους.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ εἶναι εὐκόλως ἀντιληπτὸ πὼς οἱ τοκογλύφοι τοῦ πλανήτου δὲν ἀφήνουν κάτι στὴν τύχη…
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ ἀντισυνταγματικότητες καὶ ἐδῶ καὶ στὰ Σκόπια λύουν καὶ δένουν, ἀλλὰ εὐκολότατα καταῤῥίπτονται, ἰδίως σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς…
Κι ἐπεὶ δὴ πέραν τῆς κάθε ἀντισυνταγματικότητος, ποὺ παρέα μὲ τὴν λαϊκὴ δυσαρέσκεια, τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἔλαβαν ἤδη κατάλληλες θέσεις ἀποδομήσεως τοῦ ὑπάρχοντος τρόπου ἐλέγχου μας…
Κι ἐπεὶ δὴ οὔτως ἢ ἄλλως τὰ Σκόπια τὰ ἔχουν γιὰ κομμάτιασμα…
Κι ἐπεὶ δὴ οὔτως ἢ ἄλλως ὁ σχεδιασμὸς μίας «Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου» δὲν περιλαμβάνει σκοπιανὲς ἀπόψεις περὶ αὐτῆς, παρὰ μόνον τὸν χαρακτῆρα ποὺ τῆς προσδίδει ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος…
Κι ἐπεὶ δὴ οὔτως ἢ ἄλλως ἡ ἱστορικὴ ἄποψις περὶ Μακεδονίας πρέπει νὰ περιλαμβάνῃ, ὁπωσδήποτε, τὸ «ἑβραϊκὸ στοιχεῖον» ποὺ τὴν ἐποίκισε ἐδῶ καὶ αἰῶνες…
…νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας, διότι πολὺ φοβᾶμαι πὼς τείνουμε νὰ παγιδευθοῦμε σὲ ἄλλες, χειρότερες, τῶν ὑπαρχόντων, συναλλαγές.
Καὶ αὐτὲς οἱ ἄλλες συναλλαγὲς δὲν θὰ εἶναι τόσο ὁρατές, ὄπως εἶναι οἱ ὑπάρχουσες, ἐνᾦ θὰ σταθοῦν αἰτία καὶ ἀφορμὴ νὰ ἀλλάξουν πολλὰ δεδομένα, ἰδίως στὶς λαϊκὲς ἀντιδράσεις.

Τὸν νοῦ μας λοιπόν…
Μὴν ἀκοῦτε τὶς κορῶνες περὶ «πακτώσεως» τῶν τΣΥΡΙΖΑίων σὲ θέσεις (φερόμενες ὠς θέσεις) ἐξουσίας. Αὐτὰ εἶναι γιὰ νὰ ἐξοργιζόμεθα.
Ἄλλα ἔρχονται καί, πολὺ φοβᾶμαι πώς, αὐτὰ ποὺ ἔρχονται στὸ τέλος δὲν θὰ μᾶς πολύ-ἀρέσουν.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Θὰ μοῦ πεῖτε πὼς δὲν γίνεται δύο λαοὶ (κατ’ ἐπίφασιν ἔνας λαὸς οἱ Σκοπιανοί, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἕνα …μαγείρεμα λαῶν!!!), νὰ σύρονται τόσο ἀπροκάλυπτα σὲ τόσο αἰσχρὲς «συμφωνίες».
Τί λέτε καλέ; Πῶς δέν γίνεται; Μήπως πάντα ἔτσι δέν γινόταν;
Ὅμως, εἰδικῶς τώρα, ποὺ ἡ νέα (καὶ παλαιὰ) τάξις καλπάζει, ἕνας …νεο-βυζαντινισμὸς θὰ μᾶς παρουσιασθῆ ὡς …ἀναγκαία λύσις.

Καί; Τελικῶς; Τί θά συμβῆ;;  Θά ἐπικρατήση ἡ συνωμοσία τοῦ πSoros ἤ ὄχι;
Τολμῶ, ἂν καὶ μᾶλλον προώρως, νὰ ὑποψιασθῶ πὼς ὁ πSoros, ὡς βιτρίνα τῶν Rothschild φυσικά, ἀποδομεῖται στὴν Εὐρώπη. Δὲν γνωρίζω ἐὰν πράγματι θὰ ἐκτοπισθῇ πλήρως, ἀλλά, κατὰ πῶς δείχνουν τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα, ἄλλην βιτρίνα θὰ μᾶς φορέσουν.
Αὐτὴ μᾶλλον μᾶς ἐτελείωσε…

Οὐδέν, κατ’ ἐμέ, ἀπωλέσθη. Αὐτὸ ποὺ φαίνεται νὰ ἀπωλέσαμε, πιστεύω πὼς θὰ εἶναι τὸ ἐφαλτήριον γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ νέες -ὄχι μόνον- συνοριακὲς ἀνατροπές. Τὸ νὰ μὴν πέσουμε ὄμως στὶς παγίδες τους, νομίζω πὼς μποροῦμε πλέον νὰ τὸ ἐπιτύχουμε.
Ἐὰν δὲν
νὰ μποροῦμε νὰ κρίνουμε μὲ καθαρὸ βλέμμα, τὰ ὄσα εἰς βάρος μας σχεδιάζονται, δὲν θὰ ἐπιτύχουμε καὶ πολλά. Γιὰ νὰ ἀνακόψουμε τοὺς σχεδιασμούς τους καὶ νὰ τοὺς «μετουσιώσουμε» νὰ λειτουργήσουν πρὸς ὄφελός μας ἀρκεῖ μίαν μόνον ἀλλαγὴ στάσεως, φυσικὰ ἀπὸ πλευρᾶς μας. Ἐμεῖς θὰ ἐπιτρέψουμε, ἤ ὄχι, νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ τωρινοὶ σχεδιασμοί, ποὺ θὰ μᾶς ὀδηγήσουν σὲ μίαν νέα συνθήκη ἐλέγχου μας, μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς ἀμεσοδημοκρατίας, βεβαίως βεβαίως.
Τὸν νοῦ μας…

* Γιὰ δὲς λοιπὸν κάτι ….«συμπτώσεις» τώρα. Ἐπισήμως, πάντα ἐπισήμως, λέει, ὁ βερέμης τὰ «ἔσπασε» μὲ τὸν κοτζιᾶ, λόγῳ, λέει, τῆς ἐπιθέσεως τοῦ κοτζιᾶ σὲ φίλο τοῦ βερέμη… 

Φιμώνει περιοδικό ὁ Κοτζιᾶς;

Ἔπιασε δουλειὰ ὁ …«σπόρος»!!!

Λέει…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply