Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (γ)

Λέγαμε λοιπὸν γιὰ τὸν κάφρο. Τὸν παγκόσμιο κάφρο, ποὺ δυναστεύει καταχρηστικῶς ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα, σαπροφυτώντας εἰς βάρος μας καί, ἐπὶ πλέον, κουνώντας μας καὶ τὸ δάκτυλο ἀπειλητικά.

Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (β)

Θέλει ὁ κάφρος* νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (β)

Λέγαμε γιὰ τὸν παγκόσμιο κάφρο ποὺ δὲν διστάζει νὰ προκαλέσῃ κάθε εἴδους ἐμφύλιο, γενοκτονία καὶ ἔγκλημα, πρὸ κειμένου νὰ σβήσῃ τὰ ἴχνη του καὶ νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ βασιλεύῃ ἀνενόχλητος καὶ δίχως ἀντίλογο.

Θέλει ὁ κάφρος* νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (α)

Λέγαμε γιὰ τὸν παγκόσμιο κάφρο ποὺ ἐλέγχει τὴν παιδεία μας, τὸ ἐνδιαφέρον ἢ τὴν ἀδιαφορία μας, τὰ μυαλά μας, τὴν προπαγάνδα εἰς βάρος μας καί, φυσικά, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὸν καταναλωτισμό μας.

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Θέλει λοιπὸν αὐτὸς ὁ κάφρος τώρα, ξανά, νὰ προκαλέσῃ ἕναν πραγματικὸ παγκόσμιο πόλεμο, ποὺ ἐξ αἰτίας του τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητος θὰ ἐξαφανισθῆ. Κι αὐτὸ ὅλο τὸ σκηνικὸ διότι ὁ κάφρος σήμερρα νοιώθει νὰ ἀπελεῖται ἀπὸ τοὺς λαοὺς καὶ τὸν ὄγκο τους. Πρὸ κειμένου λοιπὸν νὰ μὴν σκοτίζεται γιὰ τὸν ὑπέρ-πληθυσμὸ καὶ τὶς συνέπειες αὐτοῦ, ποὺ φυσικὰ ὀ ἴδιος προεκάλεσε, στήνει ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὰ πιόνια του, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸν πόνο ποὺ σκορπίζει καὶ γιὰ τὴν ἀπελπισία τῶν ἀθῴων. Ἐπιδιώκει τὴν ἐρημία καὶ τὴν ἐγκατάλειψιν, ποδοπατώντας ἀξιοπρέπειες καὶ ἐθνικὲς ταὐτότητες.
Εἴπαμε… Εἶναι κάφρος καὶ οἱ κάφροι μόνον ἔτσι γνωρίζουν νὰ κάνουν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν σαπροφυτώντας.

Μεγαλόπνοον τὸ σχέδιον καὶ δὲν πρέπει νὰ βλέπουμε ἐμεῖς τὸν κάφρο, παρὰ μόνον τὰ καφρίδια, φθηνὰ ὑποκατάστατά του, ποὺ εἴθισται νὰ τὸ παίζουν ἐνίοτε καὶ κυβερνῶντες καὶ ἐπιχειρηματίες καὶ ἐπενδυτές.
Κι ἔτσι, τὸ ἕνα ἐξ αὐτῶν τῶν καφριδίων ἐπιχειρεῖ ἀλλαγὴ συνόρων στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἴμου, ἐνᾦ τὰ λοιπὰ καφρίδια κυκλοφοροῦν καὶ ἐκχωροῦν ἐθνικὰ ὀνόματα, ἱστορία ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρους λαούς, στὴν δικαιοδοσία τοῦ συνεταίρου τους-καφριδίου.

πηγὴ

 

Καὶ ἡ σχετικὴ δημοσίευσις ἐδῶ

Αὐτὰ ὅμως, ὅλα, εἶναι προσχηματικά.
Στὴν πραγματικότητα …φασαρία νὰ γίνεται γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ κάτι ἄλλο.
Τὸ τὶ εἶναι αὐτό…
…πρὸς ὥρας δὲν θὰ μᾶς τὸ ποῦν.
Σημασία ἔχει μόνον ὁ στόχος τους, ποὺ σαφῶς, σὲ μεγάλον βαθμό, θὰ προκαλέση λουτρὰ αἵματος στὴν περιοχή μας.
Ὄχι βεβαίως διότι κάποιος ἐδῶ γύρω εἶναι καλὸς ἢ κακός…
…ἀλλὰ διότι τὸ νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς γενοκτονίες γιὰ νὰ ἀποκρύβουν τὸν σκοπό τους, εἶναι παλαιοτάτη μέθοδος χειραγωγήσεως τῶν πληθυσμῶν. 

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν ἐρευνήσουμε ἐπὶ πλέον καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς σύμβολα ἐπιλέγουν ὅλοι αὐτοί, τότε ἀφ΄ ἑνὸς θὰ δοῦμε κατάματα τὸν κάφρο, ἀφ΄ ἑτέρου δὲ θὰ κατανοήσουμε τὰ πραγματικὰ αἴτια τῶν κινήσεών του. Ἐὰν ὅμως μᾶς συμβῇ αὐτό, αὐτομάτως καὶ ὁ κάφρος θὰ παύση νὰ ὑφίσταται καὶ ἐμεῖς θὰ ξέρουμε τὸ τί πρέπει νὰ πράξουμε.

 

 

 

 

(Visited 312 times, 1 visits today)
One thought on “Θέλει ὁ κάφρος νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (γ)

Leave a Reply