Ξε-«σκονίζοντας» τὶς ἀπόψεις μας ὑποχρεούμεθα νὰ ἑστιάσουμε στὰ χρήσιμα!!!

Ὡς ἔχουμε πολλάκις δηλώση (καὶ ἀποδείξη), κατ’ ἐμᾶς, ἡ πληροφορία δὲν δύναται νὰ εἶναι χρήσιμος ἢ ἄχρηστος, ἀπὸ μόνη της, ὅσην ἀλήθεια κι ἐὰν ἐμπεριέχῃ. Ἡ πληροφορία γίνεται χρήσιμος ἢ περιττὴ ἀναλόγως μόνον τῆς ἐρμηνείας της. Ἡ ἐρμηνεία ὅμως προέρχεται ἀπὸ τὸ σύστημα πεποιθήσεώς μας καὶ ἐπ’ αὐτοῦ δυνάμεθα νὰ παρέμβουμε οὐσιαστικῶς. Ἐπὶ πλέον εἶναι κοινῶς διεπιστωμένο πὼς ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἀδυνατοῦμε νὰ ἔχουμε εἰκόνα ὁλοκληρωμένη γιὰ τὰ γεγονότα, ἐφ΄ ὅσον κάθε εἰδους πληροφορία ποὺ φθάνει σὲ ἐμᾶς εἶναι ἀπὸ πετσοκομμένη ἔως διαστρεβλωμένη καὶ ἀλλοιωμένη.
Συνεπῶς τὸ πρόβλημά μας, ὡς ἀτόμων καί, τελικῶς, ὡς κοινωνιῶν, εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιλαμβανόμεθα τὴν ὁποιανδήποτε πληροφορία. Συνέχεια

Δὲν εἶναι ἡ ἰδία ἡ σημαία ἀλλὰ τὰ ὅσα συμβολίζει αὐτὸ ποὺ ὑπερασπιζόμεθα

Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ καὶ μόνον.

Γενεὲς καὶ γενεὲς ὑπεχρεώθησαν νὰ τιμοῦν καὶ νὰ προστατεύουν, ὡς σημαία τοῦ Ἔθνους, τὸ ἀπόλυτον-σύμβολον-σφραγίδα τῶν σαπροφύτων…

Καὶ ἐμεῖς, γιὰ τόσες πολλὲς δεκαετίες, ἀδυνατούσαμε νὰ ἐννοήσουμε τὴν στυγνή μας πραγματικότητα.
Συνέχεια

Ἄς κάνουμε ἕναν γαλήνιο περίπατο…

Γαλήνιοι περίπατοι στὶς ἀκροθαλασσιὲς τοῦ Φθινοπώρου…
Ἥρεμοι τόποι καὶ λογισμοὶ ἀβαθεῖς, στὶς παρυφὲς τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς ἐπαγρυπνήσεως.

Συνέχεια

Κᾶντε ταξείδια…

Κᾶντε ταξείδια μὲ τὸν νοῦ, διότι χανόμαστε μέσα στὴν τόση πεζότητα καὶ Ἀπανθρωπιά!!!Κᾶντε ταξείδια...1 Συνέχεια

Κι ἐὰν ὁ κόσμος τρέχῃ γιὰ ἀλλοῦ…

Ἄς μὴ μᾶς παρασύρῃ στὴν τρεχάλα του…
Οἱ πολλοὶ δὲν γνωρίζουν πάντα καλλίτερα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ ὄμορφα. Ἁπλῶς μιμοῦνται καὶ παπαγαλίζουν.
Οἱ λίγοι, οἱ καλοί, οἱ ἄριστοι τὰ γνωρίζουν… Ἀλλὰ αὐτοὶ ἤ …κρύβονται, μὴ θέλοντας νὰ ἐμπλακοῦν στὴν κατρακύλα, ἤ ἀκόμη κι ἐὰν μιλοῦν, λοιδωροῦνται. Συνέχεια

Χωρὶς αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶς…

Ἀξίζει νὰ παλεύῃς γιὰ αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶς….

Ἐὰν θὰ εἶσαι νικητὴς στὸ τέλος δὲν ἔχει κάποιαν σημασία… Συνέχεια