Ζωντανεύοντας τὸν σκοπό μας…

Βυθισμένοι στὴν καθημερινότητα, ξεχνᾶμε τοὺς σκοπούς μας…
Συχνά-πυκνά, λόγῳ τῶν καθημερινῶν πιέσεων, τοῦ ἄγχους καὶ τῆς ῥουτίνας, λησμονοῦμε τὰ ὅσα μεγάλα καὶ σπουδαία θὰ θέλαμε νὰ συμβοῦν στὸν κόσμο μας. Περισσότερο ἀπὸ ὅλα ὅμως λησμονοῦμε τὸν δικό μας ῥόλο καὶ τὸ δικό μας μερίδιον εὐθύνης, ἀφήνοντας ἔξω ἀπὸ τὰ σχέδιά μας τὰ ἀναγκαία, ποὺ ὀφείλουμε νὰ πράξουμε πρὸ κειμένου νὰ πλησιάσουμε, ὅσο τὸ δυνατόν, στοὺς σκοπούς μας. Συνέχεια

Βιβλίον (περίληψις) The Insisible Rainbow. A History of Electricity and Life

 

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὴ ἐργασία (μετάφρασις) καὶ σχολιασμὸ (ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα) τοῦ φίλου μας Μορφέως, ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!
(ξέρουν αὐτοί…!!!)

 

Περίληψις:
The Insisible Rainbow. A History of Electricity and Life

by Arthur Firstenberg
(Τὸ Ἀόρατο Οὐράνιον Τόξον-Μία Ἱστορία Ἠλεκτρισμοῦ καὶ Ζωῆς)
τοῦ Ἄρθουρ Φέρτσεμπεργκ

Μετάφρασις ἐκ τῆς πρωτοτύπου Ἀγγλικῆς περιλήψεως,  ἐπισηνάψεις καὶ σχόλια μὲ μπλὲ γραμματοσειρά, ἐπὶ τοῦ κειμένου τῆς μεταφράσεως, ἀπὸ τὸν Μορφέα Πλάτωνα,
1η Νοεμβρίου 2020

1 Εἰσαγωγή

1.1 Σχετικὰ μὲ τὸν συγγραφέα

Ὁ Arthur Firstenberg εἶναι ἐπιστήμονας καὶ δημοσιογράφος ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στὴν πρώτη γραμμὴ ἑνὸς Παγκοσμίου Κινήματος γιὰ νὰ καταῤῤίψῃ τὸ Ταμποῦ ποὺ περιβάλλει αὐτὸ τὸ θέμα (τῶν Ἠλεκτρομαγνητικῶν Ἀκτινοβολιῶν). Ἀφοῦ ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ «Phi Beta Kappa» (τμῆμα «Φ.Β.Κ.») ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Κορνὲλ μὲ πτυχίο στὰ Μαθηματικά, παρηκολούθησε τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Irvine στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνια, ἀπὸ τὸ 1978 ἕως τὸ 1982. Ὁ τραυματισμὸς ἀπὸ ὑπερβολικὴ δόσι ἀκτινῶν Χ διέκοψε τὴν ἰατρική του καριέρα. Τὰ τελευταῖα τριάντα ἑπτὰ χρόνια εἶναι Ἐρευνητής, Σύμβουλος καὶ Λέκτορας σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας στὴν ὑγεία καὶ τὸ περιβάλλον, καθὼς καὶ ἀσκούμενος σὲ διάφορες Θεραπευτικὲς Τέχνες. Συνέχεια

Ξε-«σκονίζοντας» τὶς ἀπόψεις μας ὑποχρεούμεθα νὰ ἑστιάσουμε στὰ χρήσιμα!!!

Ὡς ἔχουμε πολλάκις δηλώση (καὶ ἀποδείξη), κατ’ ἐμᾶς, ἡ πληροφορία δὲν δύναται νὰ εἶναι χρήσιμος ἢ ἄχρηστος, ἀπὸ μόνη της, ὅσην ἀλήθεια κι ἐὰν ἐμπεριέχῃ. Ἡ πληροφορία γίνεται χρήσιμος ἢ περιττὴ ἀναλόγως μόνον τῆς ἐρμηνείας της. Ἡ ἐρμηνεία ὅμως προέρχεται ἀπὸ τὸ σύστημα πεποιθήσεώς μας καὶ ἐπ’ αὐτοῦ δυνάμεθα νὰ παρέμβουμε οὐσιαστικῶς. Ἐπὶ πλέον εἶναι κοινῶς διεπιστωμένο πὼς ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἀδυνατοῦμε νὰ ἔχουμε εἰκόνα ὁλοκληρωμένη γιὰ τὰ γεγονότα, ἐφ΄ ὅσον κάθε εἰδους πληροφορία ποὺ φθάνει σὲ ἐμᾶς εἶναι ἀπὸ πετσοκομμένη ἔως διαστρεβλωμένη καὶ ἀλλοιωμένη.
Συνεπῶς τὸ πρόβλημά μας, ὡς ἀτόμων καί, τελικῶς, ὡς κοινωνιῶν, εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιλαμβανόμεθα τὴν ὁποιανδήποτε πληροφορία. Συνέχεια

Δὲν εἶναι ἡ ἰδία ἡ σημαία ἀλλὰ τὰ ὅσα συμβολίζει αὐτὸ ποὺ ὑπερασπιζόμεθα

Αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ καὶ μόνον.

Γενεὲς καὶ γενεὲς ὑπεχρεώθησαν νὰ τιμοῦν καὶ νὰ προστατεύουν, ὡς σημαία τοῦ Ἔθνους, τὸ ἀπόλυτον-σύμβολον-σφραγίδα τῶν σαπροφύτων…

Καὶ ἐμεῖς, γιὰ τόσες πολλὲς δεκαετίες, ἀδυνατούσαμε νὰ ἐννοήσουμε τὴν στυγνή μας πραγματικότητα.
Συνέχεια

Ἄς κάνουμε ἕναν γαλήνιο περίπατο…

Γαλήνιοι περίπατοι στὶς ἀκροθαλασσιὲς τοῦ Φθινοπώρου…
Ἥρεμοι τόποι καὶ λογισμοὶ ἀβαθεῖς, στὶς παρυφὲς τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς ἐπαγρυπνήσεως.

Συνέχεια

Κᾶντε ταξείδια…

Κᾶντε ταξείδια μὲ τὸν νοῦ, διότι χανόμαστε μέσα στὴν τόση πεζότητα καὶ Ἀπανθρωπιά!!!Κᾶντε ταξείδια...1 Συνέχεια