Ὑποψήφιοι …πρωθυπουργοί, ἀριστοτεχνικὰ προπαγανδισμένοι!!!

Εἶναι μερικὰ στοιχεία προπαγάνδας, ποὺ δὲν γίνεται νὰ περάσουν ἀπαρατήρητα.
Παρατηρώντας τα δέ, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ …«προβλεύσουμε» τὸ μέλλον μὲ ἀκρίβεια (ὄχι  ἀπαραιτήτως χρονική!), πρὸ κειμένου νὰ προφυλακτοῦμε ἀπὸ τὰ νέα μας δεινά. Ἕνα τέτοιο στοιχεῖον εἶναι καὶ ἡ (ἂς ποῦμε) πρόβλεψις τοῦ τέλος κάποιων ἡγετῶν…

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

…πού, ἐκ τῶν, ἔως τώρα, ἀποτελεσμάτων, ἐπιβεβαιώνονται ἀπολύτως. Τί σημασία ἔχει πιά πού μετά θάνατον ὁ Μιλόσεβιτς ἀθῳώθη; Ὑπάρχει σήμερα ἡ Γιουγκοσλαυΐα; Ἤ μήπως ἔχει σημασία τό ἐάν ὁ Σαντάμ ἤ ὁ Καντάφι ἀδίκως (πάντα ἀναφορικῶς μὲ τοὺς λαούς τους) ἔπεσαν θύματα τῆς προπαγάνδας τοῦ «the Economist» τῶν Rothschild;

Μήπως θά μᾶς ῥωτήσουν;

Ἔτσι λοιπόν, παρακολουθώντας τὴν παγκόσμιο (ἂς ποῦμε) πολιτικὴ σκηνή, ὅπου οἱ μαριονέτες ἀλλάζουν βάσει τῶν κατὰ περίπτωσιν παρανοϊκοτήτων, μποροῦμε εὔκολα νὰ καταλήξουμε σὲ κάποια ἀρκετὰ ἀσφαλῆ συμπεράσματα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ μέλλει γενέσθαι στὴν διεθνῆ σκηνή.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο ὅμως μποροῦμε νὰ κρίνουμε τὸ ἐὰν μᾶς ἑτοιμάζουν καὶ γιὰ ἐδῶ νέους …«ἐθνοσωτῆρες».
Βέβαια οὐδέποτε τὸ «the Economist» τῶν …«λατρεμένων» μας τοκογλύφων θὰ ἔκανε τὸν κόπο νὰ ἀφιερώσῃ ἕνα ἐξώφυλλο στὰ ἐγχώρια σαπρόφυτά «μας». Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγχώρια Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως δὲν ὑπολείπονται σὲ ἀντίστοιχες προπαγάνδες. Πρὸς τοῦτον καὶ προβάλλουν αὐτὰ ποὺ οἱ κεντρικοὶ τοκογλῦφοι ὑποδεικνύουν.
Κι ἔτσι, ὅταν ἔχουμε, γιὰ παράδειγμα, προετοιμασία τῆς κοινῆς γνώμης (ποιός ἦλθε;) γιὰ νὰ ὑποδεχθῇ ἕναν νέο «ἐθνοσωτῆρα», τότε κι αὐτὰ σπεύδουν νὰ τὸν ἀναδείξουν παντοιοτρόπως.

Ἕνας παλαιὸς θρῦλος λέει ὅτι στὴν Ἑλλάδα
οἱ πρωθυπουργοὶ βγαίνουν ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο.
Τὸ ἄκουσε καὶ ὁ Κούλης καὶ ἔτρεξε!

Δὲν τοῦ εἶπαν ὅμως ὅτι μετὰ τοὺς βάζουν ὅλους μαζὺ σὲ ἔναν κοινὸ τάφο, ἀπὸ ὅπου δὲν ὑπάρχει Ἀνάστασις…


Δὲν τὴν ἀξίζουν, ἄλλωστε.

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

Αὐτὸ ὅμως εἶναι τὸ πρῶτο στάδιον γιὰ τὴν περίπτωσιν ποὺ μᾶς προλάβουν οἱ ἐκλογές.
Τό ἐπόμενον ποιό νά εἶναι ἄρα γέ;
Εὐκολάκι… Ἀρκεῖ νὰ παρατηρήσουμε μὲ προσοχὴ τὰ «σημεία» κλειδιὰ τῆς προβολῆς τους, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ ποιὸς θὰ παίξη ποιὸν ῥόλο (πάντα εἰς βάρος μας!!!).

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ὁ κούλης εἶναι πολὺ …λίγος.
Χά… Γιατί; Οἱ προκάτοχοί του ἦσαν κάτι περισσότερο;

Φιλονόη

Χαρούμενες (καὶ ἠλίθιες) ἀναχωροῦσες κουδουνισμένες μαριονέτες

Ὅταν πρὸ μερικῶν ἐτῶν τὸ GAPατο παρῃτήθη ἀπὸ πρωθυπουργός, ἀνακουφισμένο ἀπὸ τούς, ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή, φόβους γιὰ τὴν  ζωή του, περιεδιάβαινε τὸν Ἐθνικὸ Κῆπο, δίδοντας περιχαρὲς συνεντεύξεις. Τὸ χαμόγελό του δὲ ἦταν τόσο πλατύ, ποὺ δύσκολα, ἀκόμη καὶ οἱ ἀδαεῖς, ἀμφισβητοῦσαν τὸ μέγεθος τῆς ἀνακουφίσεώς του.

Συνέχεια

Γενετήσια ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος

Ἂν κάποτε ἡ Ἱστορία μιλήσῃ γιὰ τὰ ἐγκλήματα τοῦ Ἀνδρέα,
εἶναι βέβαιο πὼς θὰ παρακάμψη τὸ τερατούργημα ΠΑΣΟΚ,
θὰ προσπεράση τὸ ἀνοσιούργημα ΣΥΡΙΖΑ,
θὰ σκάση ἕνα ὀφειλόμενο μπουκέτο στὸν φασουλὴ Ἀλ6
καὶ θὰ σταθῆ σὲ κάποιο χειμωνιάτικο βράδυ τοῦ 1951, Συνέχεια

Δὲν ξεχνᾶμε τὸν GAP!!!

Ὁρισμένοι νομίζουν, ὅτι ξεχάσαμε,,,,

ΓΑΠ διαδηλώνει καὶ «κλαίει» γιὰ τοὺς Κρῆτες ἀγρότες…

Συνέχεια

Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Θεωρητικῶς, μόνον θεωρητικῶς, δὲν θὰ  μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ αὐτὴ ἡ «ἑλληνοτουρκική» φιλία, γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: διότι ὁ Τοῦρκος, ἀκόμη καὶ σήμερα ποὺ μιλᾶμε καὶ θεωρεῖται …πεπολιτισμένος, μᾶς θεωρεῖ χαμένη του ἀποικία. Ὅταν λοιπὸν κάποιος σὲ θεωρῇ ἐν δυνάμει δοῦλο του (βλέπε κι ἀμέτρητες ἐναέριες παραβιάσεις γιὰ παράδειγμα), φιλίες ὁποιουδήποτε εἴδους δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν κατ’ οὐδέναν τρόπο. Ἐκτὸς ἐὰν τραβᾷ ἡ ὄρεξίς σου μερικὲς σφαγὲς ἀκόμη, γιὰ νὰ μάθῃς νὰ μὴν σηκώνῃς κεφάλι ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως. Διότι ὅσο προσκυνᾷ κάποιος τὸν ἐν δυνάμει ἀφέντη, ἐθελοτυφλώντας κι ἐλπίζοντα στὸν μικρότερο δυνατὸ …πότον, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ τέλος του ὁδηγεῖται. Οἱ προσκυνημένοι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν πάντα ἀναλώσιμοι. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μία τέτοια φιλία, αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται σὲ ἰδίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως, σὲ σεβασμὸ καὶ σὲ αὐτοσεβασμό. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλα αὐτὰ μαζὺ δὲν ὑπάρχουν, παρὰ μόνον προσκυνημένοι καὶ πρόθυμοι πολιτικάντηδες, αὐτὸ τὸ ἀνέκδοτον παρακρύωσε. Ὄχι μόνον φιλία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἔπρεπε καὶ νὰ στιγματίζονται ὅσοι τὴν προωθοῦν μά, κυρίως, νὰ στραβοκυττάζουμε ἀγριεμένα ὅποιον κι ὅ,τι πασχίζει νὰ μᾶς ἀλλοιώσῃ τὸ (λίγο) μυαλὸ ποὺ μᾶς ἀμέμεινε.

Ἐν τούτοις ὅμως τὸ παραμυθάκι καὶ διαφημίζεται καὶ ἀναπαράγεται καὶ προθεῖται κι ἂς εἶναι πλῆρες παρανοϊκότητος καὶ ἀσαφείας.
Εἴτε γιατὶ οἱ στοὲς αὐτὸ διετάχθησαν νὰ κάνουν…

Συνέχεια

Ὥρα νὰ ἐπιστρέψῃ ὁ GAP ὡς …«σωτήρ»!!!

Τὸ 2011, ὄταν ἀκόμη ὁ GAPατος ἔφευγε ἐκ τῆς κυβερνήσεως μὲ κατεβασμένα τὰ αὐτιά, ἔγραφα πὼς πολὺ πιθανὸν νὰ μᾶς τὸν ἐπαναφέρουν ὡς …«σωτῆρα» συντόμως. Καὶ τὸ ἰσχυριζόμουν αὐτὸ ἐπ΄ ἀφορμῆς μίας βραβεύσεώς του «ὡς ἥρωος τῆς χρονιᾶς» ἀπὸ τὴν «telegraph»:
Συνέχεια