Διαρκῶς διακοπευόμενες οἱ διῳρισμένες «κουδουνίστρες»…

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἄχρηστα, ἀνίκανα καὶ διῳρισμένα ἦσαν πάντοτε, τὰ κάθε λογῆς κουδουνισμένα. Ἐμεῖς οὐδέποτε ἐκλέγουμε, διότι ἔχουν πρό-ἐγκριθῆ, τοποθετηθῆ στὶς κατάλληλες θέσεις κι ἐμεῖς …«ἐπιλέγουμε» (λέει) μία δική τους μαριονέτα, κατὰ τὰ ἄλλα δημοκρατικῶς.

Αὐτὰ λοιπὸν τὰ νούμερα, τὰ ἀλληλοδιαπλεκόμενα, ποὺ οὐδέποτε ἐννοοῦν τὶς δικές μας ἀνάγκες, μὰ καὶ γενικότερα κάθε περὶ κοινοῦ Δικαίου αἴσθημα, ὡς ἄχρηστα κι ἀνίκανα, τὸ μόνον ποὺ δύνανται νὰ πράξουν, ὅταν τοποθετῶνται σὲ θέσεις ἐξουσίας, εἶναι …διακοπές. Ὄχι ὅμως ὁποιεσδήποτε διακοπές, ἀλλὰ διακοπὲς διαρκείας. Κάπου κάπου δὲ ἐμφανίζονται καὶ στὰ γραφεία τους, ἴσα γιὰ νὰ μᾶς …παραπλανήσουν.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς παραμένουν διαρκῶς, δίχως …ἀντικείμενον ἐργασιῶν. Τί νά κάνουν; Τόσο χρῆμα μαζεύουν καὶ κάπου πρέπει νὰ τὸ σπαταλήσουν.  Ἔτσι λοιπὸν ἤ θὰ κάνουν διακοπὲς ἢ …χαβαλέ, ἐνίοτε μαζύ μας.

Γιὰ παράδειγμα, ὁ χάχας, ποὺ ἐλέῳ τοκογλύφων τὸ παίζει σήμερα πρωθυπουργός, δὲν εἶναι τὸ μόνον διακοπευόμενον ἄτομον τοῦ «πολιτικοῦ προσωπικοῦ» τῆς χώρας. Καὶ τὸ ἀλεξέι τὰ ἴδια ἔκανε, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα κουδουνισμένα, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ GAPατον καὶ τὰ λοιπὰ μΠατΣοΚικικὰ σαπρόφυτα.

Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι αὐτοὶ εἶναι ἠλίθιοι κι ἀνίκανοι κι ἐμεῖς ὑπομένουμε τὴν ἀνικανότητά τους, ἐνᾦ παραλλήλως τοὺς ἀκριβοπληρώνουμε γιὰ νὰ …χαμογελοῦν ἠλίθια, ὅταν φωτογραφίζονται.

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν δὲν προκαλοῦν. Ναί, πράγματι, σαφῶς καὶ δὲν προκαλοῦν, ἀλλὰ σίγουρα τὰ ὅμοια ἀκριβῶς πράττουν οἱ πλεῖστοι. Ἔχουν καβαλήση τὸ …καλάμι καὶ τρέχουν πρὸς ἄγνωστες κατευθύνσεις, ἀδυνατῶντας νὰ ἐννοήσουν πὼς τὸ τέλος τους (ἐπὶ τέλους!!!) φθάνει ταχύτατα, γιὰ νὰ καταποντισθοῦν στὴν ἀνυπαρξία. Τὸν μόνον τόπο ποὺ πράγματι τοὺς ἀξίζει.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply