Ἱστορική ἀνακοίνωσις τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιά τήν Μακεδονία;

Βρὲ καλῶς τους!

«Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν παρακολουθοῦσα ἀδιαλείπτως τὸ ἐθνικῆς σημασίας αὐτὸ θέμα, ἔχει κατ’ ἐπανάληψη διατυπώση δημόσια τὶς θέσεις της μὲ βάση ἀδιάσειστα ἱστορικά, πολιτιστικὰ καὶ ἀρχαιολογικὰ δεδομένα. Ἐπισημαίνει ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὁποιασδήποτε συμφωνίας γιὰ τὴν ὀνομασία τοῦ κράτους τῶν Σκοπιῶν πρέπει νὰ εἶναι ἡ τροποποίηση τοῦ Συντάγματός του, ἡ ἐγκατάλειψη τῶν ἀλυτρωτικῶν διεκδικήσεων (σχολικὰ βιβλία, γεωγραφικοὶ χάρτες, ἀγάλματα Μ. Ἀλεξάνδρου, κλπ.) καὶ τῆς οἰκειοποιήσεως τῆς ἱστορίας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν συμβόλων τῆς χώρας μας. Ὁ τόπος ἐγκαταστάσεως ἐνὸς λαοῦ -καὶ μόνον- δὲν εἶναι προσδιοριστικὸς τῆς ταυτότηττός του. Ἡ παρατεινομένη ἐκκρεμότητα δὲν εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον καὶ τῶν δύο χωρῶν».

Συνέχεια

Εἴμαστε αὐτοεξελισσόμενοι καὶ αὐτοκαταστροφικοί.

Ἡ ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἐδημιούργησε ἕνα νέο λεξικὸ τῆς ΝΕΟ-ἑλληνικῆς-(γλώσσης) τὸ ὁποῖο ἤδη πωλεῖται στὰ βιβλιοπωλεῖα.
Ἔχει μέσα λέξεις ὅπως (τρολλάρω)  ναὶ καλὰ βλέπετε καὶ μάλιστα μὲ ΔΥΟ λάμβδα, ὅπως τὸ ἀντίστοιχο ἀγγλικὸ troll.
Ἐχει ἐπίσης τὴν λέξι selfie καὶ ταγκάρω (tag).
Δὲν μᾶς κάνει βλέπετε τό *ἐπισημαίνω*.
Συνέχεια

Ἠ μία ἀπὸ τὶς δύο Σφίγγες, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Ἡ μία ἀπὸ τὶς δύο Σφίγγες, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὡς πλαγία ἀκρωτηρία τοῦ πίσω ἀετώματος, τοῦ κεντρικοῦ κλίτους τῆς Ἀκαδημίας. 

Τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ διακόσμου αὐτοῦ εἶναι ἔργον τοῦ γλύπτου Λεωνίδου Δρόση (1843-1884), καθηγητοῦ στὸ «Σχολεῖον Τεχνῶν», ὅπως ὀνομάζετο τότε τὸ Πολυτεχνεῖον. Συνέχεια

Καὶ «τὸ Βῆμα» λογοκρίνει.

Στὶς 8 Σεπτεμβρίου 2013 ἡ παρακάτω  δημοσίευσις ἔγινε στὴν ἐφημερίδα Παρόν.
Ἡ ἐπιστολὴ εἶχε σταλῇ στὸ Βῆμα, ὡς ἀπάντησις στὴν ἐπιστολὴ Πετράκου, ἀλλὰ ἠγνοήθη.

Ἀπὸ τὸν κύριο Α. Ν. Κουνάδη, ὁμότιμο καθηγητὴ Ε.Μ.Π. καὶ ἀκαδημαϊκό, πήραμε καὶ δημοσιεύουμε τὴν ἀκόλουθο ἐπιστολή: Συνέχεια

Πετράκε, πὲς ἀλεύρι… Μία ὑπογραφή σου σὲ γυρεύει…

Ξέρετε ποιός εἶναι ὁ Πετράκος;
Βασίλειος Πετράκος. Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Ποιᾶς Ἀκαδημίας;
Ἔ κι ἐσεῖς τώρα…  Αὐτῆς, τῆς γνωστῆς…
Διότι κάποτε ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐλογίζετο γιὰ τὸν θεματοφύλακα τῶν γραμμάτων μας… Κάποτε… Κι ὅλοι τὴν ἐσέβοντο…
Ὅταν ἀκόμη ἐκεὶ μέσα ἦσαν ἄνθρωποι ποὺ πράγματι ἀγαποῦσαν τὰ γράμματα τὰ Ἑλληνικὰ καὶ τὴν ἀλήθεια…
Ἀπὸ τότε ὅμως ἔχουν περάσῃ πολλὰ χρόνια, καθὼς ἐπίσης καὶ πολλοὶ Ἀκαδημαϊκοί…
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς βέβαια ἦταν κι ὁ Ξενοφὼν Ζολώτας, ποὺ ἔκανε κάτι ἐκπληκτικὲς διαλέξεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ἡ σημερινὴ Ἀκαδημία ντρέπεται… Οὔτε νὰ τὶς γνωρίζῃ, οὔτε νὰ τὶς θυμᾶται… Ἐὰν γίνεται νὰ τὶς ἐξαφανίσῃ διὰ παντός… Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ Ἀκαδημία δὲν εἶναι ἡ τότε Ἀκαδημία… Καὶ ἡ τότε Ἀκαδημία δὲν πολεμοῦσε κατὰ τῆς Γλώσσης μας… Συνέχεια

Ἡ Ἑλλάδα «τρώει» τά παιδιά της. Ἕνα ἀπό αὐτά: Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς.

Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στό μεγαλύτερο μαθηματικό τοῦ 20οῦ αἰῶνος Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρῆ, πού σάν σήμερα (2 Φεβρουαρίου τοῦ 1950) πέθανε. Τόν μαθηματικό πού ἐνέπνευσε καί καθωδήγησε τόν Αἰνστάιν. 

Ὁ Καραθεοδωρῆς, δέν μπόρεσε νά προσφέρῃ στήν πατρίδα πού τόσο ἀγαποῦσε, ὅπως ὅλοι οἱ ἰκανοί Ἕλληνες. 

Συνέχεια