Δὲν χάνεται ἡ ἀδελφικότης Ἑλλήνων-Ἑλληνοκυπρίων

Οἱ φωτογραφίες αὐτὲς εἶναι ἀπὸ τὴν Ἐπιστράτευση τὸ 1974 στὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια

Ὁ μύθος τῶν Χριστουγέννων

Ὁ μύθος τῶν Χριστουγέννων κρατιέται μὲ τὴν βία ἀπ’ τὰ παράθυρα καὶ ἀπὸ τὶς πόρτες, κρεμασμένος σὲ πανύψηλα κι ἀφιλόξενα σύγχρονα σκυθρωπὰ κτίρια. Τὸν συντηροῦν οἱ δραστηριότητες τῆς ἀγορᾶς, τὰ συμφέροντα τῶν ἐμπόρων, οἱ ἀνελεύθερες κυβερνήσεις καὶ οἱ ἀκόμη πιὸ ἀνελεύθερες θρησκευτικὲς ὀργανώσεις, τέλος, οἱ ἀστοὶ καὶ οἱ ἐργατικοί, πρόσφατοι μετανάστες στὴν ἀστικὴ τάξη, ποὺ κατ’ οὐσίαν κυβερνοῦν τὸν κόσμο μας, καὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν θρησκευτικὲς αἰτιολογίες καὶ παραδόσεις γιὰ διασκέδαση, ἀπόλαυση κι’ ἀμεριμνησία. Συνέχεια

Φλώρινα τουρκοκρατουμένη

Φωτογραφία τοῦ 1900 στὸ Νυμφαῖο της Φλωρίνης ποὺ ἐμφανίζει τους τότε μαθητὲς καὶ τοὺς τρεῖς ἐκπαιδευτικούς της περιοχῆς σὲ ἀναμνηστικὴ φωτογραφία, ὅπου οἱ δάσκαλοι, παρ’ ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζαν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τοὺς Βουλγάρους, διετήρησαν τὸ ὑψηλὸ φρόνημα καὶ μετελαμπάδευσαν στοὺς μαθητὲς τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Συνέχεια

Ὁ σκύλος τοῦ Βύρωνος

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1823 ὁ Λόρδος Βύρων ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα μαζὺ μὲ τὸ σκύλο του, Lyon, ῥάτσας Newfoundland.
Μέχρι καὶ τὸν θάνατο τοῦ Βύρωνος στὸ Μεσολόγγι, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1824, ὁ Lyon ἦταν συνέχεια στὸ πλευρό του.
Σὲ σκίτσο τοῦ William Parry, ὁ Βύρων παίζει μὲ τὸν Lyon στὸ Μεσολόγγι ἐνῶ πίσω διακρίνονται Σουλιῶτες τῆς προσωπικῆς φρουρᾶς του.

Συνέχεια

Ὁ «αὐθεντικὸς» Ἀρκτοῦρος

Ὁ Οὐαλεντινιανὸς Α΄ (Valentinianus I, 364-375 μ. Χ.) δὲν εἶναι ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς Ῥωμαίους αὐτοκράτορες. Συνέχεια

Διαταγὴ (ἐξακολουθήσεως τῆς) παρακολουθήσεως Καποδίστρια

Ἔτος 1830. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας, διέταξε τὴν παρακολούθηση τοῦ Καποδίστρια

Ἀντίγραφο ἐπιστολῆς τοῦ Δούκα τοῦ Οὐέλινγκτον, πρὸς τὸν Σὲρ Τζῶρτζ Μάῤῥευ, ὑπουργὸ πολέμου καὶ ἀποικιῶν, τῆς 10ης Φεβρουάριου 1830.
(Κωδικὸς ἐγγράφου Wp1/1098/21)
Συνέχεια