Ξεκίνησε (νά ἐκδηλώνεται) ἕνας ἀόρατος πόλεμος;

Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατο (ποὺ δὲν τὸ λὲς κι ἀτύχημα, γιὰ πολλοὺς λόγους, ποὺ μέρος τους θὰ παρουσιασθοῦν παρακάτω) περιστατικὸ τῶν Παρισίων, στὴν «Παναγία τῶν Παρισίων», ἀρχίζουμε πλέον νὰ ἀντιλαμβανόμεθα, κάπως, πὼς ἄλλα εἶναι αὐτὰ ποὺ φαίνονται κι ἄλλα αὐτὰ ποὺ εἶναι.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν εἶναι αὐτὴν τὴν Κυριακή…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ ἐν λόγῳ (οὐδόλως τυχαῖον) περιστατικὸν συνέβη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα, θρησκευτικὰ σαφῶς, σύμβολα τῆς γηραιᾶς (καὶ βαλλομένης πανταχόθεν) Εὐρώπης…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ ἡμέρες ποὺ διαβιοῦμε εἶναι ἡμέρες μεγάλων ἀνατροπῶν καὶ ἀλλαγῶν…
….ἂς ἔχουμε τὸν νοῦ μας, διότι τυχαιότητες, συμπτώσεις καὶ ἀτυχήματα δὲν συμβαίνουν δίχως κανονικὸ καὶ ὑπερβολικὰ λεπτομερὴ προγραμματισμό.
Κι ὄχι μόνον…
Συνέχεια

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!! (β)

Γράφαμε πρὸ ἡμερῶν πὼς πάλι ἔστησαν, ὡς συνήθως, τὸ γνωστὸ σκηνικὸ τῶν …ἀδιεξόδων, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros (καὶ) ὁ Δῆμος Ἀθηναίων.
Ἅπαντες οἱ ὑποψήφιοι στὴν ὑπηρεσία τῆς γνωστῆς ἀτζέντας…

Συνέχεια

Γιὰ ἄφοβο πολυπολιτισμὸ ἐπανέρχεται ἡ μεσαιωνικὴ «ζώνη ἁγνότητος»!!!

Γιὰ ἄφοβο πολυπολιτισμικὸ ἐμπλουτισμὸ προετείνονται ἐσώρουχα ἀντὶ-βιασμοῦ μὲ συναγερμό!

Ἐκτὸς ἐλέγχου, εἶναι οἱ βιασμοὶ στὴν Γερμανία.
Γιὰ αὐτό, βγῆκαν εἰδικὰ ἐσώρουχα ἀσφαλείας γιὰ γυναῖκες. Συνέχεια

Θὰ ἦταν καλὸ νὰ κρατᾶμε …«μικρὸ καλάθι» στὶς παγκόσμιες «τάσεις πατριωτισμοῦ»!!!

Καί, εἰδικῶς εἰς τὰ Εὐρώπας μας, ὅπου, μεταξὺ ἄλλων, προωθεῖται ἡ διάσπασις κρατῶν ἐπὶ κρατῶν…

Πάει καιρὸς τώρα ποὺ ἔγραφα πὼς τὸ ἐπόμενον, πολιτικοκοινωνικὸ στάδιον, ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ ὑπηρετήσουμε εἶναι τὸ ἐθνικιστικό. Τὸ ἀκραία (φερόμενον ὡς) ἐθνικιστικό. Καί, δυστυχῶς μας, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ τὸ ὑπηρετήσουμε αὐτὸ τὸ μοντέλο, κατὰ πῶς φαίνεται, ὅλοι μας, μέ, πολὺ φοβᾶμαι, δυσάρεστα ἀποτελέσματα γιὰ τὸν πλανήτη μας.

«Εἶμαι μπουρδελοαράπης… Ἔτσι αὐτοπροσδιορίζομαι…» Συνέχεια

Διαλυμένες (κοινωνικές) ἐλαστικότητες

Φαντασθεῖτε ἔναν συρμὸ τραίνου, μὲ 10, 20, 30 βαγόνια. Ἑνώνονται μεταξύ τους μὲ συνδέσμους, πού, ἐὰν καὶ μακροσκοπικὰ δὲν φαίνεται, διαθέτουν ἕναν βαθμὸ ἐλαστικότητας.

Ὅταν ἡ μηχανὴ ξεκινᾷ οἱ σύνδεσμοι τοῦ κάθε βαγονιοῦ ἐκτείνονται ἕνας ἕνας ἀνεπαίσθητα, (θὰ τὸ λέγαμε καὶ ἀντίσταση στὴν προσπάθεια ποὺ κάνει ὁ πρῶτος νὰ τοὺς κινήσῃ) καὶ σταδιακὰ τοποθετῶνται στὴν κατάλληλο διάσταση ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν. Συνέχεια

Γιά μίαν Εὐρώπη τῶν αὐτονόμων μειονοτήτων;

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες,ποὺ ἡ Καταλωνία εὑρίσκεται καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε πὼς πέραν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ διάσταση, ἡ ἑνότης ἦταν ἕνας βασικὸς σκοπὸς γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πρὸς ἀποφυγὴν μελλοντικῶν πολεμικῶν συγκρούσεων μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ τὴν ἀπομόνωσις τῶν ἀκραίων μορφῶν ἐθνικισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἦσαν ὑπεύθυνες γιὰ τοὺς προσφάτους μεγάλους πολέμους καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.

Μιᾶς Ἠπείρου ὅπου οἱ λαοὶ μετακινοῦντο σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας καὶ ὅπου ἀλλαζαν διαρκῶς καὶ τὰ ἐθνικὰ σύνορα!

Χωρίζοντας στὰ δύο ἢ στὰ τρία ἢ καὶ σὲ περισσότερα κομμάτια λαούς, μὲ κοινὴ ἐθνικὴ συνείδηση, θρησκεία καὶ γλῶσσα.

Δεῖτε ἐδῶ ἕναν χάρτη γιὰ τὸ πῶς θὰ ἦταν ἡ Εὐρώπη ἐὰν κυριαρχοῦσαν οἱ ἐθνικιστικὲς καὶ μειονοτικὲς φωνές.

Συνέχεια