Θὰ ἦταν καλὸ νὰ κρατᾶμε …«μικρὸ καλάθι» στὶς παγκόσμιες «τάσεις πατριωτισμοῦ»!!!

Καί, εἰδικῶς εἰς τὰ Εὐρώπας μας, ὅπου, μεταξὺ ἄλλων, προωθεῖται ἡ διάσπασις κρατῶν ἐπὶ κρατῶν…

Πάει καιρὸς τώρα ποὺ ἔγραφα πὼς τὸ ἐπόμενον, πολιτικοκοινωνικὸ στάδιον, ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ ὑπηρετήσουμε εἶναι τὸ ἐθνικιστικό. Τὸ ἀκραία (φερόμενον ὡς) ἐθνικιστικό. Καί, δυστυχῶς μας, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ τὸ ὑπηρετήσουμε αὐτὸ τὸ μοντέλο, κατὰ πῶς φαίνεται, ὅλοι μας, μέ, πολὺ φοβᾶμαι, δυσάρεστα ἀποτελέσματα γιὰ τὸν πλανήτη μας.

«Εἶμαι μπουρδελοαράπης… Ἔτσι αὐτοπροσδιορίζομαι…» Συνέχεια

Διαλυμένες (κοινωνικές) ἐλαστικότητες

Φαντασθεῖτε ἔναν συρμὸ τραίνου, μὲ 10, 20, 30 βαγόνια. Ἑνώνονται μεταξύ τους μὲ συνδέσμους, πού, ἐὰν καὶ μακροσκοπικὰ δὲν φαίνεται, διαθέτουν ἕναν βαθμὸ ἐλαστικότητας.

Ὅταν ἡ μηχανὴ ξεκινᾷ οἱ σύνδεσμοι τοῦ κάθε βαγονιοῦ ἐκτείνονται ἕνας ἕνας ἀνεπαίσθητα, (θὰ τὸ λέγαμε καὶ ἀντίσταση στὴν προσπάθεια ποὺ κάνει ὁ πρῶτος νὰ τοὺς κινήσῃ) καὶ σταδιακὰ τοποθετῶνται στὴν κατάλληλο διάσταση ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν. Συνέχεια

Γιά μίαν Εὐρώπη τῶν αὐτονόμων μειονοτήτων;

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες,ποὺ ἡ Καταλωνία εὑρίσκεται καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε πὼς πέραν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ διάσταση, ἡ ἑνότης ἦταν ἕνας βασικὸς σκοπὸς γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πρὸς ἀποφυγὴν μελλοντικῶν πολεμικῶν συγκρούσεων μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ τὴν ἀπομόνωσις τῶν ἀκραίων μορφῶν ἐθνικισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἦσαν ὑπεύθυνες γιὰ τοὺς προσφάτους μεγάλους πολέμους καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.

Μιᾶς Ἠπείρου ὅπου οἱ λαοὶ μετακινοῦντο σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας καὶ ὅπου ἀλλαζαν διαρκῶς καὶ τὰ ἐθνικὰ σύνορα!

Χωρίζοντας στὰ δύο ἢ στὰ τρία ἢ καὶ σὲ περισσότερα κομμάτια λαούς, μὲ κοινὴ ἐθνικὴ συνείδηση, θρησκεία καὶ γλῶσσα.

Δεῖτε ἐδῶ ἕναν χάρτη γιὰ τὸ πῶς θὰ ἦταν ἡ Εὐρώπη ἐὰν κυριαρχοῦσαν οἱ ἐθνικιστικὲς καὶ μειονοτικὲς φωνές.

Συνέχεια

Ὑπέρ τοῦ …διαλόγου μέ τήν Καταλωνία οἱ Podemos;

Ὑπέρ ποίου διαλόγου;
Πρός τί ὑπάρχουν οἱ Podemos;
Δέν ὑπάρχουν γιά νά ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας ἀπό τήν ὁποιανδήποτε δική τους σκοπιά; Δέν ἐξυπηρετοῦν ἐπάνω καί πρῶτα ἀπό ὅλα τούς Ἰσπανούς; Ἀπό πότε τά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας εἶναι τοῦ ἐπιπέδου «διάλογος μέ αὐτούς πού θέλουν νά πλήξουν» τά ἐθνικά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας; 

Συνέχεια

Ἱστορικῶς δικαιολογημένες οἱ ἀποσκιστικὲς τάσεις τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης

Τὰ ἐθνικὰ κράτη στὴν Εὐρώπη:

  • 1) Δὲν ἐδημιουργήθησαν μὲ φυλετικούς/ἐθνοτικούς/δημοκρατικοὺς ὅρους, ἀλλὰ ὡς βασίλεια.
  • 2) Εἶναι προϊόντα ἑνώσεως περιοχῶν, ὅταν ὁ τυπικὸς στὸν ῥόλο του βασιλεὺς τοῦ μεσαίωνος ἐζήλεψε τὸν αὐτοκράτορα τῆς Ῥωμανίας ἢ τὸν Σουλτάνο.
  • 3) Κράτησαν τὴν ἑνότητά τους λόγῳ ἀποικιακὴς ἐπεκτάσεως (ὅταν ἔχῃς τὴν μισὴ Ἀφρική, δὲν ζητᾶ νὰ ἀποσκισθῇ περιοχὴ τῆς μητροπόλεως, π.χ. ἡ Βουργουνδία).

Συνέχεια

Θυμόμαστε πάντα τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Κοτζιάς…

1ον. Τὸ 2003 ὁ Ν. Κοτζιὰς ἔλαβε μέρος σὲ ἐργαστήριο μὲ σκοπὸ τὴν ὡραιοποίησιν τοῦ Σχεδίου Ἀνάν.

2ον. Τὸ 2007 ὑπεστήριζε  σὰν δεύτερη προτίμηση λύση «βελουδένιου» διαζυγίου, μὲ ἀναγνώρισιν στὰ κατεχόμενα.

3ον. Ἡ εἰσήγησίς του τὸ 2007 θεωρεῖ πὼς για τὰ γεγονότα τοῦ 1963 εὐθύνονται οἱ Ἑλληνοκύπριοι, ἂν κι ἔχει ἄλλως ἀποδειχθῆ…

Συνέχεια