Μεταφερόμαστε!

 

 

Αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶναι τὸ σύμβολο ποὺ ἐπιλέξαμε. Εἶναι ἡ μάχη! Εἴμαστε ἐμεῖς!

Αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶναι τὸ σύμβολο ποὺ ἐπιλέξαμε. Εἶναι ἡ μάχη! Εἴμαστε ἐμεῖς!

Ἀλλάζουμε κι ἐπισήμως τὸ «σπίτι» μας πλέον!

Ἒδῶ καὶ λίγες ἑβδομᾶδες προετοιμαζόμαστε, ἐφ’ ὅσον δὲν εἴμαστε καὶ τόσο εἰδικοὶ στὴν δημιουργία ἱστοσελίδων. 

Θὰ μᾶς πάρῃ βέβαια λίγον χρόνο ἀκόμη ἡ ὁλοκλήρωσις αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ἀλλὰ ἐλπίζουμε συντόμως νὰ ἔχουμε μίαν ὁλοκληρωμένη εἰκόνα, σὲ σχέσι πάντα μὲ αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς θέλουμε νὰ παρουσιάζουμε. (Δὲν εἴμαστε δημοκρᾶτες. Τὸ ἔχουμε δηλώσει ἄλλως τε!)

Ἀπὸ ἐχθὲς  λειτουργοῦμε ἐπισήμως στὴν διεύθυνσι https://www.filonoi.gr/

Γιὰ λίγον καιρὸ θὰ ἔχουμε παράλληλες ἀναρτήσεις, ἀλλὰ ἐδῶ θὰ παραμένουν μόνον οἱ τίτλοι. Τὰ κείμενα θὰ ἀναρτῶνται ὁλόκληρα στὴν παραπάνω διεύθυνσι.

Εὐχαριστοῦμε πάρα πολὺ ὅλους τοὺς φίλους ἀναγνῶστες, ἀκόμη κι αὐτοὺς μὲ τοὺς ὁποίους ἔχουμε ἔντονα διαφωνήσει, γιὰ τὴν  τόσο μεγάλη ὑποστήριξι.

Ἕνας χρόνος καὶ κάτι ἡμέρες ἔφεραν στὴν παρούσα σελίδα περισσότερες ἀπὸ  480.000 ἐπισκέπτες. 

Μεγάλη εὐθύνη γιὰ ἐμάς. Πάρα πολὺ μεγάλη!

Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὶς εὐχαριστίες μας, σᾶς ὀφείλουμε καὶ τὴν ὑπόσχεσι πὼς θὰ συνεχίσουμε ἀκριβῶς ἔτσι, ὅπως ξεκινήσαμε. 

Μὲ καρδιὰ γεμάτη Ἑλλάδα, κατὰ κάθε καπελώματος καὶ ἐνάντια σὲ κάθε μονομέρεια. 

Παραμένουμε ὅμως μονομερεῖς ἐνάντια σὲ κάθε τι ποὺ ἀντιμάχεται τὸν Ἕλληνα. Πρὸς αὐτὲς τὶς κατευθύνσεις καὶ ἐχθροπάθεια διαθέτουμε καὶ ἄρνησι. 

Δύσκολος ὁ δρόμος ποὺ ἐπιλέξαμε! 

Πιστεύουμε ὅμως μόνον σὲ μίαν ἀρχή: τὴν ἐλευθερία! Κι αὐτὸ πρεσβεύεται μόνον ἀπὸ τὴν λέξι Ἑλλάς!

Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅλα. 

Φιλονόη, Μινώταυρος καὶ λοιποὶ  Φίλοι. 

(Visited 31 times, 1 visits today)