Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!

Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!1Ἁπλῶς περιμένουμε νὰ μᾶς τὸ ἀνακοινώσουν κι ἐπισήμως!!!

Ἔβλεπα τὸ περίλυπο πρόσωπο τοῦ Ὀμπάμ(ι)α ὅταν ὤς χαροκαμένος ἡγέτης, βγῆκε νὰ συλλυπηθῇ τὰ θύματα καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων, τῆς ἐπιθέσεως ποὺ ἐδέχθῃ ὁ Μαραθώνιος τῆς Βοστώνης. Δὲν παρέλειψε ὅμως νὰ ἀναφερθῇ στὸ θέμα τῆς γνωστῆς, ἀλλὰ ἀποδεδειγμένα κατασκευασμένης, τρομοκρατίας τους. Οὐσιαστικῶς τὸ περιστατικὸ ἔφθασε στὴν κατάλληλο στιγμὴ πρὸ κειμένου νὰ πέσουν καὶ τὰ τελευταῖα ὀχυρά, ποὺ ἐναντιώνονται σὲ ἕναν νέο πόλεμο τῆς Ἀμερικῆς, κατὰ κάποιας ἀκόμη χώρας τοῦ πλανήτου. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσι συζητᾶμε γιὰ τὸ Ἰράν. (Ἀλλὰ ὄχι μόνον!!!) Ἕνα Ἰρὰν ποὺ βρίσκεται στὸ στόχαστρο κάποιων ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον μία πενταετία. (Ἐπισήμως, διότι ἡ στόχευσίς του εἶναι πολλῶν δεκαετιῶν!!!) 
Τὸἔχουν ἄλλως τε ὁμολογήσῃ μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο, τὸ δηλώνουν δημοσίως μὲ κάθε εὐκαιρία καὶ πασχίζουν νὰ κάμψουν, μὲ ὅλα τὰ θεμιτὰ κι ἀθέμιτα μέσα, τὶς ὅποιες ἀντιῤῥήσεις κατὰ καιροὺς ἐμφανίζονται.

Βέβαια ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς), ὅπως κι ὁ κάθε προκάτοχός του, ὀφείλει νὰ ἀνοίξῃ κάποιο πολεμικὸ μέτωπο σὲ κάποιο σημεῖον τοῦ πλανήτου, ἐὰν θέλῃ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτόν του. Ὅπως ὁ Μποῦς ἄνοιξε τοὺς πολέμους στὸ Ἰρὰκ καὶ στὸ Ἀφγανιστάν. Ὅπως ὁ  Κλίντον ἄνοιξε τὸν πόλεμο στὴν Βοσνία, γιὰ τὴν διάλυσι τῆς  Γιουγκοσλαυΐας καὶ στὸ μεταξὺ ξέσκισε τὴν Βολιβία, τὴν Μέση Ἀνατολή, τὴν Νότιο Ἀμερική. Ὅπως ὁ Μποῦς ὁ πρεσβύτερος ποὺ ξέσκισε τὸν Παναμᾶ καὶ τὴν Χαβάη καθῶς ἐπίσης καὶ τὴν Σομαλία, τὴν Κεντρικὴ καὶ Νότιο Ἀμερική, παρέα μὲ τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀσίας. Ὅπως ὁ Ῥῆγκαν ποὺ ἔπραξε τὰ ὅμοια γιὰ τὸν Λίβανο, τὴν Λιβύη, τὸν Περσικὸ Κόλπο, τὴν Ὀνδούρα, τὴν Βολιβία, τὴν Γκρενάδα… Ὅπως Ὁ Κάρτερ στὸ Ἰράν, τὴν Νότιο Ἀμερικὴ καὶ τὸ Ἔλ Σαλβαντόρ. Ὅπως ὁ Φὸρντ μὲ τὸ Βιετνᾶμ καὶ τὴν Καμπότζη…
Ἀτελείωτος ὁ κατάλογος τῶν προέδρων καὶ τῶν πολέμων τους, ποὺ στόχο δὲν εἶχαν τὸ δίκαιον ἀλλὰ τὴν ἐπικράτησι τῶν ἀμερικανῶν ἀνᾲ τὴν ὑφήλιο.
Ἔτσι λοιπὸν καὶ τώρα ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς) μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἐξακολούθησι τῶν ἐγκλημάτων τῆς τρομοκρατίας  ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Ἄλλως τε πασχίζουν πάντα συνειδητῶς σὲ αὐτὴν τὴν χώρα νὰ κρατοῦν τὰ παγκόσμια σκῆπτρα τῶν …τρομοκρατῶν!!!

Τί χρειαζόταν λοιπόν γιά νά ξεκινήσῃ ἡ ἐπίθεσις στό Ἰράν; Τί περισσότερο ἀπό μίαν καλά στημένη παράστασι, πρό κειμένου νά χρησιμοποιηθῇ ὡς ἐφαλτήριον καί νά παραμερίσῃ διά παντός τίς ὅποιες ἀντιῤῥήσεις ἐντός κι ἐκτός ἡ ἐκεῖ ἄρχουσα τάξις; Καί πόσους «συμμάχους» συμπαρασύρει μαζύ του καί τούς χώνει, δίχως δευτέρα σκέψι, στόν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που μᾶς ξημερώνει;
Μία τρομοκρατικὴ ἐπίθεσις, καλὰ στημένη ὅμως, πρὸ κειμένου νὰ τὴν πληρώσουν ἀθῶα θύματα, ποὺ θὰ ἐγείρουν ἄφθονα συναισθήματα ὀργῆς, θλίψεως καὶ πόνου.Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!2Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!5

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως… Πόσο τρομοκρατική ἐπίθεσις ἦταν αὐτή ἡ ἐπίθεσις;

Ἔχετε δῇ τά μέσα τῆς ἐπιθέσεως;
Πρόκειται γιὰ δύο χύτρες. Ἁπλές, ἁπλούστατες, καθημερινὲς χύτρες ταχύτητος.
Σὰν αὐτή:
Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!2
Αὐτές:Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!1

Ἔχουμε δῆλα δὴ δύο χύτρες ταχύτητος, ποὺ χρησιμοποιοῦμε στὶς κουζίνες μας, οἱ ὁποῖες πληροῦν ὑπὲρ τοῦ δέοντος κανόνες ἀσφαλείας καὶ μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἀτυχήματα μόνον ὅταν θὰ ὑπάρχῃ …ἀνθρώπινος δάκτυλος!!!
Τί δάκτυλος ὅμως νά ἦταν ἄρα γέ αὐτός, πού κατάφερε καί τίς …κατέστρεψε;
Ξέρετε τί πιέσεις ἀντέχει μία τέτοια χύτρα; Φαντάζομαι πὼς τὸ ἔχετε διαπιστώσῃ ἤδη στὴν πράξι, μαγειρεύοντας. (Χοντρικῶς ἡ πίεσις ἐντὸς τῆς χύτρας εἶναι περίπου μία (1) atm.)
Γιὰ νὰ ἔχῃ ὅμως μία χύτρα τέτοια συμπεριφορά, δῆλα δὴ γιὰ νὰ ἐκραγῇ καὶ νὰ ἐκτοξεύσῃ τὸ ὁ,τιδήποτε, πρέπει νὰ περιέχῃ ἰσχυρὰ ἐκρηκτικά. Τά ὁποῖα ὅμως ποιός τά κατέχει; Ἐγώ; Ἐσεῖς; Ἤ ὁ στρατός;
Γιὰ νὰ δοῦμε ἀναλυτικότερα τοὺς κατόχους.Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!3

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως κι ἕναν πίνακα, ποὺ καταδεικνύει τὶς ταχύτητες ἐκρήξεως, ἐν παραλλήλῳ μὲ τὶς πιέσεις…
Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!4
Τί μᾶς λέει ὁ πίναξ;
Ὑψηλότατες πιέσεις-χύτρα- σὲ συνδυασμὸ μὲ το κατάλληλον ὑλικό.
Ἔχετε δῇ πολλές φορές χύτρες σέ αὐτήν τήν κατάστασι, ἀπό ἁπλὴ οἰκιακή ἔκρηξι;  
Μήπως τελικῶς ἡ παραπάνω ἔκρηξις δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό ἕνα ἀκόμη μέσον προπαγάνδας τῶν φερομένων ὡς κοσμοεξουσιαστῶν;

Διότι, γιὰ παράδειγμα, ἡ νιτρογλυκερίνη, δὲν εἶναι κάτι ποὺ κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα… Γενικῶς. Κι ὄχι μόνον. Ὁμοίως καὶ ἡ πυρίτις. Ὁμοίως καὶ οἱ δυναμῖτες.
Συνεπῶς; Τί νά σκεφθῶ τώρα ἐγώ;
Ἰδίως μάλλιστα μετὰ τὶς κορῶνες τῶν ἐκεῖ δημοσιοκάφρων, ποὺ ξεκίνησαν ἤδη νὰ παρουσιάζουν, ἄνευ ἐλέγχου φυσικά, συνδεόμενα μὲ τὶς ἐκρήξεις πρόσωπα.
Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!12

Καὶ οὐδεὶς ἀνερωτήθῃ γιὰ τὸ πῶς βρέθηκε δίπλα σὲ ταχυδρομικὸ κουτὶ ὁλόκληρη συσκευασία.

Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!11 Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!10 Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!9Ποῦ; Στό ἀμέρικα πού φοβοῦνται καί τήν σκιά τους; Πᾶμε καλά; Ἤ μᾶς δουλεύουν;

Κατ’  ἐμὲ τὸ θέμα ποὺ μᾶς παρουσίασαν ἦταν ἐν τελῶς στημένο. Ἤθελαν νεκρούς!!! Ἤθελαν πολλοὺς νεκρούς, ἴσως περισσοτέρους ἀπὸ ὅσους κτύπησαν. Πάντως ὄχι κάποιο ἀποτέλεσμα σὰν αὐτὸ τῶν διδύμων πύργων, ποὺ μέτρησε κάποιες χιλιάδες. Ἤθελαν ἁπλῶς κάτι ποὺ νὰ ἐγείρῃ ἔντονα συναισθήματα, ἀλλὰ ὄχι σὲ αὐτὴν τὴν φάσι τόσα πολλά. Πρὸς τοῦτο τὰ καρφιά. Ἐὰν ἤθελαν περισσότερα, θὰ τοποθετοῦσαν κάτι χειρότερο καὶ ἀποδοτικότερο. Δὲν θὰ περιορίζονταν σὲ τραυματισμούς.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Δικούς τους δολοφονοῦν! Δικούς τους!

Μά τί σημασία ἔχει; Ἡ δουλειὰ νὰ γίνῃ. Μήπως μέτρησαν οἱ ἀριθμοί στούς πύργους;  Ἔκαναν ὅμως θαυμάσια τήν δουλειά τους ἤ ὄχι;Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!7Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!8Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!6

Ἀθῶα θύματα…  Ἔ καί; Ὅσο πιὸ ἀθῶο εἶναι ἕνα θύμα, τόσο πιὸ μεγάλο πόνο ἐγείρει!!! Συνεπῶς τόσο μεγαλυτέρα ὀργή. Τόσο μεγαλυτέρα ἐπιθυμία γιὰ δικαίωσι,  ἤ ἀκόμη καὶ γιὰ ἐκδίκησι.

Πόσα ἀκόμη θύματα θά προσμετρηθοῦν στήν συγκεκριμένη τους δράσι; Ἔ;
Ἄλλως τε οἱ δίδυμοι πύργοι δὲν εἶναι καὶ τόσο παλαιό, ὡς περιστατικό. Ποιός τούς ξέχασε; Καί πῶς ἄλλως τε νά τούς ξεχάσουν ὅταν κατ’ ἐξακολούθησιν ἐμφανίζονται «τρομοκρατικά» πλήγματα;

Ἀλήθεια, ἔμαθαν τά ἀμερικανά τήν παραδοχή τῆς Χίλαρυ γιά τήν χρηματοδότησι τοῦ Λάντεν ἀπό τούς ταγούς τους; Ἤ μόνον ἐμεῖς τήν γνωρίζουμε;

Στὴν Ἀμερικὴ ἤδη ἔχουν ξεκινήσῃ τὴν ἀντίστροφο μέτρησι.
Βασικῶς ἡ ἀντίστροφος μέτρησις ἔχει ξεκινήσῃ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό, ἀλλὰ κάτι τοὺς σταμάταγε. Δὲν γνωρίζω τὸ τί. Πάντως στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους ἀκούσαμε, ἀπὸ δικούς τους ἀξιωματούχους, πὼς ἡ ἐπίθεσις στὸ Ἰρὰν πρέπει νὰ γίνῃ ὁπωσδήποτε, λόγῳ τῶν τάχα μου πυρηνικῶν. Πυρηνικά, ποὺ τελικῶς, στὴν λήξι τῆς παραστάσεως, θὰ ἀποκαλυφθῆ πὼς δὲν ὑπῆρχαν. (Ὅπως ἔγινε καὶ στὸ Ἰράκ φυσικά!)
Ἤδη τὸ θέατρον τοῦ πολέμου κάνει τὶς τελευταῖες του πρόβες, λίγο πρὶν ἐμφανίσῃ τὴν παράστασι. Κορέα, Κίνα, Ἰαπωνία, Ἰνδία… Ἔχουμε πολλοὺς ἐμπλεκομένους.
Κι ἀπὸ κοντὰ οἱ οὐρές τῶν ΕὐρωπΕων ἑταίρων μας… Ἐκεῖ θὰ δοῦμε γλέντια μεγάλα…
Ὅσο γιὰ τὴν Τουρκία… Ὑπομονή! Ὑπομονή! Σὲ λίγο αὐτό, τὸ πρῶτο τμῆμα τῶν μεγάλων ἀνατροπῶν, θὰ τὸ …θαυμάσουμε! Κι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἰδίως λόγῳ τῆς κοινῆς  ἱστορίας μας μὲ αὐτὰ τὰ κτήνη, θὰ τὸ θαυμάσουμε καλλίτερα καὶ περισσότερο. Ἀνεξαρτήτως τοῦ κόστους καὶ τοῦ πόνου.

Φιλονόη.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ,   κι ἐδῶ.

(Visited 100 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τέλος στὰ ψέμματα! Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τώρα! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply