Ἡ οἰκογένεια ὑπέρ πάντων;

Ἡ οἰκογένεια ὑπέρ πάντων;Οἰκογένεια!
Ὁ στόχος τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως, διότι αὐτὴ οὐσιαστικῶς πρεσβεύει τὸν κορμὸ τοῦ ἔθνους.
Ἀλλά γιά ποιάν οἰκογένεια συζητᾶμε;
Γιά αὐτήν πού εἶναι ὅπως θά ἔπρεπε ἤ γιά αὐτήν πού εἶναι ὅπως τῆς ….ἔτυχε;

Δίκοπον μαχαίρι.

Διότι ἐὰν γιὰ παράδειγμα ἔχω μέσα στὴν οἰκογένειά μου ἕναν παιδεραστή ἤ ἕναν φονιά ἤ ἕναν βιαστή, πῶς θά μπορέσω νά θέσω ὑπέρ ἄνω ὅλων τήν οἰκογένεια;  
Ἐάν δέν φροντίσω νά τόν ἀπομακρύνω καί νά τον παραδώσω πρός συνετισμό στίς ἀρχές, πόσα παιδιά, γυναῖκες καί ἀθῶοι γενικότερα θά τήν πληρώσουν;
Ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη ἐγώ γιά τήν ἀσφάλεια ὅλων τῶν ἄλλων;
Ἤ μήπως ἐκεῖ δέν μᾶς ἀφορᾶ καί δέν καταπιανόμαστε, διότι συζητᾶμε γιά μικρά ἐγκλήματα, κυρίως ἀξιῶν καί ἀνθρωπιᾶς;
Καί γιατί νά ὑπάρχουν μικρά ἤ μεγάλα ἐγκλήματα; Δέν εἶναι ὅλα ἐγκλήματα; Ὁ ὁλίγον κλέπτης δέν εἶναι κλέπτης; Ὁ ὁλίγον βιαστής δέν εἶναι βιαστής; Ὁ ὁλίγον ψεύτης δέν εἶναι ψεύτης;
Ὑπάρχει τό ὁλίγον ἔγκυος;
Ἤ ὑπάρχει μόνον τό ἔγκυος;

Οἰκογένεια! Μία μικρὴ κοινωνία, ἀκριβὲς ἀντίγραφον τῆς κανονικῆς μας κοινωνίας.
Μέσα σὲ μίαν οἰκογένεια πολλὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ θάβονται, διότι δὲν κάνει νὰ φαίνονται.
Ὅπως δῆλα δὴ καὶ στὴν κοινωνία μας.
Ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἔτσι μία οἰκογένεια ἤ ἔχουμε παρανοήσει τό πῶς πρέπει νά εἶναι  μία οἰκογένεια;

Κυττῶ γύρω μου, γνωστοὺς καὶ φίλους, τὰ παιδιά τους, τοὺς γονεῖς τους… 
Κάθε ματιά μου κι ἕνας προβληματισμός. 
Κάποιες φορὲς κι ἕνας πόνος…
Σπανιότατα χαρὰ καὶ θαυμασμός…

Ἡ ἐποχή μας εἶναι τέτοια ποὺ τῆς συμβαίνουν οἱ περισσότερες ἐκπτώσεις. Ἰδίως ἠθικές.
Ἀλλὰ ὅταν οἱ πεποιθήσεις μας εἶναι τέτοιες ποὺ ἐπιτρέπουν σὲ αὐτὲς τὶς ἐκπτώσεις νὰ αὐξάνονται καθημερινῶς, τότε ἴσως θὰ πρέπῃ νὰ ἀρχίσουμε νὰ «ξεφλουδίζουμε» αὐτὲς τὶς πεποιθήσεις, νὰ τὶς περνᾶμε ἀπὸ κόσκινο καὶ νὰ τὶς ἀναθεωροῦμε.

Οἰκογένεια λοιπόν ὑπέρ ἄνω ὅλων;
Αὐτὴν τὴν φράσι τὴν εἶχα ἀκούσει πρὸ μερικῶν ἐτῶν, ἀπὸ κάποιον νεαρό, ὁ ὁποῖος συνειδητῶς παρέκαμπτε κάποιαν ἀτασθαλεία συγγενικοῦ του προσώπου, διότι ἡ οἰκογένεια ἔπρεπε νὰ παραμείνῃ ὑπὲρ ἄνω ὅλων.
Τὰ χρόνια κύλησαν καὶ οἱ ἀτασθαλεῖες ἐξακολούθησαν.
Ἀλλὰ ἡ οἰκογένεια πάντα παρέμενε ὑπὲρ ἄνω ὅλων.
Κι ἔρχομαι σήμερα νὰ ἀναρωτηθῶ ἐκ νέου.
Ἀξίζει τόν κόπο; Ἰδίως ἐάν συζητᾶμε γιά πολυαγαπημένα πρόσωπα;

Ἐάν κάποιο ἄτομο, μέσα σέ μίαν οἰκογένεια, κατ’ ἐξακολούθησιν δημιουργεῖ πρόβλημα κοινωνικό, τότε ὀφείλει αὐτή ἡ οἰκογένεια νά τό θάβῃ; Νά τό κουκουλώνῃ; Νά σιωπᾶ;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Πῶς γίνεται νά εἶναι ἡ οἰκογένεια ὑπέρ ἄνω ὅλων;
Δέν ὑπάρχει ἡ Πατρίς; Δέν ὑπάρχουν οἱ ἀρχές μας; Δέν ὑπάρχουν ἀξίες;
Δέν τίθενται αὐτά ὑπέρ ἄνω τῶν πάντων;

Ναί, συμφωνῶ. Ἡ οἰκογένεια ἦταν, εἶναι καὶ ὀφείλει νὰ παραμείνῃ κάτι ἱερόν! Μέγιστον! Κάτι ποὺ ὀφείλουμε ὅλοι μας νὰ προασπίσουμε. Ἀλλὰ οὐδέποτε μὲ τίμημα τὶς ἀξίες μας! Ἤ τὶς ἀρχές μας! Ἤ τὴν συνείδησίν μας! Ἤ τὸ συμφέρον τοῦ συνόλου! Ἤ τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδος. 
Καὶ ναί, ὅταν σιωποῦμε, ἀποκρίβουμε κι ἀνεχόμαστε καταστάσεις  ποὺ βλάπτουν τὸ σύνολον, τότε δὲν γίνεται νὰ θέτουμε τὴν οἰκογένεια ὑπὲρ ἄνω ὅλων! Δὲν τῆς ἀξίζει.
Ἤ, γιὰ νὰ τὸ θέσουμε ὀρθότερα, δὲν ἀξίζει στὴν οἰκογένεια νὰ συμπαρασύρεται σὲ σιωπή, ἀνοχὴ καὶ ἴσως συνεργία, πρὸ κειμένου νὰ  προστατεύσῃ κάτι ἤ κάποιον ποὺ τὴν καταστρέφει!
Ναί, ἡ οἰκογένεια πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἐπίκεντρον τοῦ μικροῦ μας κόσμου, ἀλλὰ ὑπὸ προϋποθέσεις.
Ἐφ΄  ὅσον κάποιος ἤ κάποιοι δὲν βάλλονται ἤ δὲν προσβάλλονται ἤ δὲν καταπιέζονται. Ἐφ’ ὅσον τηρεῖ παναρχαίους νόμους! Ἐφ΄ ὅσον ἡ συνοχή της, ποὺ ὑποκρύπτει τὴν σιωπή της, δὲν βλάπτει τὸ σύνολον!

Καὶ δὲν ἀναφέρομαι σὲ κάτι πιτσιρίκια ποὺ ἐξ αἴφνης, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ αὐγὸ μόλις πρὸ ὁλίγου, βλέπουν γύρω τους παντοῦ ἐχθρούς, καταπιεστὲς καὶ τυράννους. Ἀναφέρομαι σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ξέρουμε, τὰ ὁποῖα ἔφθασαν σὲ ἐμᾶς μέσα ἀπὸ τὴν πορεία αἰώνων, ἄλλοτε πετσοκομμένα κι ἄλλοτε ὁλόκληρα.
Ἡ δική μας κοινωνία βασίζεται στὴν ὀρθὴ οἰκογένεια. Πρὸς τοῦτο κι ὀφείλουμε νὰ τὴν διαφυλάττουμε παντιοτρόπως.  
Ποτὲ ὅμως εἰς βάρος ἀρχῶν, ἀξιῶν κι Ἔθνους.

Ἡ οἰκογένεια μπορεῖ νὰ τεθῇ ὑπὲρ πολλῶν. Ἀλλὰ ὄχι ὅλων! Ὑπάρχουν προαιώνιες ἀξίες, ἀρχὲς καὶ κανόνες ποὺ πάντα τὴν κρατοῦν σὲ δευτέρα Μοίρα! 
Αὐτὸ ὀφείλουμε πρωτίστως στοὺς ἑαυτούς μας καὶ στὰ παιδιά μας νὰ τὸ διδάξουμε!

Φιλονόη.  

Πρώτη δημοσίευσις 4 Σεπτεμβρίου 2012.

φωτογραφία 

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ οἰκογένεια ὑπέρ πάντων;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ οἰκογένεια ὑπέρ πάντων; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply