Ὅταν ὁ Ἥλιος ἦταν …τραπέζι!!!

Ὅταν ὁ Ἥλιος ἦταν ...τραπέζι!!!

Τραπέζι εἶναι ὁ ἥλιος, σύμφωνα μὲ τοὺς «πατέρες» τῆς ἐκκλησίας.
Διαβᾶστε γιὰ τὸν προστάτη τῶν γραμμάτων Βασίλειο καὶ ἄλλους «πατέρες» τῆς ἐκκλησίας τὶ γνώσεις εἶχαν:
Πιστεύετε αὐτοὺς καὶ ὄχι τὸν Σωκράτη, τὸν Πλάτων, τὸν Ἀριστοτέλη κλπ.;

Ὁ Μέγας Βασίλειος, πρῶτος εἶχε τὴν ἰδέα, ποὺ ἀργότερα θὰ ἀποκτήσῃ μεγάλη δημοτικότητα, πὼς τὰ ὕδατα τὰ ὁποῖα ἀναφέρει ἡ Γένεσις βρίσκονται πάνω ἀπὸ τὸ στερέωμα γιὰ νὰ τὸ ψύχουν καὶ νὰ μὴν καταστραφῇ ὁ κόσμος ἀπὸ τὸ οὐράνιο πῦρ. Παράλληλα ὁ οὐρανὸς ἔχει σχῆμα σκηνῆς, ὅπως ἀναφέρεται στὸν Ἠσαΐα(Μ΄):

«Ὁ στήσας ὡς καμάραν τὸν οὐρανὸν καὶ διατείνας ὡς σκηνὴν κατοικεῖν».

 Ἡ γῆ φυσικὰ εἶναι ἐπίπεδη.
Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη τὸ σχῆμα τῆς σκηνῆς γίνεται γενικὰ ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, π.χ. ὁ ἐπίσκοπος Ταρσοῦ, Διόδωρος, κηρύσσει «ἀθέους» ὅσους ἐπιμένουν στὸ Γεωκεντρικὸ σύστημα, ἐνῶ ὁ ἐπίσκοπος Μουεψίας, Θεόδωρος, συμπληρώνει ὅτι οἱ ἀστέρες κινοῦνται ἀπὸ ἀγγέλους που ἔχουν αὐτὸ τὸ καθῆκον ὡς τὴν Δευτέρα Παρουσία!
Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος ἐπιτίθεται μὲ βιαιότητα ἐναντίον αὐτῶν ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ἀκολουθοῦν «τὴν ἀνοησία τῶν φιλοσόφων» καὶ ἐξηγεῖ ὅτι ἡ Ἱερουσαλὴμ εἶναι ὁ ὀμφαλὸς τῆς Γῆς.
Ὅλα αὐτὰ τελικὰ βρῆκαν τὴν ὁλοκλήρωσή τους στὸ ἔργο τοῦ Κοσμᾶ τοῦ
Ἰνδικοπλεύστη, ὁ ὁποῖος κατέληξε στὸ μεγαλειῶδες συμπέρασμά πως ἡ κοσμολογία μπορεῖ νὰ μελετηθῇ μόνον μέσῳ τῆς ἀναλύσεως τοῦ σχεδίου τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, ποὺ κατασκεύασε ὁ Μωϋσῆς!
Ἐπίσης ὁ Ἥλιος κρύβεται πίσῳ ἀπὸ ἔνα μεγάλο βουνό, ποὺ ὑπάρχει στὸν Βορρᾶ, μετὰ τὸν ὠκεανὸ καὶ κατόπιν ἀκριβεστάτων ὑπολογισμῶν προσδιόρισε καὶ τὴν διάμετρο τοῦ ἡλίου σὲ 1.700 χιλιόμετρα! Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει πὼς ὅπως ἡ Γῆ ἔτσι καὶ ὁ Ἥλιος εἶναι ἐπίπεδος καὶ ἀναφέρεται ὡς «τραπέζι»
(mensa solis).

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 209 times, 1 visits today)
Leave a Reply