Τὰ …ἀσύνδετα γεγονότα.

Τὰ ...ἀσύνδετα γεγονότα.Πολλὲς φορὲς δύο ἐπιφανειακὰ ἄσχετα μεταξύ τους γεγονότα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐρμηνευθοῦν, μπορεῖ νὰ συνδέονται καὶ νὰ ἔχουν τὸ νόημά τους.

Οἱ περισσότεροι αὐτὸ τὸ ὀνομάζουν σύμπτωση, ἤ πεπρωμένο, ἤ τύχη.

Πολλὲς φορὲς συμβαίνουν κάποια γεγονότα στὴν  ζωή μας τὰ ὁποῖα καί μᾶς ὁδηγοῦν τὴν κατάλληλη στιγμὴ στὰ κατάλληλα ἄτομα, ἔτσι ὥστε νὰ προχωρήσουμε τὴν ζωή μας πρὸς μιὰ νέα, σημαντικὴ κατεύθυνση.

Ὅταν λειτουργοῦμε σὰν ὅλα ὅσα μᾶς συμβαίνουν νὰ ἔχουν ἔνα νόημα καὶ ἔναν σκοπό, μαθαίνουμε σιγὰ σιγὰ τὴν τέχνη τοῦ συγχρονισμοῦ καὶ τότε διαπιστώνουμε ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι ἀλλὰ εἴμαστε προνομιοῦχα ἄτομα, στὰ ὁποῖα προσφέρεται στήριξη, καθοδήγηση καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειαζόμαστε, γιὰ νὰ προχωρήσουμε πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν ὁραμάτων μας.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply