Χρειάζεται θάῤῥος γιὰ νὰ ζήσῃ κάποιος μὲ τὶς …ἐπιλογές του!!!

Χρειάζεται θάῤῥος γιὰ νὰ ζήσῃ κάποιος μὲ τὶς  ...ἐπιλογές του!!!Χρειάζεται τελικὰ θάρρος γιὰ νὰ ζήσῃ κάποιος τὴν ἐλευθερία ποὺ τοῦ δίνουν οἱ ἐπιλογές του.
Χρειάζεται θάρρος γιὰ νὰ ζήσῃ τὴν οἰκειότητα καὶ τὴν σύνδεση μὲ τοὺς ἄλλους.
Θάρρος γιὰ νὰ διευθύνῃ μόνος του τὴ ζωή του, νὰ καθορίζῃ τὴν Μοῖρα του, νὰ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς πράξεις του καὶ τὰ συναισθήματά του. Θάρρος γιὰ νὰ διαλέξῃ  τὴν αὐθεντικότητα καὶ ὄχι τὴν ἐπιδοκιμασία.

Χρειάζεται θάρρος γιὰ νὰ εἶναι ὁ μοναδικὸς καὶ ἔξοχος ἄνθρωπος ποὺ πραγματικὰ εἶναι.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply