Τὸ καθολικὸ εἰσόδημα ἔρχεται στὴν Γαλλία…

Τὸ καθολικὸ εἰσόδημα ἔρχεται στὴν Γαλλία...

Τὸ καθολικὸ εἰσόδημα ἔπεσε στὸ τραπέζι στὴν Γαλλία!

Ἡ ἰδέα εἶναι νὰ διανεμηθοῦν ἔσοδα στὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ χωρὶς ἐξαιρέσεις ἢ προϋποθέσεις. Μὲ ἄλλα λόγια, χάριν στὸ καθολικὸ εἰσόδημα, ποὺ ὀνομάζεται ἐπίσης βασικὸ εἰσόδημα, κάθε Γαλλίδα καὶ κάθε Γάλλος θὰ ἐξασφάλιζε τὰ πρὸς τὸ ζῆν γιὰ νὰ ἀνταπεξέρχεται στὶς μηνιαῖες του ἀνάγκες, εἴτε ἐργάζεται εἶτε ὄχι.
Ἡ ἰδέα μπορεῖ νὰ ἐκπλήξῃ, ἀλλὰ ἤδη ἔχει συζητηθεῖ στὴν Φινλανδία καὶ τὴν Ὀλλανδία.

Σήμερα τὸ πρωί, κατετέθη ἡ πρότασις ἀπὸ τοὺς ὑπουργοὺς Ἐργασίας καὶ Οἰκονομίας τῆς Γαλλίας.
Τὸ καθολικὸ εἰσόδημα ποὺ προτείνεται γιὰ «La France»!

Credit: Wikipedia
Τὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο συνετάχθη μετὰ ἀπὸ διαβουλεύσεις μὲ ἐμπειρογνώμονες ἀπὸ πενήντα (κοινωνιολόγους, τὰ συνδικάτα, τοὺς οἰκονομολόγους, τοὺς ἐργοδότες καὶ τὶς κοινότητες) ἔχει μιὰ βαθμολογία ἀπὸ συγκεκριμένες συστάσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων μία ποὺ τράβηξε ἰδιαίτερα τὴν προσοχή μας: αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζει τὴν δημιουργία ἐνὸς καθολικοῦ εἰσοδήματος στὴν Γαλλία.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες , τὸ εἰσόδημα αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μεταξὺ 600 καὶ 800 ἐυρῶ ἀνᾲ  μῆνα καὶ ἀνᾲ κάτοικο! Τὸ ποσὸ αὐτό, ἂν καὶ συμβολικό, δὲν εἶναι καθόλου ἀμελητέο.
Ὁ στόχος ἐνὸς τέτοιου μέτρου θὰ μποροῦσε φυσικὰ νὰ εἶναι ἡ ἐξάέιψις τῆς φτώχεια, ἀλλὰ ὄχι μόνον.
Ἐπίσης ὅμως θὰ εἶχε εὐρύτερο πεδίο ἐφαρμογῆς: ἂν κάποιος ἔχῃ οἰκονομικὴ ἐγγύηση γιὰ τὰ πρὸς τὸ ζῆν, θὰ μποροῦσε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐργασία του, νὰ ἀφοσιωθῇ καὶ σὲ ἄλλες δραστηριότητες, χρήσιμες στὴν κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐπενδύσεων στὸν μὴ κερδοσκοπικὸ τομέα, τοῦ ἐθελοντισμοῦ, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἐκπαιδεύσεως.

Le revenu universel préconisé pour La France!

Βάσια Ζαριφοπούλου

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply