Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.11Ἔχουμε στὸ παρελθὸν πολλὲς φορὲς τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ, ἀνοικτὰ στὴν ἀρχὴ καὶ ὑπέρ της, ἀλλά, στὴν συνέχεια, διαπιστώνοντας πὼς κάποιοι μεριμνοῦν νὰ «χώσουν», ἀπὸ τὴν …«πίσω πόρτα» καὶ τὰ ὅποια κέρδη ἀπὸ τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, μέσα στὰ ὑπερταμεία (ταμεία-βιτρίνες μὲ στόχο τὴν ἁρπαγὴ κι αὐτῶν τῶν φυσικῶν πόρων, μὰ κυρίως τὴν μετατροπῆς μας, μέσῳ «νομομαγειρεμάτων» σὲ δούλους), γιὰ νὰ προλάβουν οἱ «ἐπενδυτές» νὰ μᾶς …ἀναλάβουν, πρὶν ἀλλάξουν οἱ ὅποιες γεωπολιτικὲς ἰσοῤῥοπίες τῆς περιοχῆς, τὰ πολιτεύματα καὶ οἱ «λαϊκές» ἐντολές. (Ναί, θὰ μᾶς τὰ παρουσιάζουν ὅλα τὰ μελλοντικὰ τεκταινόμενα ὡς …«λαϊκὴ βούλησιν» κι «ἀγῶνες τῶν λαῶν» ἀκόμη κι ἐὰν θρασύτατες δικτατορίες -φυτευτές- θὰ ἔχουν λάβη ἀποφάσεις ἐνάντιες σὲ αὐτὴν τὴν «βούλησιν»!!!).

Εἶναι πλέον πασιφανὲς πὼς ὅλο τὸ κόψιμο, ἀκόμη καὶ τῶν «συμμάχων» μας, τῶν πολιτικῶν μας ταγῶν καὶ τῶν …ἐπιμορφωτῶν μας, περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὶς ἐπενδύσεις (καταπατήσεις καὶ ὑφαρπαγὲς στὴν πραγματικότητα) τῶν ἐντολέων τους, ποὺ καταπιάνονται ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ΑΟΖ (καὶ ΕΟΖ στὸ βάθος) γιὰ νὰ συναινέσουμε ἅπαντες στὴν δουλοποίησίν μας.
Κι αὐτὴ ἡ συναίνεσις θὰ ὁριστικοποιηθῆ μέσα ἀπὸ τὶς «ἀμεσοδημοκρατίες» ποὺ μᾶς φέρνουν καὶ πάντα, μὰ πάντα, μὲ μίαν singular, ποὺ θὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν «διαφάνεια» καὶ τὴν «διαύγεια» τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων.
Κι ὅλα αὐτὰ ἐν ὅσῳ θὰ παραμένουμε «φόρου ὑποτελεῖς» (δανεισμὸ τὸ ἀποκαλοῦν σήμερα, νομιμοποιώντας τὸν τόκο καὶ τὸν τοκογλύφο διὰ τῆς …πλαγίας ὁδοῦ, ἂν καὶ δὲν ὑπάρχει συνταγματικὴ ἀδειοδότησις τῆς τοκογλυφίας παγκοσμίως!!!) στοὺς …«σωτῆρες» μας, οἱ ὁποῖοι θὰ ἁρπάζουν σταθερὰ τὸ ψωμί μας καὶ θὰ μᾶς ἀφήνουν τὰ …ψίχουλα. Κι αὐτά, ἐάν…

Ὅπως ἀκριβῶς λοιπὸν χρησιμοποιοῦν τὸ πρόσχημα τῶν «χρεῶν» γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὰ μνημόνια ὡς νόμιμα, δημιουργώντας ΤΑΙΠΕΔ καὶ ὑπερταμεῖα, γιὰ συνολικὲς ἐκποιήσεις Δημοσίων περιουσιακῶν στοιχείων, μά, κυρίως «νόμους» δουλοποιήσεώς μας, ἐντὸς τοῦ «πλαισίου τῆς δημοκρατικῆς Εὑρώπης τους» καὶ ὑπὸ τὸ βάρος τῆς …«διαφανείας», ἔτσι ἀκριβὼς ἐξ αἴφνης ἐνασχολοῦνται μὲ τὴν ΑΟΖ.
Ὁ λόγος ἕνας: οὐδὲ ἕνα περιουσιακὸ στοιχεῖο, ποὺ θὰ προσέδιδε οἰκονομικὴ ἀνεξαρτησία, στοὺς πραγματικοὺς κατόχους, θὰ παραμείνη στὰ χέρια τους. Δουλοπαροικίες μὲ τὴν βούλα ὅλες οἱ χῶρες καὶ ὅλοι οἱ λαοί, παγκοσμίως. (Ὅπως Ἀφρική, Νότιος Ἀμερικὴ  καὶ Νότιος Ἀσία, ἔτσι καὶ ἡ Εὐρώπη, ἡ Βόρειος Ἀμερικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ Βορειοανατολικὴ Ἀσία…!!!)

ΑΟΖ λοιπόν, γιὰ τὴν ὥρα. Ἐκεῖ ποὺ δὲν εἴχαμε κἂν ὑφαλοκρηπίδα, καταλήξαμε μὲ ΑΟΖ. Μίαν ΑΟΖ ποὺ θὰ ὁρίσουν, λέει, μὲ τὴν Αἴγυπτο, τὰ κουδουνισμένα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Κύπρο (Ἰσραὴλ σταδιακῶς) καὶ μὲ τὴν Λιβύη στὸ μέλλον.
Μὲ Τουρκία καὶ Ἀλβανία οὔτε λόγος…
Συμφωνίες μόνον ἐκεῖ ποὺ ἤδη ξεκίνησαν οἱ ἔρευνες-ἀντλήσεις, ἐφ΄ ὅσον ἤδη πολυεθνικὲς κατέχουν μόνιμα δικαιώματα, ἀφήνοντας στοὺς λαοὺς ψίχουλα.

Μὰ δὲν εἶναι μόνον οἱ λαοί…
Εἶναι καὶ ἕνα εὑρύτερον σχέδιον ἀλλαγῆς συνόρων, ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς διακρατικὲς συμφωνίες.
Ἕνα σχέδιον ἀλλαγῆς συνόρων, ποὺ θὰ μετατρέψη τὸ Ἰσραὴλ σὲ μοναδικὴ ὑπερδύναμιν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, διότι μέσῳ αὐτοῦ τοῦ μορφώματος ἐλέγχονται καλλίτερα ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοί.
(Συρία, Τουρκία διαλύονται. Ἑβραιο-Κουρδιστὰν ἀναγεννᾶται!!!)

Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς κρύβεται μία ἀκόμη ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια.
Κάθε κράτος, ποὺ ἀνακαλύπτει ἐνεργειακὰ ἀποθέματα (κι ὄχι μόνον!!!) σὲ οἰκόπεδον τῆς ΑΟΖ του, ὀφείλει νὰ συνάψῃ συμφωνίες συνεκμεταλλεύσεως μὲ τὸ ἄλλο κράτος, τοῦ ὁποίου τὸ θαλάσσιο «οἰκόπεδον» συνορεύει μὲ τὸ δικό του. Τὰ θαλάσσια οἰκόπεδα τῶν ΑΟΖ, στὰ σύνορά τους ὅ,τι κι ἐὰν ἀποδόσουν, εἶναι διαμοιραζόμενα γιὰ τὶς χῶρες ποὺ τὰ κατέχουν.

Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, εἴχαμε οἰκόπεδο θαλάσσιο ἀνάμεσα στὴν Δωδεκάνησο καὶ τὴν Μικρὰ Ἀσία, τὰ ὅποια εὑρήματα (ὄχι μόνον ἐνεργειακά) θὰ διεμοιράζοντο καὶ στὶς δύο χῶρες. Μεγάλα «οἰκόπεδα» λοιπὸν σημαίνει, ἐξ ἀνάγκης, κοινὲς ἐκμεταλλεύσεις. Μικρὰ «οἰκόπεδα» σημαίνει ἐθνικὲς ἐκμεταλλεύσεις καὶ μόνον συνοριακῶς διεθνικὲς ἐκμεταλλεύσεις.
Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν κάθε
μονομερὴς ἐνέργεια, ἔρευνα, ἐξαγγελία-συμφωνία ἐκλαμβάνεται ἄνετα ὡς ἐχθρικὴ ἐνέργεια καὶ τελικῶς πολεμικὴ πράξις.

Θαυμάσαμε λοιπὸν τὴν Κύπρο ποὺ …«ἐτόλμησε» νὰ προχωρήσῃ στὸν καθορισμὸ τῆς ΑΟΖ της, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι πὼς οἱ Κύπριοι θὰ κέρδιζαν …Τίποτα!!!
Παρατηρήσαμε, τυχαίως, πὼς τὰ «οἰκόπεδα» τῆς Κύπρου ἦσαν μεγάλα, καθὼς ἐπίσης τοῦ Λιβάνου καὶ τῆς Αἰγύπτου, ἀλλὰ τὰ «οἰκόπεδα» τοῦ Ἰσραὴλ ἰδιαιτέρως μικρά.

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.4

εἰκόνα

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.1

εἰκόνα

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.5

εἰκόνα

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.6

εἰκόνα

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.7

εἰκόνα

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.9

εἰκόνα

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.8

εἰκόνα

Καὶ θυμώναμε μὲ τὰ δικά μας κουδουνισμένα, ποὺ ἔντρομα ὅταν ἄκουγαν ΑΟΖ κρύβονταν.

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.10

Λέτε τό «χρέος» τῆς Κύπρου νά ἀνεβῇ στά 350 δίς;

Καὶ ξαφνικά, ἀπὸ τὸ …πουθενά, ἐμφανίζεται ἐπεῖγον θέμα ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ, ὄχι βασιζόμενον φυσικὰ στὰ πραγματικὰ δίκαια τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ στὴν μετατροπὴ τῆς Κύπρου σὲ ἀεροπλανοφόρον, ἀπολύτως ἐξηρτημένον ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Λῦσις, διὰ τῆς βίας (πραξικοπηματικά) ἐδῶ καὶ τώρα, μὲ τὴν σκηνοθετικὴ ματιὰ τῆς Νούλαντ, ποὺ κατέστρεψε καὶ τὴν Οὐκρανία.

Εἴπαμε… Τὸ μόνον κράτος ποὺ θὰ δυναμώση, μέσα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔπονται, θὰ εἶναι τὸ Ἰσραήλ, ἐφ΄ ὅσον θεωρεῖται ὁ καλλίτερος φοροεισπράκτωρ παγκοσμίως, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἀλλά, κυρίως, ὁ καλλίτερος ἐπιστάτης παγκοσμίως.
(Δὲς καὶ στρατόπεδα τῶν ναζί, καθὼς καὶ τοὺς κάπο.)

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.13

Μετρώντας …σωστά!!! (α)

Μετρώντας …σωστά!!! (β)

Μετρώντας …σωστά!!! (γ)

Πολύ ἐπικερδής ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος»;

Μὰ δὲν τὰ γνωρίζαμε καλῶς ὅλα, ἐφ΄ ὅσον κάθε τὶ ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι παράστασις.
Στὴν πραγματικότητα ἡ Κύπρος ζήτησε τὴν προστασία (ὡς νταβατζοῦ λέμε) τοῦ Ἰσραῆλ, ἐφ΄ ὅσον ὡς νῆσος – ἀεροπλανοφόρον του ἐξακολουθεῖ, ἀπὸ τὸ 1561, νὰ θεωρεῖται δικό του ἔδαφος.

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Ποιός ἔφερε τήν χούντα τό 1967;

Δεῖτε πῶς στήνεται, μεθοδικότητα, τὸ νέο ἑβραιοχριστιανικὸ ἐνεργειακοκοικονομικοπολιτικὸ βυζάντιο, ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ ἔως τὴν Σιβηρία, (ποὺ θὰ κατέχη βεβαίως βεβαίως τὸ τεράστιο κομμάτι-ἐνιαῖο χῶρο τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Κύπρου)…

Ξαφνικά χαρίζουν καί τήν Κύπρο;

Ὅλα τὰ καλὰ κοιτάσματα σὲ συνοριακὰ (μὲ τὸ Ἰσραήλ) οἰκόπεδα βρίσκονται!

Γιατί ἐπιλέγονται συνοριακά οἰκόπεδα τῆς ΑΟΖ, γιά τήν ἄντλησιν ὑδρογονανθράκων;

Κι ἐσὺ θὰ ψοφᾶς Ἑλληνᾶκο, γιὰ ἕνα ξεροκόμματο, ὅταν ὅλα αὐτὰ σοῦ ἀνήκουν.

«Η Τουρκία θα αναγκασθεί να ακολουθήσει τα προηγούμενα παραδείγματα της Ινδίας, που διεσπάσθηκε μετά τον β παγκόσμιο πόλεμο με αιματηρό τρόπο με το Πακιστάν, της Γιουγκοσλαβίας με τον γνωστό τρόπο, του Σουδάν και της Αιθιοπίας, όπου και εκεί υπήρξε διάσπαση με την Ερυθραία, με πολλές εκατόμβες θυμάτων ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό.

Ο Αμερικανός γεωστρατηγικός αναλυτής και ειδικός ερευνητής του Αμερικανικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας, παρουσιάζει μια ζοφερή εικόνα για την πορεία της Τουρκιάς στο εγγύς μέλλον και όπως ισχυρίσθηκε, η πορεία αυτή θα επιταχυνθεί με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κατηγόρησε με βαρειές εκφράσεις τον ίδιο τον Ερντογάν ότι έχει καταστρέψει εκ θεμελίων τις τουρκικές πόλεις που κατοικούνται από Κούρδους, ανοίγοντας μεγάλο χάσμα μίσους μεταξύ των πληθυσμών.»

Michael Rubin: Η Τουρκία μπήκε σε διαδικασία διάσπασης και διάλυσης

Ἐδῶ θυμίζω πώς: Ἡ προηγουμένη «τάξις πραγμάτων» εἶχε γιὰ  ἑταιρεία ἐξορύξεως στὴν Κύπρο τὴν Νoble Energy (τῆς οἰκογενείας Κλίντον), καθὼς καὶ τῆς ἰσραηλινῆς Delek (ποὺ ἀπεχώρησε).
Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2012, στὸ μεσοδιάστημα Α΄ καὶ Β΄ ἐκλογῶν, ἔτρεξε ἐσπευσμένα νὰ προσκυνήσῃ καὶ νὰ καταθέσῃ τὰ διαπιστευτήριά του ὁ προσκυνημένος Ὀμπαμοκλιντονικὸς Πᾶνος Κ(λ)αμμένος (δημοσιευμένα ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τότε).
Ὅλα αὐτὰ τώρα ἀντικαθίστανται ἀπὸ τὴν νέα «τάξη πραγμάτων», ποὺ ἔχει τὰ δικαιώματα πλέον, τῆς ῥοκφελερικῆς καὶ ἑβραϊκῆς Exon Mobil, τοῦ νέου Ὑπ.Ἐξ. τῶν Η.Π.Α. (δὲν ἔχουν δικό τους ἄνθρωπο στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ, διότι τὸ νέο δόγμα εἶναι πλέον America κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα Israel Uber Alles.
Σὲ αὐτὸ τὸ νέο σκηνικὸ δὲν θὰ ὑπάρχουν πολιτικὰ συστήματα, ὅπως τὰ ξέρουμε, διότι στὴν κατάῤῥευση ὅλων ἔχουν ἐπενδύσει.
Ἁπλῶς θὰ ὑπάρχη ἕνας καὶ μοναδικός, γιὰ τὴν ἀπαραίτητη παγκόσμια κυβέρνηση, «κοινὸς ἐνιαῖος ἐνεργειακὸς χῶρος», ἀνεξαρτήτων κρατῶν κλπ.).

Ἁ.Ἑ.

Αὐτά, πολὺ γενικῶς, εἶναι ἐλαχίστως γνωστά. Μποροῦμε ὅμως πλέον νὰ καταλήξουμε σὲ ἐνδιαφέροντα καὶ ἀσφαλῆ συμπεράσματα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ποιὰ «οἰκόπεδα» θεωροῦνται πρόσφορα πρὸς ἐκμετάλλευσιν, ἀπὸ ποιοὺς καὶ γιατί, μά, κυρίως τὸ ποῦ ἀκριβῶς ἀποσκοποῦν μὲ ὅλὴν αὐτὴν τὴν …ὑπερπαραγωγὴ τῶν  δανεισμῶν καὶ τῶν μνημονίων.

Θὰ πρέπη ἐπίσης νὰ συνυπολογίσουμε στὰ νέα δεδομένα τὶς ὑπογραφὲς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους γιὰ τὴν ἔναρξιν τῆς CETA, ποὺ τελικῶς μετατρέπει ὅλα τὰ κράτη σὲ παραμάγαζα-προτεκτοράτα, ἀκυρώνοντας κάθε συνταγματικὸ καὶ νομικὸ πλαίσιο, ποὺ προστάτευε, στοιχειωδῶς, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα τελικῶς ὑπολοίπονται μόνον οἱ πολεμικὲς ἐκεῖνες ἐπιχειρήσεις, ποὺ θὰ ὁριστικοποιήσουν τὰ νέα δεδομένα καὶ  τὰ νέα σύνορα.

Παραλλήλως «τρέχουν» καὶ τὰ προγράμματα τῆς ΕΟΖ…

ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ’ ἐντολὴν Soros!!!

….ποὺ γιὰ συγκεκριμένες περιοχὲς τῆς χώρας θὰ ἀναγνωρίζουν «εἰδικὸ καθεστώς» δουλείας, γιὰ τοὺς ἐργαζομένους (ἀνθρωποκτήνη-δοῦλοι στὴν πραγματικότητα!!!)
Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς περιοχές, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ εἶναι καὶ κάθε εἴδους θαλάσσια «οἰκόπεδα» ποὺ θεωροῦνται ἀποδοτικὰ καὶ συμφέροντα. Καὶ αὐτὰ τὰ «οἰκόπεδα» ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἐκχωρηθῆ, ἀλλὰ ἐμεῖς μαθαίνουμε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τὶς ὅποιες προδοσίες..

Ἡ Τουρκία ὁδεύει πρὸς διάλυσιν, ἀλλὰ παρ΄ ὅλα αὐτὰ μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο ἀπειλητικά, μὲ στόχο τὶς «γκρίζες ζῶνες», ὅπως αὐτῆς τῆς Δωδεκανήσου, τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ καὶ τῆς Κρήτης, οἱ ὁποῖες καὶ …«τυγχάνουν» ἐνεργειακὲς ἀποθῆκες καὶ τὶς ὁποῖες φυσικὰ δὲν θὰ ἐγγίξουν κυβερνήσεις, ἀλλὰ μόνον πολυεθνικές…
Στὴν Κύπρο «διαπραγματεύεται» ἐπίσης ὑπὸ τὶς ἐντολὲς τῆς Νούλαντ, ὁ ἀναστασιάδης, ἀλλὰ ὄχι μὲ γνώμονα τὰ συμφέροντα Κύπρου, ἢ ἀκόμη καὶ Τουρκίας, ἀλλὰ μὲ στόχο τὰ συμφέροντα τῶν πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν, ποὺ θὰ ἁρπάξουν ἀνενόχλητες τὸν πλοῦτο τῶν ἀδελφῶν μας, μὲ συμβόλαια ἀπ΄ εὐθείας ἀναθέσεως καὶ τὰ ὁποία θὰ εἶναι ἀνεξάρτητα τῆς νέας (κατὰ πῶς τὴν σχεδιάζουν) διαμορφώσεως συνόρων…

Χάσαμε ὁριστικά τό Αἰγαῖον;

Κι ἐννοεῖται πὼς ὅλα αὐτὰ δὲν τὰ κάνει γιὰ νὰ ἀφήσῃ παρακαταθήκη στοὺς πολῖτες κάποιο εἰσόδημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ διασφαλισθοῦν καλλίτερα κι ἀπὸ κάθε ὀπτική, τὰ συμφέροντα τῶν ἐντολέων του καὶ φυσικὰ γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐκχώρησιν τῆς Κύπρου στὸ Ἰσραήλ.

Ἡ Ῥωσσία ἀναζητᾶ, ὅπως πάντα, ἐξόδους στὸ Αἰγαῖον καὶ θὰ «κονταροκτυπηθῆ» καταλλήλως, πάντα ὅμως κατὰ πῶς ἔχει προσυμφωνηθεῖ κι ἐφ΄ ὅσον πρῶτα θὰ ἀποτελειώση τὴν Τουρκία, τὴν ὁποίαν, γιὰ τὴν ὥρα, καθησυχάζει μὲ πολλὲς ὑποσχέσεις…

Ὁ ἀγωγός, ποὺ θὰ συνδέη τὴν Μέση Ἀνατολὴ μὲ τὴν Εὐρώπη, θὰ περνᾶ ἀναγκαστικῶς, κατὰ πῶς λέγεται, ἀπὸ Κύπρο καὶ Ἑλλλάδα…

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.11

Θαλάσσια «οἰκόπεδα», ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ΑΟΖ καὶ στὸ βάθος ΕΟΖ.12

Ἐνεργειακό. Τὸ «τελευταῖο χαρτὶ τῶν Τσίπρα-Καμμένου

…ὁπότε καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀναμένουμε, ἐπισήμως, τὸν ἀπόλυτο διαμελισμὸ τῆς χώρας, διότι ὅσο μικρότερα τὰ κομμάτια της, τόσο πιὸ εὔκολα ἐλέγχονται καὶ τόσο πιὸ πολλὲς οἱ συνοριακὲς γραμμές, πάντα ὅμως ἐντὸς τῆς Ἡνωμένης εὐρωπαϊκῆς Σοβιετίας τους.
Νὰ ἀναμένουμε ἐπίσης ἐπισήμως τὴν ἐκχώρησιν τῆς Κύπρου στὸ Ἰσραήλ, διότι αὐτὸ συμβαίνει στὴν πραγματικότητα, πίσω ἀπὸ τὸ νέο πραξικόπημα ποὺ συνετελέσθη…

Νὰ περιμένουμε καὶ τὴν ἐπίσημο πρόσβασιν τῶν Ῥώσσων στὸ Αἰγαῖον, ποὺ θὰ διασφαλίζουν τὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν μὲ τὸν βέλτιστον τρόπο.

Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
Ἀκόμη καὶ αὐτὰ τὰ προσχήματα παραμένουν προσχήματα.
Τὶς ἐκμεταλλεύσεις τὶς ἔχουν ἤδη.
Τώρα ἀπομένει νὰ τὸ μάθουμε κι ἐμεῖς, ὄχι βέβαια μὲ τὸν καλλίτερον τρόπο.

Φιλονόη

 

Leave a Reply