Χριστιανισμὸς γιὰ …ὁμοφυλοφίλους!!!

Ἇμα εἶχε τολμήση νὰ πῇ καὶ νὰ κάνῃ τέτοια πράγματα γιὰ τὸν Μωάμεθ, θὰ εἶχε πάρη τὰ ἐσωτερικά της ὄργανα στὸ χέρι…

Μιὰ γυναῖκα πάστωρ, ἡ Kittredge Cherry, ἀπὸ τὸ Λὸς Ἄντζελες, μᾶς δίδει μίαν καινούργια καὶ πολὺ πρωτότυπη, ἀλλὰ διεστραμένη ἐρμηνεία τῶν Χριστουγέννων.

 jesusinlove

Ὅπως ὑποστηρίζει ἡ κυρία αὐτή, ἡ Γέννησις ὁμοιάζει μὲ τις λεσβιακὲς σχέσεις ποὺ τεκνοποιοῦν χωρὶς τὴν συνδρομὴ τοῦ ἄρρενος ἀλλὰ ἀπὸ …τρέπεζα σπέρματος.

Γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο ὑποστηρίζει ὅτι εἶχε τὴν μοναδικὴ ἰδιότητα νὰ ἔχῃ δύο πατέρες, τὸν Ἐπουράνιο καὶ τὸν ἐπίγειο.
Ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο εἰσαγάγει μὲ πονηρὸ τρόπο τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ στοιχεῖο, παρουσιάζοντας δύο πατέρες μὲ σχέση μεταξύ τους.
Τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς βλασφήμου διαστροφῆς καὶ μάλιστα μὲ θρησκευτικὸ μανδύα.

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply