Φίλιππος καὶ Ἀλέξανδρος στὸ μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως

Φίλιππος καὶ Ἀλέξανδρος υἱὸς

Στὸ ἴδιο ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΩΝ νόμισμα καὶ μαζύ, στὸ ἴδιο μνημεῖο, οἱ δύο μεγάλες μορφὲς τῆς πόλεως!

Τότε ὅλοι τὸ ἤξεραν. Μόνον τὰ νομίσματα σήμερα τὰ ἀποκαλύπτουν!!!
Συνέχεια

Ὁ Ὀμφαλὸς τοῦ πλανήτου

Ἡ λαμπρότης τῆς ἀρχαίας Ἀμφιπόλεως, ὁρίζεται ἀπὸ γιγαντίους τύμβους, ποὺ δορυφορικῶς ὑπάρχουν γύρω ἀπὸ τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (ΚΑΣΤΑΣ). Συνέχεια

Ἡ προστασία στὸν Ἀλέξανδρο

Εἶναι παράξενο, ποὺ ἕνα φίδι φαίνεται νὰ ἐφορμᾷ στὴν μάχη μαζὺ μὲ τὸν ἔφιππο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ! Δὲν θὰ εἶχε λόγο ὑπάρξεως στὸ νόμισμα, ἐὰν αὐτὴ δὲν ἦταν συμβολική! Τὸ φίδι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, συμβόλιζε τὴν προστασία ποὺ παρέχουν οἱ μεγάλοι Θεοὶ στὰ Καβείρια! Συνέχεια

Διαχωρίζει καὶ ὁδηγεῖ ὁ Ἀλέξανδρος

Ὁ Ἀλέξανδρος διαχωρίζει

Τί νὰ εἶχε ἄραγε στό μυαλό του ὁ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ὅταν ἔκοβε αὐτό τό νόμισμα στήν ΑΜΦΙΠΟΛΗ;

Συνέχεια

Τόπος Ἐγκλήματος Καστᾶ

Χρωστοῦσαν τὴν φωτογραφία τῶν ἀγαλμάτων, ἀφοῦ τὰ ἀνεκοίνωσαν καὶ τὴν ἔδωσαν!

Συνέχεια

Φίλιππος καὶ ἀκέφαλος Βουκεφάλας

Κάτω ἀπὸ τὸ ἄλογο στὸ ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΩΝ νόμισμα, τὸ δηλωτικὸ τῶν μεγάλων θεῶν, τὸ Θ!
Γιατί;
Τί σύνδεση μπορεῖ νά ἔχῃ τό Ἀμφιπολίτικο ἱερό μέ τό ἄλογο;
Συνέχεια