Τί κρύβει ὁ λόφος ὁρόσημο τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ζωγραφισμένος ὁ πυραμιδοειδὴς λόφος τοῦ ΗΛΙΟΥ, μέσα στὰ 4 τεταρτημόρια στὸ πίσω μέρος τοῦ νομίσματος. Δεδομένου τοῦ κυκλικοῦ ἱεροῦ ποὺ ἀπεκαλύφθη στὶς παρυφὲς τοῦ λόφου (ΚΑΣΤΑΣ), ἄλλο ἕνα ὑπάρχει στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου ποὺ σημειώνεται πάλι μὲ κύκλο. Ὁ σχεδιασμὸς τῶν ἀρχαίων ἔρχεται ἀπὸ τὸ 500 π.Χ., πολὺ πρὶν ἡ ΟΛΥΜΠΙΑΣ δώσει στὸν ΚΑΣΤΑ τὴν μορφὴ ποὺ ἔχει σήμερα. Πρόκειται ἄλλωστε γιὰ ἕνα ἀρχέγονο ἱερὸ ἐκεῖ, ποὺ πάει δεκάδες αἰῶνες πιὸ πίσω.

Συνέχεια

Ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος συνετελέσθη στὴν Ἀμφίπολιν

Χειμερινὸν Ἡλιοστάσιον, Ἀμφίπολις καὶ Διόνυσος-Ζαγρεὺς

Συνέχεια

Ἱερὲς διαστάσεις

Γιατί ὁ ἐσώτατος θάλαμος εἶναι 4,5 Χ 4,5 μέτρα; Γιατί αὐτὸς εἶναι τὸ 1/3 ἀκριβῶς τοῦ συνολικοῦ μνημείου ἀπὸ τὶς σφίγγες ἕως πίσω; Γιατί ὁ πρῶτος θάλαμος εἶναι 6 μέτρα καὶ ὁ δεύτερός του ψηφιδωτοῦ 3 μέτρα, σύνολο 9; Γιατί τὸ μέγιστο ὕψος στὸ κέντρο τοῦ θόλου εἶναι 6 μέτρα καὶ στὸν ἐσώτατο ἀπὸ τὸν κιβωτιόσχημο χαμηλὰ 9 μέτρα; Συνέχεια

Μινωϊκὴ γραφὴ

Ἀφοῦ ὅλα τὰ σύμβολα καὶ μονογράμματα ἔχουν ἑρμηνεία, μία χαρὰ μπορεῖ κάποιος νὰ βάλῃ τὰ κατάλληλα στὴν σειρὰ καὶ νὰ συνθέσῃ κείμενο. Δὲν εἶναι καθόλου δύσκολο γιὰ αὐτὸν ποὺ τὰ διαβάζει, εἶναι σὰν παιδικὸ παιχνίδι. Τὸ δύσκολο εἶναι, νὰ φτάσῃς στὸ σημεῖο νὰ τὰ διαβάζῃς! Ὅταν τὸ κάνῃς, ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶναι στὴν Βεργίνα, οἱ ΑΙΓΕΣ εἶναι στὴν ΕΔΕΣΣΑ, ὁ ΦΙΛΙΠΠΟΣ εἶναι στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ, ὁ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ λατρεύθηκε στὴν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ὁ ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ δὲν εἶναι μυστήριο καὶ ὅποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Συνέχεια

Ἱστορικές ἀλλοιώσεις λόγῳ βλακείας ἤ λόγῳ (συνειδητῆς) …συνεργείας;

Ἀνύπαρκτος νομισματικὴ ἐπιστήμη

Ἐὰν ἡ ἐξέλιξις τῆς ἰατρικῆς σταματοῦσε τὸ 1930 καὶ ἐμφανίζετο κάποιος τὸ 2017 ἐνήμερος ὅλων τῶν ἐξελίξεων ποὺ δὲν ἔγιναν, τότε αὐτὸς στὰ περὶ ἰατρικῆς, θὰ ἦταν ἀκαταλαβίστικος. Βέβαια ἡ ἐξέλιξις τῆς ἰατρικῆς οὐδέποτε σταμάτησε, σταμάτησε ὅμως αὐτὴ τῆς νομισματικῆς. Οἱ κατὰ κανόνα λάθος πληροφορίες, ἔρχονται σὲ ἐμᾶς σήμερα ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’30 καὶ παλαιώτερα. Συνέχεια

Ἱερὰ Ἀμφίπολις τῶν Τημενιδῶν…

Οἱ ἐπιφανεῖς νεκροὶ τοῦ Καστᾶ

Πέραν ἀπὸ τὰ νομίσματα ἐποχῆς ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ταφὴ τοῦ Φιλίππου στὸν «Καστὰ» τῆς Ἀμφιπόλεως, ὑπάρχουν καὶ κάποια ποὺ ἐκόπησαν στὰ πλαίσια τῆς λατρείας ποὺ ἀπελάμβαναν, Ὀλυμπιὰς καὶ Ἀλέξανδρος στοὺς αἰῶνες ποὺ ἐπηκολούθησαν.

Συνέχεια