Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Ἡ Ἀϊτὴ καὶ τὸ εὐαγὲς Clinton Fountation

Haitians Protest Outside Hillary Clinton’s Office Over ‘Billions Stolen’ by Clinton Foundation

Ἀϊτὴ καὶ τὸ εὐαγὲς Clinton Foundation.

(Ὁ σεισμὸς τοῦ 2010, ἡ κατάρα τοῦ Πάπα Ντὸκ καὶ ἄλλες ἰστορίες)

Ἡ Ἀϊτὴ καὶ τὸ εὐαγὲς Clinton Fountation

Διαδηλώσεις Ἀϊτινῶν ἀκτιβιστῶν, ἔξω ἀπὸ τὸ Clinton Foundation στὴν Νέα Ὑόρκη, γιὰ τὴν ἀπώλεια δισεκατομμυρίων δολλαρίων, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἐπρόκειτο νὰ δοθοῦν στὴν Ἀϊτή, σὰν ἐνίσχυσις γιὰ νὰ κλείσῃ κάποιοες ἀπὸ τὶς πληγὲς τοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ, τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2010.

Οἱ διαδηλωτὲς ἰσχυρίζονται πὼς τὰ χρήματα ἐκλάπησαν ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Ἀνασυγκρότηση τῆς Ἀϊτῆς (Haiti Reconstruction Commission), τῆς ὁποίας προΐσταται ὁ Μπὶλ Κλίντον. Συνέχεια