Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Δικαιώματα μουσουλμάνων ἀναγνωρίζονται στό Ἰσραήλ;

Μόνον ἐδῶ ξέρουν τὰ πρακτοράκια τους νὰ χύνουν μαῦρο δάκρυ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων στὴν θρησκεία τους…
Ἐκεῖ κάνει τζίζζζ, κόττες λιρᾶτες…Δικαιώματα μουσουλμάνων ἀναγνωρίζονται στό Ἰσραήλ; Συνέχεια

Ἐπενδύσεις (πραγματικές)!!!

Ἐπενδύσεις (πραγματικές)!!!Γιὰ νὰ ξεχωρίζουμε τὸ τὶ εἶναι ἐπένδυσις, τὶ ξεπούλημα καὶ τὶ ἁρπακτή… Συνέχεια

Βιομεθάνιον ἀπὸ ἀποῤῥίμματα;

Βιομεθάνιον στὸ Γιοχάνεσμπουργκ ἐτοιμάζονται νὰ λάβουν ἀπὸ τὰ ἀποῤῥίμματα οἱ ἐπιστήμονες, στὸ ὁποῖον σκοπεύουν νὰ βασισθοῦν, σὲ βάθος χρόνου, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουν μίαν μερική, ἤ ὁλική, ἐνεργειακὴ αὐτάρκεια. 
Ἐνδιαφέρουσα ἡ ἔρευνα, καθῶς καὶ ἡ ἰδέα. 
Ὅμως, ἀφ΄ ἑνὸς παράγουμε πάρα πολλὰ ἀποῤῥίμματα ὡς κοινωνίες, ἀφ’ ἑτέρου τὸ ζήτημα τῆς ἐνεργείας εἶναι κάτι ποὺ ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ τὸ δοῦμε πέραν τῶν συμβατικῶν ὀπτικῶν καὶ Συνέχεια

Ἱστορίες κατασκοπείας μὲ τὸν Μποδοσάκη.

Μποδοσάκης λοιπὸν σήμερα. 
Ἤ ὀρθότερα, Πρόδρομος Ἀθανασιάδης. Μποδοσάκης ὀνομάστηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους, λόγῳ τῆς ἐμπορικῆς του ἰδιότητος.
Ὁ Πρόδρομος Ἀναστασιάδης λοιπόν, ἦταν ἕνα πρόσωπο ἀμφιλεγόμενον!
Μὲ πάρα πολλὲς κατηγορίες στὴν πλάτη του, γιὰ κατασκοπεία κυρίως, εἰς βάρος διαφόρων, ἀλλὰ ὄχι μόνον.
Συνέχεια
Τί κρύβει ἡ γενοκτονία τῶν λευκῶν στή Ν. Ἀφρική

Μέ αὐτόν τόν τρόπο προσπαθοῦν οἱ ἔγχρωμοι κάτοικοι τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς νά ἐπιβληθοῦν στούς λευκούς συμπολίτες τους.

Μήπως οἱ λευκοί ἔκαναν τό μοιραῖο λάθος καί ἔδωσαν περισσότερα προνόμια ἀπ΄ ὅσα ἔπρεπε στούς ἐγχρώμους; Μποροῦν νά τά διαχειρισθοῦν, σωστά ἤ θά τά χρησιμοποιήσουν γιά νά ἐπιβληθοῦν μέ τήν σειρά τους στήν λευκή φυλή μέ τόν τρόπο πού τούς ὑπαγορεύει ἡ φύσις τους;

Σίγουρα τό μέλλον τοῦ πλανήτου, θά περάσῃ καί ἀπό Συνέχεια