Γνωρίζοντας καλλίτερα τὸ τὶ σχεδιάζει ἡ «Παπαστράτος»

Ἡ «Παπαστράτος» καὶ τὰ νέα ἠλεκτρονικὰ τσιγάρα

Πολλὰ ἀκούσαμε τὶς τελευταῖες ἡμέρες σχετικὰ μὲ τὴν ἐπένδυση τῶν 300 ἑκατομυρίων τῆς ἑταιρείας «Παπαστράτος» στὸν
Ἀσπρόπυργο. Αὐτὸ ποὺ λίγοι γνωρίζουν εἶναι πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα τελείως νέο προϊὸν γιὰ καπνιστές!
Ἕνα καπνικὸ προϊὸν μειωμένου κινδύνου, ποὺ δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ἀλλὰ ἠλεκτρονικὴ συσκευή!

Συνέχεια

Ὅλα στὸ φῶς!


Νέα παγκόσμια τάξις!

Μυστικὲς λέσχες κι ὀργανώσεις!

Ἀόρατοι καθοδηγητές!

Μόνον ποὺ ἀκοῦς τὶς παραπάνω φράσεις, ἕνα ῥίγος σὲ διαπερνᾶ…

Μία ἀνησυχία κι ἕνας ἀόριστος, ἤ συγκεκριμένος φόβος, ποὺ ὅμως σὲ κάνει νὰ αἰσθάνεσαι ἀδύναμος καὶ ἀνίκανος νὰ ἐλέγξῃς ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια σου τὴν σκέψι…

Εἶναι πράγματι ἔτσι;

Ἴσως ναί!

Πάντως, ἐὰν κρίνω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, πιστεύω πὼς τό μεγαλύτερο ζήτημα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀνθρωπότης, δὲν εἶναι τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω. Εἶναι μόνον ἡ ἀπέραντη ἀπληστία γιὰ ἐξουσία κι ἔλεγχο! Αὐτὴ ποὺ οὐδέποτε καλύπτεται γεννᾶ πάντα νέους τρόπους ὑποτελείας γιὰ τὰ «χαχόλια», ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ παραγωγὴ χρήματος.

Πιστεύω πὼς ὁ ἔλεγχος τῶν λαῶν ἀποσκοπεῖ μόνον σὲ αὐτὸ.

Πιστεύω ἐπίσης στὸ ὅτι ὑφίσταται αὐτὸς ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἀναγνωρίσιμος σὲ κάθε αὐτοκρατορία ποὺ ἐστήθη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Σὲ κάθε ἐπιχείρησι ποὺ δὲν ἐσεβάσθη τὸν ἐργαζόμενό της. Σὲ κάθε σύγχρονο ἤ παλαιοτέρα πολιτεία ποὺ δὲν ἐσεβάσθη τὸν πολίτη της.

Γιατὶ (παράδειγμα) νὰ καίγεται ὁ (ἰδανικὸς πράκτωρ τῶν τοκογλύφων) Κίσινγκερ γιὰ τὸ ἐὰν κατέχουν οἱ Ἕλληνες ἱστορία, γλώσσα κι ἐθνικὴ συνείδησι; Μήπως θὰ κάνῃ φιλοσοφικὲς συζητήσεις μαζύ τους; Φυσικὰ ὄχι! Καρφάκι δὲν τοῦ καίγεται! Ὅμως τὸν ἐνδιαφέρει, μαζὺ μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν περίεργο συμμορία, νὰ μπορῇ διαρκῶς νὰ αὐξάνῃ τὶς δικές του δυνάμεις πού, ἐπὶ πλέον, ἐξαργυρώνει καὶ σὲ χρῆμα. Γιὰ νὰ αὐξηθῇ ὅμως ὁ ἔλεγχός του, ἀλλὰ καὶ οἱ  ἀποδόσεις, θὰ πρέπῃ νὰ μειώνεται ὁ ἀνταγωνισμὸς καὶ νὰ περιορίζονται οἱ ὑποψήφιοι λῆπτες τμημάτων ἀπὸ τὴν πίττα τῆς οἰκονομίας. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσι καὶ μόνον πραγματοποιῶνται συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, μυστικὲς συμφωνίες καὶ μεθοδεύσεις.

Ποῦ ἀποσκοποῦν; Ἤ ὀρθότερα, ἀποσκοποῦν κάπου;

Σαφῶς!

Πρωτίστως ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐξακολούθησι αὐτῶν τῶν …«ἐθίμων». Σὲ οὐδὲν ἕναν ἐργοδότη ἀρέσει ὁ «συνδικαλισμός», ἐὰν δὲν δύναται νὰ τὸν …ἐλέγχῃ. Γιατί νὰ ἀρέσῃ στοὺς παγκοσμίους ἐργοδότες λοιπόν ὁ δικός μας …«συνδικαλισμός» ἤ ἄλλως ἡ δική μας Ἕνωσις;; Φροντίζουν νὰ ἔχουν «ἐλεγχομένους» συνδικαλισμοὺς ποὺ, ἐὰν γιὰ κάποιον λόγο «ξεφύγουν» τότε θὰ πρέπῃ νὰ χρησιμοποιηθῇ τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» γιὰ νὰ διαλυθοῦν, εἶτε ἡσύχως εἶτε βιαίως!

Ἕνα δεύτερον σημεῖον εἶναι ἡ ἀναγκαῖα καὶ ἡ «ἐπιβεβλημένη»   παιδεία.  Ὅταν πασκίζῃς νὰ ἐλέγξῃς κάποιον, ποὺ ἔχει ἐπίγνωσι τῶν δυνατοτήτων του, καταντᾶ ἕνας ἀγὼν μὲ ἀμφισβητούμενα ἀποτελέσματα. Ἀντιθέτως, ὅταν τὸν «πείσῃς»  νὰ ἀμειφθῇ μὲ τὸν μισθὸ τοῦ  ἐργάτου (γιὰ παράδειγμα), ἀντὶ τοῦ προϊσταμένου (ποὺ δικαιοῦται), τότε καὶ ἡ «έπιχείρησις» ἀποδίδει καλλίτερα κι ὁ «ἐργαζόμενος» δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια ἀντιδράσεως μά, τὸ κυριότερον, εἶναι ὑποχρεωμένος διαρκῶς νὰ καταπιάνεται μὲ τὰ τῆς ἐπιβιώσεώς του καὶ οὐδέποτε μὲ τὰ τῆς ἐπιμορφώσεώς του. Ἐννοεῖται πὼς στὸ μεταξὺ ἡ ἀγορὰ «στενάζει» καὶ ἡ ἀνεργία καλπάζει!!  (Βλέπε ΚΟΣΚΟ καὶ συμβάσεις αὐτῆς!) Εἶναι πολὺ σημαντικὸν λοιπὸν νὰ μειώνῃς τὴν πιθανότητα ἐπιγνώσεως καὶ συνειδητοποιήσεως αὐτοῦ ποὺ χρειάζεσαι ὡς δοῦλος-ὑπήκοος-ὑπάλληλο. Νὰ τοῦ κόβῃς ἀπὸ τὴν αὐτογνωσία καὶ νὰ τοῦ ἐξαφανίζῃς τὴν αὐτοεκτίμησι. Νὰ ἔχῃ πτυχία, τεχνικὲς γνώσεις, ἐξειδίκευσι ἀλλὰ οὐδέΠΟΤΕ συνειδητὴ ἐπίγνωσι! Οὐδέποτε νὰ καταλάβῃ ποιὸς εἶναι καὶ κυρίως ποιὸς θὰ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ!!!

Τρίτον καὶ σημαντικότερον. Δημιουργία συνθηκῶν φόβου! Τὸ καλλίτερον ἐργαλεῖο τους!!!! Κλιματολογικὲς συνθῆκες, οἰκονομικὴ κρίσις, πυρηνικὸς ἐξοπλισμός, ἐθνικιστικὲς ἐκρήξεις, διατροφή, πολυεθνικές, παγκόσμιες κυβερνήσεις, μυστικὰ ὅπλα….. Πολλὲς φορές γίνεται συνδυασμός δύο ἤ περισσοτέρων ἀπειλῶν…. Ἄλλοτε πάλι παραμένουν μεταξύ ἀσαφῶν πληροφοριακῶν νεφῶν καὶ συγκεκριμένων εἰκόνων. Ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἡ καλλιέργεια κι ἐνδυνάμωσις τοῦ ὅποιου πραγματικοῦ ἢ (συχνότερα) φανταστικοῦ φόβου! Ὁ φόβος παραλύει! Δυσκολεύει τὴν καθαρότητα στὴν σκέψι! Ὁδηγεῖ συχνὰ σὲ ἀποφάσεις διφορούμενες… Κι ἐκεὶ εἰσβάλει  ἡ καθοδήγησις κι ὁ ἔλεγχος!!!

Πῶς ἀντιμετωπίζονται;

Μὲ ἕνα καὶ μοναδικό «ὅπλο» γιὰ κάθε κατηγορία!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!!

ΓΝΩΘΙΣΕΑΥΤΟΝ!!!

Ἐὰν κάθε πολίτης αὐτοῦ τοῦ κόσμου συνειδητοποιήσῃ τὶς πραγματικὲς τους δυνάμεις, σὲ πολύ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ὅλοι αὐτοὶ οἱ χάρτινοι πύργοι θὰ καταῤῥεύσουν!

Ἀπαιτεῖται στροφὴ στὴν αὐτάρκεια!!! Ὅσο λιγότερο ἐξαρτώμενοι εἴμαστε ἀπὸ τρίτους, τόσο λιγότερο ἐλεγχόμενοι καθιστάμεθα! Ὅσο βαθύτερα γνωρίζουμε τὶς δυνάμεις μας, τόσο πιὸ δυνατοὶ αἰσθανόμαστε. Ὅσο περισσότερο μοιραζόμεθα τὶς «γνώσεις καὶ τὶς πληροφορίες» μας, τόσο δυσκολότερα μποροῦν νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ὀρέξεις τους.

Ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς ὀρθώνεται κι ἀντιδρᾶ. Ἀρχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ παράλογον σκηνικὸ ποὺ ἔχει στηθεῖ εἰς βάρος του τόσους αἰῶνες, εἴτε σὲ μέρος εἴτε στὸ ὅλον! Οἱ ἀλλαγὲς φθάνουν μὲ ἀστραπιαῖες ταχύτητες! Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει πλέον. Ἀρκεῖ νὰ γίνουμε κοινωνοὶ αὐτῆς τῆς «λογικῆς» καὶ θὰ διαπιστώσουμε τὰ ἀποτελέσματα νὰ συμβαίνουν σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς γύρω μας!

Ἀπαιτεῖται ὅμως μία σημαντικὴ δράσις! Ἀπαιτεῖται ἡ αὐτοσυνειδητοποίησις μας! Εἶναι ἡ ἀρχὴ ὅσων χρειαζόμεθα. Καὶ σὰν ἄτομα καὶ σὰν κοινωνίες.

Φιλονόη.

φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 7 Φεβρουαρίου 2011

Τά ψέμματα γιά τίς ἑλληνικές ἐξαγωγές

Το τελευταίο οχυρό των υπερασπιστών της υφεσιακής πολιτικής που υπαγορεύεται από ψυχικά διαταραγμένους, μεταφυσικούς “ορθολογιστές”, είναι η επίκληση του θαύματος του πολλαπλασιασμού των ελληνικών εξαγωγών, ως αποτέλεσμα και δικαίωση των πολιτικών αυτών.

Μια ματιά στις εφημερίδες επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. «Ανάκαμψη σε σχεδόν διψήφιους ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών, καταγράφηκε τον περασμένο Αύγουστο, υπερκαλύπτοντας σημαντικό μέρος των πιέσεων του Ιουλίου και οδηγώντας σε υπέρβαση των ορίων για τις προβλέψεις στο σύνολο του 2012», αναπαράγει γιομάτη καμάρι πριν από δέκα περίπου μέρες η Συνέχεια
Ἔγκλημα καὶ τιμωρία.

Μιλᾶμε γιὰ μεγάλα ἐγκλήματα πλέον.

Εἶναι τόσο μεγάλο ἔγκλημα ἡ ἀδυναμία πληρωμῆς τῶν λογαριασμῶν στὶς ΔΕΚΟ ποὺ ὁ καθεῖς ὅταν ἀδυνατῇ νὰ πληρώσῃ, καθίσταται ἔνοχος ἐσχάτης προδοσίας!

Ῥατσιστικόν; 

Δὲν ξέρω ἐὰν εἶναι ῥατσιστικόν. Σίγουρα ὅμως καταδεικνύει τὸ μῖσος (κι ὄχι τὴν ἐχθροπάθεια πλέον) τῶν «κρατούντων» κατὰ οἱουδήποτε δὲν τοὺς στηρίζει. 

Αναγκάστηκε να κλέψει ρεύμα και συνελήφθη
Ὁ Καρατζαφέρης ᾡμίλησε!!!

Καὶ  μάλιστα ὁμίλησε γιὰ ἐσχάτη προδοσία! 

Τί νὰ πῶ; Ἢ μᾶς διαβάζουν πολύ, ἢ διαβάζουν τοὺς φίλους μας πολύ, ἢ ἐπὶ τέλους ἀφυπνίσθη…!

Γιὰ νὰ δοῦμε… Ἀληθεύει ἢ μᾶς δουλεύει πάλι; (Διότι τὸ ἔχει τὸ χούι νὰ δρᾶ κατὰ …παραγγελίαν, ἂν καὶ ξέρῃ…)

Γ.Καρατζαφέρης προς κυβέρνηση: Στο εδώλιο επί εσχάτη προδοσία!

Άρχισαν τα όργανα 

Επιτέλους κάποιος μέσα στη Βουλή τόλμησε να μιλήσει ωμά για “εσχάτη προδοσία” της κυβέρνησης, έστω και αν αυτός ο κάποιος είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, που αρχικά είχε στηρίξει το Μνημόνιο και είχε υπερψηφίσει τις επιλογές της κυβέρνησης!

Στην πολιτική όμως…
το να ομολογείς τα λάθη σου δείχνει πάνω απ’όλα “θάρρος” και φαίνεται ότι αυτό το έχει ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ο οποίος προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι η πλήρη εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και η επιβολή επιζήμιων για το Έθνος νόμων και γενικά αυτά που αποδέχεται από το εξωτερικό σημαίνουν Συνέχεια

Τὰ ΟΥΚ στὸ δικαστήριον!

Ἀναδημοσιεύω ἕνα κείμενον γιὰ τὸ θέμα τῶν ΟΥΚ, διότι πολὺ τὸ παραμέλησα. Καὶ δὲν τοῦ πρέπει…

Τά ΟΥΚ στό δικαστήριο !!! Πού μᾶς ἔφθασε ἕνας Δημητρᾶς!!!

Η  παράνοια στήν Ἑλλάδα καλά κρατεῖ. Παρακαλῶ διαβάστε τήν παρακάτω εἴδηση ἀπό τό 

Πρῶτο Θέμα, μέ τίτλο:  Σε δίκη 39 ΟΥΚαδες για ρατσιστικά συνθήματα 
Σε δίκη στο Ναυτοδικείο Πειραιά, παραπέμπονται σήμερα οι 39 άνδρες των ΟΥΚ μετά από δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πειραιά κατόπιν έγκλησης από τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνέχεια