Φαίνεται πὼς κάποιος θὰ μείνη μὲ τὸν …μουντζούρη!!!

Ὁ Ἐρντο βγῆκε γιὰ περίπατο κι ἔπεσε σὲ ἀγγούρια.

Οἱ Ρῶσσοι γέρνουν τὴν πλάστιγγα: Οἱ Σύριοι κατέλαβαν τὴν Μανμπίτζ, ἀφοῦ προηγουμένως οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν παρέδωσαν στοὺς Ρώσσους πρὶν τὴν ἐγκαταλείψουν.
Ρωσσικὰ στρατεύματα εἰσῆλθαν στὴν πόλη μὲ συριακὲς κυβερνητικὲς δυνάμεις πιστὲς στὸν Ἄσαντ.
Οἱ SDF ἀνέκτησαν τὴν Ρᾶς ἂλ-Ἀΐν μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες.
Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπηγόρευσαν στὸν Ἐρντο νὰ πλησιάσῃ τὸ Κομπάνι.
Συνέχεια

Δὲν χρειαζόμεθα ἐξοπλισμὸ (γιὰ νὰ πληρώνουμε …ἐπιδόματα)!!!

Ἡ γνωστὴ σοσιαλιμπεραλ καραμέλα περὶ πολέμου ξανὰ ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της.
Ἔτσι ἐγκαλοῦν ἀνθρώπους τῆς ἡλικίας μου (μὲ δύο υἱούς, ὁ ἕνας ἐστρατεύθη ἤδη καὶ ὁ ἄλλος θὰ στρατευθῆ στὸ ἐγγὺς μέλλον) γιὰ φιλοπόλεμο διάθεση, ἐπειδὴ μιλᾶμε γιὰ αὔξηση τῶν ἐξοπλισμῶν (προσωπικὰ γιὰ τεράστια ἐξοπλιστικὰ προγράμματα) στὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Τουρκία.

Εἶναι φανερὸ ὅτι τοὺς υἱούς μου τοὺς ἀγαπῶ (ἴσως ὑπέρμετρα) καὶ ὁ λόγος ποὺ ζήτω καρακόρυφο αὔξηση τῶν ἐξοπλισμῶν εἶναι γιὰ νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ πολεμήσουν. Ἐὰν παρ’  ὅλα αὐτὰ αὐτὸ δὲν γίνῃ ἐφικτό, νὰ ἔχουν τοὐλάχιστον τὴν δυνατότητα νὰ ἀμυνθοῦν.

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά, τὰ ἴδια ἔλεγαν καὶ οἱ Γάλλοι καὶ οἱ Ἄγγλοι τὸ 1935.
Ἀλλὰ ἡ ἱστορία δὲν διδάσκει.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Μὲ φρίκη οἱ Ἕλληνες μαθαίνουν καὶ γεωγραφία, ἀφοῦ γιὰ χρόνια ἐπίστευσαν ὅτι εὑρίσκονται κάπου μεταξὺ Ὁλλανδιας, Γερμανίας καὶ Δανίας (μὲ ὡραῖο κλίμα ὅμως) κι ἀφοῦ ἐξόρκισαν τὸν γείτονα μὲ μία εὐρωπαϊκὴ προοπτική…. Τώρα, σιγὰ σιγά, ἀντιλαμβάνεται ὁ λαουτζίκος ὅτι τὰ παιχνίδια παίζονται μὲ ὄπλα….

Ποιὰ εἶναι λοιπὸν ἡ ἀντίδρασίς του;
Ὑβρίζει ἀπὸ τὸ πρωὶ ἔως τὸ βράδυ Ἀμερική, Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ ἐσχάτως καὶ Ρωσσία (τὸ βλέπω κι αὐτὸ πλέον) ποὺ δὲν κάνουν ντὰ τὸν Ἐρντοάν.
Ἀσχολοῦνται ἐπίσης μὲ τὸ θέμα τῆς ψήφου τῶν ὁμογενῶν (μεταξύ του συριακοῦ), ἐνῶ ἡ μοναδικὴ λύσις ποὺ θὰ μπορέση ἴσως νὰ σώσῃ τὰ παιδιά τους, θὰ ἦταν νὰ ἀπαγορευθῇ καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους νὰ ψηφίζουν.
Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάστασις τῶν Ἑλλήνων σήμερα.

Πάντως στὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Τουρκία δὲν ἔχουμε ἀκόμη χρησιμοποιήση στοιχεῖα ὑβριδικοῦ πολέμου, ὅπως τὰ λὲν πλέον.
Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔχει τέτοια ὄπλα καὶ σὲ κάποιαν στιγμὴ νὰ εἶσθε σίγουροι ὅτι θὰ χρησιμοποιηθοῦν.

Διέῤῤευσε νωρίτερα στὰ δημοσιογραφικὰ γραφεῖα, ὅτι σκέπτεται νὰ στείλῃ τὸν Τσοῦκ στὴν Πόλη νὰ ὀργανώσῃ ἕνα fygete. Ἐὰν πάλι αὐτὸ δὲν πιάση θὰ κάνη ἕνα «μενουμεβρόπι» καὶ θὰ τοῦ κόψη τὰ πόδια τοῦ Ταγίιπ.
Σὰν ἐλαχίστη συνεισφορὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἐθνικὴ προσπάθεια καί, παρὰ τὶς οἰκογενειακές μου ὑποχρεώσει,ς θὰ διαθέσω 100 γαλόνια ἄπερολ γιὰ τὶς συγκεντρώσεις.
Ἂς πάῃ καὶ τὸ παλιάμπελο.

Τὸ μόνο ποὺ ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ δελεάσῃ πάντως τὸν Ἐρντοὰν θὰ ἦταν ἕνα κόλπο γκρόσο γιὰ τὸ ὁποῖο διαθέτουμε τεχνογνωσία.
Τρεῖς χιλιάδες λεωφορεῖα (ὅπως παλαιὰ στὶς συγκεντρώσεις) νὰ πᾷν δῆθεν ἐκδρομὴ στὴν Ἄγκυρα καὶ αὐτοὶ οἱ 150.000 νὰ διαδηλώσουν ἔξω ἀπὸ τὸ παλάτι τοῦ Ταγίπ, λέγοντας….

«Ταγὶπ σὲ ἀγαπᾶμε, ἔλα νὰ γίνῃς καὶ σὺ σὰν ἐμᾶς στὴν Εὐρώπη, σὲ θέλουμε, θὰ στηρίξουμε τὴν εὐρωπαϊκή σου προοπτική».

Ἀφοῦ τὸ κάνουν αὐτὸ καὶ καθὼς θὰ περνοῦν πάλι ἀπὸ τὶς γέφυρες πρὸς τὴν Εὐρώπη στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ σταματοῦν τὰ λεωφορεῖα καὶ νὰ πηδοῦν οἱ ἐπιβάτες στὸν Βόσπορο μήπως καὶ συγκινηθῇ ὁ Ἐρντοάν.

Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν τὸ ξέρω, ἐὰν θὰ συγκινηθῇ ἡ ὄχι δηλαδή. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω μετὰ βεβαιότητος ὅμως εἶναι ὅτι ἐμεῖς σὰν κράτος θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ καμμία 150αριὰ χιλιάδες εὐρωπαϊστὲς ποὺ μᾶς ἔχουν πρήξη τὰ @ρχίδια 40 χρόνια μὲ αὐτὴν τὴν παπαριά.

«Ἕνας»

Γερμανικό ἐμπάργκο στήν Τουρκία λόγῳ Κύπρου καί Συρίας;

Ἂς εἴμαστε …σοβαροί! Συνέχεια

Ὥρα τῶν Κούρδων;

Μεγάλη ἀνησυχία κατατρώγει ἅπαντες ὅσους ἔχουν μικρὲς ἢ μεγάλες ἐξαρτήσεις ἀπὸ τὶς τουρκοκουρδικὲς συγκρούσεις. Ὅσα ἁπλῶς οἱ Κοῦρδοι ἦσαν «γενναῖοι πολεμιστὲς» ποὺ ἀπασχολοῦσαν τοὺς Τούρκους, τόσο ὅμως ὅσο νὰ μποροῦν οἱ Τοῦρκοι νὰ ἐξοπλίζονται καὶ νὰ προετοιμάζονται γιὰ ἄλλες ἐπιχειρήσεις τους, ὅλα ἦσαν καλά. Τώρα ποὺ «ξυπνᾶ τὸ θηρίον» τῆς νεο-ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἅπαντες αἰσθάνονται πὼς δὲν καλοκάθονται καλὰ στὶς καρέκλες τους. Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν ποὺ δὲν καλοκάθονται, ἀλλὰ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἀπὸ αὐτοὺς πού, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνονται.Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...103 Κουρδιστάν
Συνέχεια

Ἐφιάλτης …ἀργῆς κινήσεως!!!

Δὲν ξέρω ἐὰν τὸ πήρατε εἴδηση, ἀλλὰ φτιάχνουν τὶς συνθῆκες γιὰ «πορτοκαλὶ ἄνοιξη» στὴν Ἑλλάδα…
Κι ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι πρόθυμοι γιὰ ἐμφύλια σύῤῥαξη, ἔφεραν τοὺς ἀφροασιάτες ποὺ τὸ ἔκαναν ἤδη καὶ διέλυσαν τὶς χῶρες τους!
Συνέχεια

Φωτογραφίζονται ὑπερήφανα δίπλα σὲ …κέρινες κοῦκλες!!!

(Γιὰ πολλοστὴ φορά, βεβαίως βεβαίως, ἀλλὰ ἐμεῖς ἀπασχολούμεθα μὲ τὶς …ἐνδυματολογικὲς προτιμήσεις τῶν κουδουνισμένων…!!!)

Ὁ φίλος Στέφανος Θεοφανάκης παρετήρησε (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά), τὴν …ὁμοιότητα τῶν ὁμοιωμάτων, ποὺ δίπλα τους ἐστήθη (καὶ) τὸ κούλλλιιι μετὰ τῆς συμβίας του…

Συνέχεια