ᾨδὴ Ἐννάτη. Εἰς τὸν Προδότην

α΄

Ἐγύρισε ταὶς πλάταις του·
φεύγει, φεύγει ὁ προδότης·
ἀλαμπῆ σέρνει τ᾿ ἅρματα
φαρμακερά, τὸ στῆθος του
ἔγινεν ᾅδης. 

β´

Τὸν σταυρὸν καὶ τοὺς Ἕλληνας
ἄφησ᾿ ὀπίσω, ἐξάπλωσεν
ἀδελφικῶς τὴν χεῖρα του
῾ς τοὺς τούρκους, κ᾿ ἐπροσκύνησε
βάρβαρον νόμον.  Συνέχεια

Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Χιμάρας. (5 Νοεμβρίου 1912)

Μέσα στὴν ταχύτητα μὲ τὴν ὁποίαν προσλαμβάνουμε πλέον πληροφορίες μᾶς διέφυγε μία σημαντικὴ ἐπέτειος. Αὐτὴ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Χιμάρας. 

Τό λιγότερον ποὺ ὀφείλουμε εἶναι μία στιγμή μας. Μία σκέψις μας. Κι ἕνα εὐχαριστῶ μας. Συνέχεια

Ῥαζῆ-Κότσικας Ἀθανάσιος.

Σὰν σήμερα, πρὸ 185 ἐτῶν…Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ὄχι σὰν σήμερα, σὰν …αὔριο… Ξημερώματα 11ης Ἀπριλίου… Ἀλλὰ εἶναι Κυριακή σήμερα…Καὶ εἶπα νὰ τὸν τιμήσουμε ἀπὸ τώρα…

Εἴχαμε τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Σὰν σήμερα χιλιάδες γυναικόπαιδα ἐσφάγησαν ἢ ἐσύρθησαν στὰ σκλαβοπάζαρα.. Ὁ Θανάσης Ῥαζηκότσικας ἔπεσε ἀπὸ τοὺς πρώτους, λίγο μετὰ τὴν ἔξοδο, στὴν προσπάθειά του νὰ προστατεύσῃ μίαν ὁμάδα γυναικῶν.

Ἀθάνατος!

Μία λεπτομερῆς καταγραφὴ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Θανάση Ῥαζηκότσικα, εἶναι ἡ παρακάτω, ποὺ ἀνεκάλυψα στὴν σελίδα Βασιλάδι. Ἡ καταγραφή βασίζεται στὸ βιβλίο τοῦ  Κωνσταντίνου Σβολοπούλου οὐσιαστικῶς, καὶ ἀφορᾷ στὴν ἔρευνά του γιὰ τὴν θαυμάσια αὐτὴν μορφὴ τοῦ ἀγῶνος, ποὺ τὸσο ὅμως ἔχει ἀγνοηθεῖ.

Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὴν διαβάσετε.

Φιλονόη.

ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1798-1826
Ο εκλεγμενος Αρχηγος της φρουράς των Μεσολογγιτών
Συνέχεια

Ἀθανάσιος Ῥαζηκότσικας.

Ἀθανάσιος Ῥαζῆς ἢ Ἀθανάσιος Κότσικας (Κώτσικας).

Ἔμεινε στὴν μνήμη τῶν Ἑλλήνων καὶ ἰδίως τῶν Μεσολογγιτῶν, μὲ τὸ ὄνομα Ῥαζηκότσικας.

Στὶς 20 Μαΐου 1821 ἦταν μέσα στοὺς πρωτεργᾶτες ποὺ ὕψωσαν τὴν σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως στὸ Μεσολόγγι. Ἀπὸ τότε, κι ἔως τὸν θάνατο του, κύριο του μέλημα ἐστάθη ἡ προστασία τῆς πόλεως.

Ἐγκεφαλος καὶ κύριος ὑπεύθυνος τῆς ὀχυρώσεως  τοῦ Μεσολογγίου καὶ ὁ πρωτεργάτης τῆς ἀντιστάσεως κατὰ τὴν διάρκεια καὶ  τῶν τριῶν πολιορκιῶν τῆς μαρτυρικῆς πόλεως.

Πρὸ τῆς τρίτης πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου εἶχε λάβει μέρος μὲ σῶμα ξηρᾶς σὲ διάφορες μικρές συγκρούσεις μὲ κυριοτέρα τὴν μάχη στὸ Βραχώρι.   Συνέχεια