Ἂς ἐρευνήσουμε λίγο τὶς πιθανότητες!

Ἐδῶ καί λίγες ἡμέρες διαβάζουμε σέ διάφορες σελίδες τοῦ διαδικτύου ὃτι ἒρχονται τρία σκάφη ἀπό μίαν ἂγνωστη τοποθεσία τοῦ σύμπαντος!

Τό ἓνα ἐξ αὐτῶν, μήκους 240 χιλιομέτρων (ἀγνώστου πλάτους καί ὓψους!!!!) θά κάλυπτε μίαν ἀπόστασι (χιλιομετρική πάντα) ἀπό τήν Ἀθήνα ἒως καί τήν Λάρισσα! Αὐτό τό σκᾶφος διαθέτει καί δύο μικρότερα σκάφη συνοδούς! Ἀγνώστου (σέ ἐμένα) μεγέθους!

Τό θέμα δέν θά εἶχε λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις ἐὰν δέν εἶχε γίνει μία πρώτη δημοσίευσις στήν ἐφημερίδα ΠΡΑΒΝΤΑ. (Προσωπικῶς ἀγνοῶ τήν γλώσσα τῆς ἐφημερίδος ἀλλά μᾶλλον κάποιοι ἂλλοι τήν κατέχουν καί μᾶς πληροφοροῦν ἀναλόγως!)

Ὣς ἀδαής ὃμως κι ὡς ἂσχετη, ἀποφασίζω σήμερα νά καταγράψω μερικές σκέψεις καί ἀπορίες μου. Ἐὰν κάποιος ἀπό τούς φίλους ἀναγνῶστες δύναται νά μέ διαφωτίσῃ περισσότερο, θά χαρῶ ἰδιαιτέρως.

Ἂς καταγράψω λοιπόν  τίς δύο βασικές πιθανότητες, πρό κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε ἐὰν καὶ κατά πόσον ἀπειλούμεθα!

α. (50% πιθανότητες ἢ μία στίς δύο περιπτώσεις)

Ψευδής εδησις,  συνεπῶς, ὃσα γράφονται ἢ θά γραφοῦν ἀγνοοῦνται. Ἂλλως τε, ὁ καιρός γάρ ἐγγύς…. Τί εἶναι δύο χρονάκια; Συντόμως θά μάθουμε ἐάν κάποιοι παίζουν μέ τήν νοημοσύνη μας ἢ μᾶς ἀντιμετωπίζουνὡς ἐνήλικες! Καὶ φυσικά δὲν κινδυνεύουμε!

β. (50% πιθανότητες ἢ μία στίς δύο περιπτώσεις ἐπίσης)

ληθής  εἲδησις! Συνεπῶς, ἀναμένουμε ἓνα Ἀγνώστου ΤαυτότητοςἹπτάμενον Ἀντικείμενον! (ΑΤΙΑ.) Συντόμως! (Ἐκτιμήσεις (;;;) καί σχόλια, τοποθετοῦν τήν ἂφιξι τοῦ ΑΤΙΑ περί τίς 21 Δεκεμβρίου 2012! Εἲπαμε λοιπόν… Ὁ καιρός γάρ ἐγγύς…)

Κι ἐδῶ ὃμως θά μπορούσαμε νά διαπιστώσουμε τίς ἐξῆς ὑποπεριπτώσεις:

β.1. (Ἐπί τοῦ συνόλου 25% πιθανότητες ἢ μία στίς τέσσερις.) Εἶναιἐξωγήινον δημιούργημα .

β.2. (Ἐπί τοῦ συνόλου 25% πιθανότητες ἐπίσης ἢ μία στίς τέσσερις.) Εἶναι ἐνδογήινον δημιούργημα.

β.1. Περίπτωσις. (25% πιθανότητες ἢ μία στίς τέσσερις):

ξωγήινον δημιούργημα καί κινεται μέ μεγάλην ταχύτηταν πρός τόν πλανήτη Γ.

Ἓνα ἀστρόπλοιον, 240 χιλιομέτρων μήκους, ἒρχεται!

Μέ τί προθέσεις;

β.1.1. (12,5% πιθανότητες ἢ μία στίς κτώ)

Κακές προθέσεις! Στόχος ἡ κατάκτησις!

Ἐὰν οἱ προθέσεις του εἶναι «κακές» δέν τίθεται ζήτημα “ἀντιστάσεως” ἐκ τῶν κατοίκων τοῦ πλανήτου μας! Μία τέτοια τεχνολογία δέν ἀντιμετωπίζεται μέ τά γήινα ὃπλα μας! Σέ αὐτήν τήν περίπτωσιν σηκώνουμε τά χέρια ψηλά, βρίσκουμε μίαν τρύπα, χωνόμαστε μέσα καί ἀναμένουμε τήν μαύρη μας τήν μοίρα!!!

Κι ἐδῶ ὃμως θά μπορούσαμε (δίχως νά τό παρατραβήξουμε πιστεύω) να διακρίνουμε τρείς ὑπό περιπτώσεις!

Πρός ποῖον θά ἐξεφράζοντο οἱ προθέσεις;

β.1.1.α. (4,17% πιθανότητες ἢ μία στίς εκοσιτέσσερις)

Κακές προθέσεις πρός τούς κρατοντες;

Ἐάν οἱ «κακές»  προθέσεις  «ἐκφραστοῦν»  πρός τούς κρατοῦντες, τότε, σκέτο σωθήκαμε!!

β.1.1.β. (4,17% πιθανότητες ἢ μία στίς εκοσιτέσσερις)

Κακές προθέσεις πρς τος μ κρατοντες;

Τότε καήκαμε καὶ χαθήκαμε ὃλοι οἱ μὴ κρατοῦντες! Ἂς μὴν τὸ συζητᾶμε λοιπόν… Ἂς ἀπολαύσουμε τὰ τελευταῖα μας δύο χρονάκια ὃσο καλλίτερα μποροῦμε! Διότι, κρατοῦντες  γήινοι καὶ κρατοῦντες ἐξωγήινοι, φτιάχνουν κόμμα καὶ χοροπηδοῦν τοὺς μὴ κρατοῦντες!

β.1.1.γ. (4,17% πιθανότητες ἢ μία στίς εκοσιτέσσερις)

Κακές προθέσεις πρός λον τόν πληθυσμό το πλανήτου μας.

Ἐὰν εἶναι γενικότερα ἐχθρικές κατά τῶν κατοίκων τοῦ πλανήτου, τότε καήκαμε λοι, κακοί κα καλοί! Κρατοῦντες ἐξωγήινοι ἐξαφανίζουν κρατοῦντες καὶ μὴ κρατοῦντες γηΐνους! Καὶ φυσικά ἐπικρατοῦν! Ἀποχαιρετοῦμε τὸν ἀγαπημένον μας πλανήτη, ζοῦμε φυσικά ὃσο μποροῦμε καλλίτερα τὰ ἐπόμενα δύο χρονάκια μας καὶ μετὰ πᾶμε χορτᾶτοι παρά πέρα!

β.1.2. (12,5% πιθανότητες ἢ μία στίς κτώ)

Καλές προθέσεις.

Ἐὰν οἱ προθέσεις τους εἶναι γενικότερα καλές, τότε πάλι σηκώνουμε τά χέρια ψηλά, δέν βρίσκουμε τρύπα, δέν χωνόμαστε μέσα ἀλλά ἀναμένουμε κάποιονἂγνωστο νά μᾶς διασώσῃ!!! (δ λοιπόν μπαίνει πρώτη πορία:ξερα πό τήν στορία πώς λαοί πού ναζητον σωτρες, βρίσκουν δυνστες! τοτοι τί κριβς θά εναι; )

Συνοψίζοντας:

Ἐὰν τὸ ἀστρόπλοιον εἶναι πραγματικόν κι ἐὰν εἶναι ἐξωγήινον:

-ἀντιμετωπίζουμε 16,67%τέσσερις στὶς εκοσιτέσερις (ἢ μία στὶς ἒξι ἢ δύο στὶς δώδεκα) πιθανότητες νὰ ἒλθουν κάποιοι, νὰ περάσουν καὶ αὐτοί καλά κι ἐμείς καλλίτερα καὶ

-ἀντιμετωπίζουμε 8,33% ἢ δύο στὶς εἰκοσιτέσερις  (ἢ μία στὶς δώδεκα) πιθανότητες νὰ μὴν περάσουμε ἐμείς καλά ἀλλά νὰ περάσουν αὐτοί καλλίτερα!

Τέλος, (τὸ καλλίτερον φαντάζομαι!)

β.2. Περίπτωσις. (πιθανότητες 12,5%μία στὶς τέσσερις!)

νδογήινον δημιούργημα!

Ἐρωτήματα πού τίθονται:

β.2.1.(Πιθανότητες 12,5% ἢ μία στὶς κτώ) Δὲν ὑπάρχει ἡ τεχνολογία ποὺ θὰ ὑποστηρίξῃ κάτι τέτοιον.

«Διέρρευσε» λοιπόν μία πληροφορία τέτοια ποὺ θὰ κάνῃ τὸν πλανήτη νὰ θορυβηθῇ ἀλλά συντόμως θὰ διαπιστώσουμε τὶς πλᾶκες τους καὶ θὰ γελάσουμε μὲ τὸ πάθημά μας!

β.2.2. (Πιθανότητες 12,5% μία στὶς κτώ) Ὑπάρχει ἡ τεχνολογία ποὺ θὰ ὑποστηρίξῃ κάτι τέτοιον.

Τὶ ὃμως θὰ ὑποστηρίξῃ;

β.2.2.α.(Πιθανότητες 6,25% ἢ μία στὶς δεκαέξι)

Θὰ ἐμφανισθῇ ἓνα σκᾶφος 240 χιλιομέτρων μὲ τὴν συνοδεία του.

Ἐδῶ τὰ πράγματα ζορίζουν! (Σοβαρές ἀπορίες ἐπίσης:)

Γιατί νὰ μποῦνε σὲ τόσα ἒξοδα καὶ νὰ δημιουργήσουν ἓνα τέτοιο σκᾶφος; Μήπως γιατί κάποιοι τείνουν νὰ ξεφύγουν ἀπό τοὺς τόσο ἐπισταμένους τους ἐλέγχους; Κι ἐὰν ναὶ, γιατί δὲν ἀσχολοῦνται μόνον μὲ αύτούς, δαπανῶντας πολύ μικρότερα ποσά ἀπό τὸν παγκόσμιο κουμπαρᾶ; Μήπως κρύβεται κάτι ἂλλο, πολύ μεγαλύτερο ἀπό πίσω; Μήπως αὐτοί οἱ λιγοστοί προκαλοῦν τόσο μεγάλην ἀνησυχίαν ποὺ πρέπει νὰ κατασταλοῦν διά παντός μαζί μὲ ὃσους ἒχουν ξεκινήσει νὰ ἀφυπνίζονται; Καὶ μήπως μέσῳ μίας τέτοιας κινήσεως καθαρίζουν  (μία καί καλή)  μὲ κάθε ἀντιφρονοῦντα γιὰ τὰ ἐπόμενα 5.000 χρόνια; Γιατί, ὃπως καὶ νὰ τὸ δοῦμε, κάτι θὰ πρέπει νὰ βγῇ ἀπό αὐτό τὸ σκᾶφος….. Καὶ δὲν θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλό μας…..

β.2.2.β. (Πιθανότητες 6,25% μία στὶς δεκαέξι)

Θὰ μᾶς πείσουν πὼς ἐμφανίστηκε ἓνα σκᾶφος 240 χιλιομέτρων.

Ἐδῶ μοῦ θυμίζει λίγο χολυγουντιανή ταινία καὶ διάφορα σκηνογραφικά-σκηνοθετικά  κόλπα! (Προσωπικῶς σᾶς βεβαιῶ πώς βάσει τῶν δικῶν μου γνώσεων στὶς φυσικές ἐπιστῆμες, να μποροῦν νὰ «ἐμφανίσουν» ἓνα τέτοιο ἀστρόπλοιον! Ὂχι μὲ ὁλόγραμμα! Νὰ τὸ ἐμφανίσουν, δίχως φυσικά νὰ ὑπάρχῃ σὲ αὐτές τὶς δυσθεώρητες διαστάσεις!)

Καὶ πάλι ὃμως μὲ «φοβίζουν» οἱ προθέσεις τους! Τόση δουλειά γιὰ νὰ δώσουν μίαν παράστασι; Κάτι βρωμάει!! Καὶ δυστυχῶς, εἶναι πολλά αὐτά ποὺ θὰ βρωμοῦσαν…. (Λέμε τώρα…..) Σίγουρα θὰ «κτυπήσουν» τοὺς εὐκολοπίστους καὶ τοὺς «αὐτόπτες» μάρτυρες!  (Ἀποριῶν συνέχεια:)

Ποιοὶ θὰ εἶναι; Ποῦ θὰ εἶναι;

Δὲν θὰ ἀργήσουμε νὰ μάθουμε!!! Εἲπαμε! Ὁ καιρός γὰρ ἐγγύς! Πάντως καὶ πάλι ὁ κίνδυνος γιὰ τοὺς πολλούς εἶναι ἀνύπαρκτος!

Συνοψίζοντας καὶ σὲ αὐτήν τὴν περίπτωσιν ὃμως, καταλήγουμε στὰ κάτωθι:

Πιθανότητες  6,25% ἢ μία στὶς δεκαέξι να κινδυνεύσουμε.

Πιθανότητες 18,75% ἢ τρείς στὶς δεκαέξι, δεν κινδυνεύουμε πραγματικά (ἲσως νὰ μᾶς πείσουν πώς κινδυνεύουμε ἀλλά δὲν θὰ ἰσχύῃ!). ]

Συγκεντρώνοντας ὃλα τὰ παραπάνω ἒχουμε γιὰ τὸ 100% τῶν περιπτώσεων:

Κινδυνεύουμε: πιθανότητες 14,58%.

Δὲν κινδυνεύουμε (κι ἂς προσπαθήσουν νὰ μᾶς πείσουν κάποιοι γιὰ τὸ ἀντίθετον!): πιθανότητες 85,42%.

Λοιπόν ἀγαπητοί μου! Διατρέχουμε, ἀναλογικῶς ἐλαχίστους κινδύνους! Στὸ μεταξύ κι ἒως νὰ λάβουμε περισσότερες πληροφορίες, χαλαρώνουμε, τὸ ἀπολαμβάνουμε καὶ πράττουμε ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν. Ἐὰν ἒρχονται ἐξωγήινοι μὲ κακὲς προθέσεις, δὲν τὸ συζητᾶμε! Τὴν πατήσαμε!

Ἐὰν οἱ κρατοῦντες μας εὑρῆκαν ἓναν τρόπο νὰ μᾶς ἐλέγξουν πλήρως, τὴν ἐπάτησαν! Σὲ κάθε περίπτωσιν, ἂς τὸ γλεντήσουμε καὶ ἂς προετοιμασθοῦμε! Τελοῦμε ἐν ἀναμονῇ!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οἱ  παραπάνω σκέψεις βασίζονται στήν κοινή λογική κι ὂχι στήν στατιστική λογική τῶν μαθηματικῶν.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply