Habeas corpus

Μέ ἀφορμή τό ὕποπτο νομοσχέδιο πού βρίσκεται στά συρτάρια τοῦ «συμπαθεστάτου» ὑπουργοῦ ὑγείας κ. Λοβέρδου, μποροῦμε νά σκεφτοῦμε μερικά πράγματα. Κατ΄ ἀρχάς, ζοῦμε σέ ἕνα θέατρο τοῦ παραλόγου. Ἔχουν χάσει καί οἱ λέξεις τήν σημασία τους. Τί σημαίνει δίδω, δωρεά, δωρίζω; Εἴπαμε. Αὐτή εἶναι ἡ ἀφορμή. Οἱ αἰτίες ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν γιά πάρα πολλά χρόνια ἀκόμη ὅσο οἱ ἄνθρωποι δέν προσπαθοῦν, τουλάχιστον, νά ἀποκτήσουν ἀναλυτική σκέψι, ἀποφασιστικότητα καί περιμένουν τόν ἀπό μηχανῆς θεό ἤ τόν ὁποιονδήποτε πουλημένο ἡγέτη γιά νά τόν ἀκολουθήσουν μέ κλειστά μάτια.

Λίγοι ξέρουν ὅτι, γιά νά μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν τά ὅργανα ἑνός «ἑτοιμοθάνατου» πρέπει νά εἶναι ἀκόμη ΖΩΝΤΑΝΟΣ. Νά λειτουργῆ, δηλαδή, ἀκόμη ἡ καρδιά του. Θέατρο γκράν γκινιόλ ἤ ταινία θρίλλερ;Ὄχι. Κάτι ἄλλο πολύ πιό σοβαρό. Τά τελευταῖα χρόνια ἀρχίζουν νά βγαίνουν ὅλα στό φῶς. Οἱ ταγοί μας προσπαθοῦν νά τά κουκουλώσουν ἀλλά δέν γίνεται. Εἶναι πολύ μικρό τό ὕφασμα. Σέ λίγο θά τό πάρη ὁ ἀέρας. Εἶναι τό μόνο σίγουρο…καί τότε θά ἀποκαλυφθοῦν ὅλα. Πρός τό παρόν μόνο εἰκασίες μποροῦμε νά κάνουμε ἤ νά προσπαθοῦμε νά ἀποκρυπτογραφήσουμε τά μηνύματα πού λαμβάνουμε.

Ἡ φύσι μᾶς ἔπλασε καί μᾶς προίκισε μέ ἰκανότητες καί ἐφόδια γιά νά ζοῦμε μέσα σ΄ αὐτήν ἀπολαμβάνοντας την καί ὁδηγούμενοι ἀπ΄ αὐτήν νά εἴμαστε ἐλεύθεροι. Ἀνήκουμε στή φύσι καί μᾶς ἀνήκει. Τά δέντρα, τά βουνά, οἱ θάλασσες, οἱ πέτρες, τά ποτάμια, οἱ καρποί της, ὁ ἥλιος, ὁ ἀέρας. Σιγά-σιγά, ἔγινε εἶδος πρός ἐκμετάλλευσιν. Ἡ γῆ, τό νερό, ἡ τροφή περιῆλθε στά χέρια ὁλίγων διά τῆς βίας ἤ μέ ἀθέμιτους τρόπους. Κατά συνέπειαν καί ὁ ἄνθρωπος. Ἀπό ἐλεύθεροι, σκλάβοι τῶν ἁρπάγων τῆς φύσεως. Τίποτα δέν εἶναι δικό τους. Οὔτε ὁ ἀέρας πού ἀναπνέουν καί ὄχι μόνον. Ἀκόμη καί τά δυό τους χέρια μέ τά ὁποῖα δουλεύουν γιά νά μποροῦν, ἐλέω κατεχόντων, νά ἀγοράσουν τροφή καί νερό γιά νά ζήσουν.

Οἱ ἄνθρωποι ἄρχισαν νά ξυπνοῦν καί νά διεκδικοῦν τά δικαιώματα πού τούς ἐκλάπησαν. Ἔτσι φτάσαμε στόν 16ο αἰῶνα, στήν θεσμοθέτησι – στήν Ἀγγλία τοῦ Καρόλου τοῦ Β΄ – τοῦ habeas corpus. Τουλάχιστον, ἀπέκτησαν ξανά τό δικαίωμα νά ἐλέγχουν, νά ἐξουσιάζουν τήν ὑπαρξί τους. Τό σῶμα τους. Ὑπάρχουν ἀκόμη σήμερα περιοχές στόν πλανήτη, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι, κυρίως γυναῖκες, δέν ἔχουν ἀποκτήσει αὐτό τό δικαίωμα. Ἴσως νά μή τό ἀποκτήσουν ποτέ ἤ νά μή πρέπει νά τό ἀποκτήσουν. Τό γιατί δέν εἶναι τοῦ παρόντος. Αὐτοί χρησιμοποιοῦνται ἐξαναγκαζόμενοι νά φύγουν ἀπό τόν τόπο στόν ὁποῖο ἀνήκουν γιά νά ἐπηρεάσουν τούς ὑπολοίπους πού δικαιοῦνται ἤδη ὡρισμένες ἐλευθερίες. Ἔτσι προωθεῖται ἀπό τούς  ἡγέτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἡ λαθρομετανάστευσις.

Ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ἴσως καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἐδῶ σέ λίγα χρόνια θά ὑπάρχουν πιό πολλοί λαθροεισαγώμενοι παρά γηγενεῖς. Τούς Ἕλληνες φοβοῦνται. Δέν ξέρουν ὅτι δέν εἴμαστε πλέον αὐτοί πού ἤμασταν. Ἤ τουλάχιστον, ἔχουμε μείνει πολύ λίγοι. Οἱ ἄλλοι ἔχουν μολυνθεῖ ἀπό τούς ἰούς τοῦ ὠχαδερφισμοῦ, τοῦ μηδενισμοῦ καί τῆς διαφθορᾶς. Βοήθησαν σ΄ αὐτό καί οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς παγκόσμιας διακυβερνήσεως πού προωθεῖται. Οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶντες τήν Ἑλλάδα, οἱ «προοδευτικοί γενίτσαροι», τά παπαγαλάκια τῆς νέας τάξεως, οἱ διαπλεκόμενοι, νῦν ἑκατομμυριοῦχοι καί οἱ πραιτωριανοί τους (τά κομματόσκυλα). Ἔτσι ἀργά ἀλλά σταθερά θά γυρίσουμε ἑκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια πίσω. Στήν ἐποχή πού ἤλεγχαν καί τό πότε θά κοιμηθοῦμε.

Καιρός νά ξυπνήσουμε!

εἰκόνα  

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply