Στό ἔλεος τῆς Σαρία ἡ Ἀθήνα

Στό ἔλεος τῆς σαρία ἡ Ἀθήνα

Ἀναμενώμενο ἦταν. Ἄντε νά βλέπω γυναῖκες μέ μπούργκα καί ἄντρες μέ τό κριμπάτσι στό χέρι «καί τί στόν κόσμο».

Ὅταν τό ἑλληνικό κράτος εἶναι ἀνύπαρκτο – ἔχει παραδώσει γῆν καί ὕδωρ στούς ξένους κατακτῆτες. Οἱ κηφῆνες πολιτικοί ὑπάρχουν μόνον γιά νά παίρνουν μίζες καί τόν παχυλό μισθό τους ἀπό τήν πολιτεία – σέ λίγο ὁ περιβόητος νόμος τῆς Σαρία θά ἐφαρμόζεται καί στήν ἑλληνική κοινωνία.

Τά σύνορά μας ποτέ δεν θά κλείσουν. Μή περιμένετε κάτι τέτοιο. Εἶναι προειλημμένη ἀπόφασις.

Κατά ‘κεῖ τό πᾶνε. Ἄλλη μία θρησκεία εὑρίσκεται ἐπί θύραις, ἕτοιμη νά ἐπιβληθῇ μέ τήν βία στούς λαούς τῆς γῆς. Ἴσως, ὁ ἑπόμενος πόλεμος – ἤ ἕνας ἀπό τούς ἑπομένους – νά γίνῃ στό ὄνομα,  ὄχι τοῦ χριστιανισμοῦ αὐτή τήν φορά ἀλλά στό ὄνομα τοῦ Μωάμεθ.

Μινώταυρος

Στήν συγκρότησι παρανόμου ἰσλαμικῆς ἀστυνομίας προχωροῦν ἀκραῖοι μουσουλμανικοί θύλακες στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, γιά τήν ἐπιβολή τῆς Σαρία, τοῦ θρησκευτικοῦ νόμου τοῦ Ἰσλάμ, κάτω ἀπό τήν μύτη τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν! Φανατικοί μουσουλμάνοι, ὁρμώμενοι ἀπό τά δεκάδες ἀνεξέλεγκτα αὐτοσχέδια τζαμιά πού λειτουργοῦν σέ πολλές γειτονιές τῆς πρωτευούσης, εκμεταλλευόμενοι τ[ον φόβο καί τήν ἀνέχεια τῶν συμπατριωτῶν καί ὁμοθρήσκων τους ἀλλά καί τήν παράλυσιν τοῦ κράτους, ὀργανώνουν ὁμάδες «ἐφαρμογῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ δικαίου», μετατρέποντας τήν Ἀθήνα σέ Καμπούλ, κατά τήν ἔκφρασιν τοῦ ΜΙχάλη Χρυσοχοΐδη.

Τό ἔδαφος γιά μία τέτοια κίνησι ἦταν πρόσφορο ἐδῶ καί καιρό. Σύμφωνα μέ μετριοπαθεῖς ὑπολογισμούς, ἐκτιμᾶται ὅτι ὀκτακόσιες χιλιάδες ἀλλοδαποί εὑρίσκονται στήν Ἀθήνα, τό 20% ἔως τό 30% ἐκ τῶν ὁποίων θεωρεῖται «ὡς ἐξαιρετικά δύσκολο νά ἐνταχθῇ στήν ἑλληνική κποινωνία». Ἄτομα μέ διαφορετική θρησκεία καί κουλτούρα ἀπό τῆς χώρας πού τά φιλοξενεῖ, περιθωριοποιημένα ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού πατοῦν τό πόδι τους στήν Ἑλλάδα, ἐντάχθηκαν ἐξ ἀρχῆς σέ ἀκραῖες ὁμάδες, πού κυριολεκτικά λαθροβιοῦν στήν πρωτεύουσα. Καί τώρα εἶναι ἡ στιγμή πού οἱ ὁμάδες αὐτές αἰσθάνονται «δυνατές», ὥστε νά ἐκδηλώσουν τήν διαφορετικότητά τους, ἐπιθυμώντγας νά ἐφαρμόσουν στήν ἐπικράτειά μας ἤθη, ἔθιμα καί κανόνες τοῦ τὀπου τους.

Τί σηματοδοτεῖ, ὅμως ἡ ἐπιβολή τῆς Σαρία; Κατ΄ἀρχάς γιά τό Ἰσλάμ εἶναι ὁ μόνος νόμος πού διέπει τήν κοινωνική συμπεριφορά ἀλλά καί τήν ἰδιωτική ζωή τοῦ πιστοῦ. Τό ἀκάλυπτο πρόσωπο μιᾶς γυναίκας ἤ ἡ αἴτησις διαζυγίου ἀπό τήν πλευρά της – πράγματα αὐτονόητα γιά τόν δυτικό πολιτισμό – εἶναι ἀδιανόητα γιά ἕναν πιστό τοῦ Ἰσλάμ. Κι ἄν ἡ μοιχεία, ἡ κλοπή ἤ προσβολή τῆς προσωπικότητος συνιστοῦν ὑποθέσεις πού ὁδηγοῦνται στά δικαστήρια γιά τό δυτικό κόσμο, γιά τούς πιστούς τοῦ Μωάμεθ τέτοιες ὑποθέσεις λύνονται λιγότερο….περίπλακα μέσω τῆς Σαρία ἀλλά καί τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο τούς ἑρμηνεύει ὁ καθένας….Αὐτό λοιπόν τό θρησκευτικό – ἐθιμικό δίκαιο ἐπιθυμοῦν νά ἐφαρμόσουν στήν Ἑλλάδα τοῦ 2012 οἱ ἀκραῖοι μουσουλμάνοι.

Ἐπιθέσεις ἀπό ουαχαμπῖτες

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῶν «Ἐπικαίρων», οἱ πρῶτες ἐξορμήσεις τῆς ἰσλαμικῆς ἀστυνομίας γιά τήν ἐπιβολή τῆς Σαρία τό τελευταῖο διάστημα ἔγιναν σέ περιοχές γύρω ἀπό τήν Ὀμόνοια, στόν Ἄγιο Παντελεήμονα, στόν Κολωνό καί τήν Κυψέλη. Κάποιοι ἀπό τούς λιγοστούς πλέον ἐπιχειρηματίες καί ἐμπόρους πού συναχίζουν νά δραστηριοποιοῦνται στό ἱστορικό κέντρο τῆς πρωτευούσης προχώρησαν σέ σχετικές καταγγελίες, καθώς ἔχουν γίνει αὐτόπτες μάρτυρες περιστατικών βίας εἰς βάρος ἀλλοδαπῶν.

«Δέκα ἡμέρες πρίν ἀπό τά χριστούγεννα, ὅταν ἔκλεινα τό μαγαζί, εἶδα μία ὁμάδα τεσσάρων ἀλλοδαπῶν νά διαπληκτίζεται μέ ἕνα ζευγάρι ἐπίσης ἀλλοδαπῶν», μᾶς ἀφηγεῖται ὁ κ. Κώστας Λ., ἰδιοκτήτης καταστήματος ὀπτικῶν. «Σέ διάστημα δευτερολέπτων, οἱ δύο ἔπιασαν τόν ἄνδρα πισθάγκωνα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δύο ἐπετέθησαν στήν γυναῖκα καί μέ ἕνα πανί προσπαθοῦσαν νά τῆς καλύψουν τό πρόσωπο. Ἐγώ καί δύο ἀκόμα καταστηματάρχες ἀρχίσαμε νά φωνάζουμε, φοβούμενοι ὅτι πήγαιναν νά τήν άπαγάγουν. Ὁ ἕνας μᾶς πῆρε, μάλιστα, τηλέφωνο τήν ἄμεσο δράσι. Οἱ ἐπιτιθἐμενοι ὅταν μᾶς ἄκουσαν, ἄφησαν τό ζευγάρι φωνάζοντας καί τράπηκαν σέ φυγή. Δύο μοτοσυκλέτες καί ἕνα περιπολικό ἔφτασαν γρήγορα, τό ζευγάρι ὅμως ἤθελε νά φύγῃ. Μέ τό ζόρι τούς κρατήσαμε μέχρι νά ἔλθουν οἱ ἀστυνομικοί. Μέ τά πολλά, μάθαμε πώς ἦταν ἀπό τό Μπαγκλαντές καί κάποιοι συμπατριῶτες τους εἶχαν ἐνοχληθεῖ ἀπό τόν δυτικό τρόπο ζωῆς τους. Ἔχουμε ἀντιμετωπίσει καί ἅλλα παρόμοια περιστατικά. Ψευτοϊμάμηδες καί τέτοιοι τύποι τούς φοβερίζουν κι αὐτοί προσπαθοῦν νά κρύβονται, δέν θέλουν νά καταθέσουν εἰς βάρος τούς, μᾶς εἶπαν.

Σύμφωνά μέ πληροφορίες τῶν «Ἐπικαίρων»,ἐμπνευστές καί ὀργανωτές αὐτῆς τῆς ἐπιχειρήσεως εἶναι ἄτομα πού ἀνήκουν στόν λεγόμενο Οὐαχαμπισμό, τόν ἀκραῖο κλάδο τῶν σουνιτῶν, πού πιστεύουν στήν κατά γράμμα ἐφαρμογή τοῦ κορανίου καί τῆς σούνα, τῆς ἀρχικῆς παραδόσεως, δηλαδή, στήν ἑρμηνεία τῶν λόγων τοῦ Μωάμεθ.Τά τελευταῖα χρόνια παρεισέφρησαν στό σύνολον τῶν αὐτοδιαχειριζομένων τζαμιῶν τοῦ κέντρου, ἄν καί ἀπό κάποια – κυρίως ἀραβικά – οἱ ἐπικεφαλῆς κατόρθωσαν νά τούς ἀποβάλουν. Παράλληλα, οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ῥίχνουν εὐθύνες καί στήν ἑλληνική πολιτεία, πού δέν φρόντισε νά ἐνημερώσῃ καί νά ἐκπαιδεύσῃ τούς  μουσουλμανικούς πληθυσμούς γιά τούς βασικούς ἑλληνικούς νόμους, ἀλλά καί νά ἐλέγξῃ τήν δραστηριότητα ὡριμένων ἐξτρεμιστῶν.

 Ἐπίκαιρα σελ. 20

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply