Ὁ Σεπτέμβριος πού ἔρχεται δέν θά εἶναι σάν τούς ἄλλους

Ὁ Σεπτέμβριος πού ἔρχεται δέν θά εἶναι σάν τούς ἄλλους

Ἡ χώρα μας ὁδηγεῖται σέ μία σκοτεινή ἐποχή. Θά ἀκολουθήσῃ τρίτο μνημόνιο ἤ θά ἀναγκασθῇ ὁ καινούργιος ἀνίκανος πρωθυπουργός νά ἀλλάξῃ πολιτική;

Στίς 20 Αὐγούστου λήγει τό ὁμόλογο τῶν 3,2 δισεκατομμυρίων εὐρώ. Πῶς θά πληρωθῇ ἄν δέν γίνει ἡ ἐκταμίευσις τῆς δόσεως ἀφοῦ ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὅτι θά περιμένουν τήν ἔκθεσι τῆς τρόικας στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου; Ἄρα, δέν θά πληρωθῇ. 

Οἱ ἀγορές δέν περιμένουν. Οἱ διεθνεῖς οἴκοι ἀξιολογήσεως θά κατατάξουν τήν Ἑλλάδα σέ κατάστασι χρεωκοπίας, κι ἐπειδή τό πρόγραμμα δέν βγαίνει – σιγά μήν τό παραδεχθοῦν – θά ἀσκηθοῦν πιέσεις εἰς βάρος τῆς χώρας. π.χ. γιά ἐθελούσια ἔξοδο ἀπό τό εὐρώ. Θά συρθῇ ἡ χώρα ἐκεῖ πού θέλουν αὐτοί πού κινοῦν τά νήματα καί ἀκολουθοῦν οἱ «Ἕλληνες» προδότες.

Ἡ ἀνικανότης καί οἱ λανθασμένοι χειρισμοί ἑνός πολιτικοῦ ἰσοδυναμοῦν μέ προδοσία. Ὅποιος δέν εἶναι ἄξιος δέν ζητᾶ τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κάθεται σπίτι του. Ἀπορῶ μέ τήν ἐπιθυμία τῶν ὑποψηφίων ὑπουργῶν καί πρωθυπουργῶν νά ἡγηθοῦν μίας χώρας πού καταρρέει. Τήν ἐπιθυμία τους νά γραφοῦν στίς μαῦρες σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας!

Εἶναι καιρός νά πληρώσουν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἑλληνικῆς τραγωδίας πού εἰσέρχεται σέ λίγο καιρό στήν χειρότερη φάσι της.

Ὅπως εἴδαμε καί μέ τήν «πώλησι» τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης λεηλατεῖται ὁ ἐθνικός πλοῦτος καί τά βάρη ἐξακολουθοῦν νά αὐξάνονται καί νά βαραίνουν τίς πλάτες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Δυστυχῶς, τό ξεπούλημα θά συνεχισθῇ …..

Ἡ περίφημος ἐπιμήκυνσις ἐγκαταλείφθηκε. Ἄλλωστε, δέν θά ἔλυνε τό πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως, ἀπό μόνη της. Χωρίς νά ὑπολογίσουμε ὅτι θά ἐχρειάζετο γιά νά ὑλοποιηθῇ νέο πακέτο μέτρων καί, ἴσως, ἕνα τρίτο μνημόνιο.

Ἡ χώρα καί ὁ Ἑλληνικός λαός βυθίζονται ὅλο καί πιό βαθειά στό τέλμα πού δημιούργησε ἡ πολιτική τῆς Μέρκελ καί τῶν Βρυξελλῶν, ὑποστηριζόμενη ἀπό τήν προδοτική ἀνικανότητα τῶν ἑλλήνων πολιτικῶν.

Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ὁ Σεπτέμβριος πού ἔρχεται δέν θά εἶναι σάν τούς ἄλλους.

Μινώταυρος

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ Σεπτέμβριος πού ἔρχεται δέν θά εἶναι σάν τούς ἄλλους

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Σεπτέμβριος πού ἔρχεται δέν θά εἶναι σάν τούς ἄλλους « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply