Τί εἶναι ὁ Ἕλλην;

Τί εἶναι ὁ Ἕλλην;Σήμερα θὰ σᾶς γράψω κάποιες σκέψεις μου, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ θεωρῶ πὼς εἶναι Ἕλλην. 
Σαφῶς ὅταν εἶσαι Ἕλλην, δὲν  εἶναι ὑποχρεωτικὸν νὰ θαυμάζῃς τὴν Ἑλλάδα, καὶ δὴ τὴν «Ἑλλάδα» ποὺ σήμερα βλέπει ὅλος ὁ πλανήτης. 
Γιὰ νὰ εἶναι κάποιος Ἕλλην θὰ πρέπῃ νὰ ἔχῃ ἀξίες. Ἀρχές. Νὰ θυσιάζεται γιὰ αὐτές. 
Θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι ἐρωτευμένος  ἀθεράπευτα μὲ τὴν ἀλήθεια, μὲ τὴν ἐπιστήμη, μὲ τὴν ἐλευθερία.  Θὰ πρέπῃ νὰ ἀγαπᾷ τὸν συνάνθρωπό του, νὰ τὸν ἐκτιμᾶ καὶ νὰ τὸν ὑπηρετῇ μὲ σεβασμό, ὄχι μὲ δουλικότητα. Ἐὰν γνωρίζῃ τὴν Ἑλλάδα, θὰ θέλῃ νὰ γίνῃ Ἕλλην.
Πολὺ πιθανὸν ὅμως καὶ νὰ μὴν τὴν γνωρίζῃ. Νὰ μὴν ἔχῃ ἀκούσει ποτὲ γιὰ αὐτήν. Ἀλλὰ παρ’  ὅλα αὐτά, νὰ διαβιῇ ὥς Ἕλλην σὲ κάθε του ἔκφρασιν. 

Τί δέν θά μποροῦσε ΠΟΤΕ νά εἶναι ἕνας Ἕλλην; 
Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι συμφεροντολόγος. Σαχλαμάρας. Δουλικός, Πατσαβούρας. Δόλιος. Βολεμένος. Γλείφτης. Συμφεροντολόγος. Ἀπατεώνας. Ῥατσιστής. Ἄπατρις. Ἀνεύθυνος. Φαταούλας. Ἁρπακτικό. Μισάνθρωπος. Ἀδιάφορος….
Μακρὺς ὁ κατάλογος. Πάντως νομίζω πὼς καταλάβατε.

Ἕλλην εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀναζητα καὶ ὑπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια, μὲ κάθε τίμημα.
Εἶναι αὐτὸς ποὺ θαυμάζει τὸν Ἄνθρωπο, τὸν ἀναγνωρίζει καὶ τὸν τιμᾶ. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀφιερώσει ὅλη του τὴν ὕπαρξιν στὸ νὰ κάνῃ αὐτὸν τὸν πλανήτη ἐκ νέου ἀνθρώπινον. Ἀλλὰ εἶναι καὶ σπάνιον εἶδος.

Θὰ τὸν συναντήσουμε σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς Γῆς. Θὰ τὸν δοῦμε νὰ ἀγαπᾶ τὴν ἐπιστήμη, τὴν ἔρευνα, τὴν ἀναζήτησιν.
Θὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε ἀπὸ τὸ βλέμμα του. Εἶναι καθαρό, εἰλικρινές, ἔντιμο!!! 
Καὶ εἶναι σπάνιο!!! Σπανιότατον! Ἀλλὰ ὑπαρκτόν!

Τὸ «εἶδος» τοῦ Ἕλληνος  δὲν  παύθηκε ποτὲ ἀπὸ τὸν πλανήτη, ἄν καὶ προσπάθησαν πάρα πολλοὶ νὰ τὸ ἐπιτύχουν αὐτό. 
Ὅσες σφαγές, γενοκτονίες, δολοφονίες συνέβησαν, στόχο εἶχαν αὐτὰ τὰ πρόσωπα. Καὶ ἴσως σὲ ἕναν βαθμὸ νὰ πίστεψαν οἱ διῶκτες του πὼς τὰ κατάφεραν νὰ τὸν φιμώσουν ἤ ἀκόμη καὶ νὰ τὸν ἐξαφανίσουν. Ἀλλὰ κάτι τέτοιον εἶναι ἀδύνατον.
Ὁ Ἕλλην εἶναι ἀθάνατος! Δὲν πεθαίνει ποτέ! 
Ὅλοι ἴσως νὰ πεθάνουν. Ὅλα ἴσως νὰ χαθοῦν!
Ἀλλὰ ὁ Ἕλλην δὲν μπορεῖ… Εἶναι ἀξία… Εἶναι ἀρχή… Εἶναι δρόμος…

Οἱ ἀξίες ποτὲ δὲν χάνονται. Οὔτε ἡ ἀρχή… Οὔτε ὁ δρόμος…

Ὁ Ἕλλην λοιπὸν ἐπέστρεψε.
Κοπιάζει, πονᾶ, μάχεται. Ἀλλὰ εἶναι ἐδῶ.
Ἀναγνωρίζει τοὺς συντρόφους του. Γίνεται προσεκτικός, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά, διότι οἱ λῦκοι, τὰ ἄγρια θηρία, οἱ διῶκτες του, παραμονεύουν. Μεγαλύτερον πόθον δὲν ἔχουν ἀπὸ τὸ νὰ τὸν φιμώσουν γιὰ ἀκόμη μίαν φορά. Καὶ λυσσοῦν….
Ὅμως ὁ Ἕλλην δὲν ἔχει καιρὸ γιὰ χάσιμο.
Τοὺς βλέπει, τοὺς ζυγίζει, τοὺς λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του καὶ συνεχίζει.
Εἶναι πολὺ μικρότεροι ἀπὸ αὐτὸν γιὰ νὰ τοὺς δώσῃ ἀξία καὶ ὑπόστασιν. Περιφρονεῖ, ἀλλὰ συνάμα προγραμματίζει κάθε του κίνησιν.
Ξέρει….
Ἀκόμη κι ἐὰν τὸν ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸν πλανήτη Γῆ, κάτι τέτοιο θὰ εἶναι ἐν τελῶς προσωρινό. Δὲν μποροῦν νὰ τὸν περιορίσουν.
Ἔχει σπείρει αἰῶνες τώρα καὶ ἔφθασε ἡ στιγμὴ τοῦ θέρους….
Αὐτὸν τὸν καρπὸ μόνον ὁ Ἕλλην μπορεῖ νὰ τὸν γευθῇ!

Γιὰ αὐτὸ φωνάζω τόσον καιρό…. Δὲν κινδυνεύει ὁ Ἕλλην.  Ἴσως νὰ πέσουν κορμιά.
Ἔ καί; Ἀναλώσιμοι εἴμαστε.
Τί νά πέσουμε σέ βαθeιά γεράματα τί νά πέσουμε τώρα;
Τοὐλάχιστον νὰ πέσουμε  γιὰ κάποιες ἀξίες μεγαλύτερες ἀπὸ ἐμάς;
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἐὰν καταφέρουμε νὰ «βγοῦμε» ἀπὸ τὸ πλανητικό μας σύστημα καὶ ἀντικρύσουμε τὰ ὅσα συμβαίνουν μέσα σὲ αὐτό, θὰ διαπιστώσουμε ἄλλους χρόνους, ἐν τελῶς διαφορετικούς. Ἄλλες εἰκόνες.
Καὶ σαφῶς ἄλλες διαστάσεις σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ τελικὸς σκοπός.

Ὁ δρόμος.
Ὁ Ἕλλην, κατ’ ἐμὲ πάντα, εἶναι κατάστασις. Δὲν εἶναι ἀπαραιτήτος γένος. Εἶναι ὁ μοναδικὸς δρόμος τῆς Ἀνθρωπότητος. Ὄχι τῶν ἠλιθίων.
Εἶναι μία μοναδικὴ ἐμπειρία Ἔρωτος καὶ Δράσεως, ποὺ ὅταν κάποιος ἔλθῃ γιὰ πρώτην φορὰ σὲ ἐπαφή μαζύ της, δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσῃ τίποτα μεγαλύτερο καὶ ἱκανότερο νὰ τὸν ἀποκόψῃ. 

Καὶ εἶναι μονόδρομος Δὲν μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε!

Φιλονόη. 

 φωτογραφία

(Visited 80 times, 1 visits today)
One thought on “Τί εἶναι ὁ Ἕλλην;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί εἶναι ὁ Ἕλλην; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply