Εἴμαστε ἀνιστόρητοι, ἀστεῖοι, γελοῖοι…. Καὶ τελικῶς ἐπικίνδυνοι!

 

Εἴμαστε ἀνιστόρητοι, ἀστεῖοι, γελοῖοι.... Καὶ τελικῶς ἐπικίνδυνοι!φωτογραφία

Ὅταν εἶδα τὴν παραπάνω φωτογραφία θύμωσα!
Ὁ λόγος;
Ἀπολύτως ἀτυχὴς ἡ σύγκρισις!
Διότι:

1ον. Ὁ Τσολάκογλου πολέμησε στὴν Ἀλβανία ὑπὲρ τοῦ πατρώου ἐδάφους. Δὲν ἔφθασε χορεύοντας τσάμικο καὶ κάνοντας δημόσιες σχέσεις στὸ ἀξίωμα τοῦ στρατηγοῦ! Αὐτὸ εἶναι ἀδιαπραγμάτευον καὶ δὲν ὑπάρχει κάποιος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ!!!
2ον. Ὁ Τσολάκογλου ποὺ ἀπεικονίζεται στὴν παράδοσιν, ἦταν ὁ ἐν λευκῷ ἀντικαταστάτης τοῦ Παπάγου, ὁ ὁποῖος συμφωνοῦσε στὴν παράδοσιν, καὶ ποὺ λίγο ἀργότερα παρητήθῃ!!! (8η Ἀπριλίου 1941, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι ὁ ἀρχιστράτηγος Παπάγος ὑπέγραψε τὴν κατάθεσιν τῶν ὅπλων μὲ τὴν ὑπ’  ἀριθμὸν 1381 διαταγή του!)
Μοναδικὸς λοιπὸν ὑπεύθυνοςτοῦ μετώπου παρέμεινε ὁ Τσολάκογλου. Ποιός θά προστάτευε τούς χιλιάδες ἐκτεθειμένους στόν κίνδυνο τῆς σφαγῆς Ἕλληνες στρατιῶτες; Οἱ Γερμανοί ἤ οἱ Ἰταλοί; Μήπως οἱ Βούλγαροι καί οἱ Ἀλβανοί;
3ον. Ἤδη τὸ 25-30% τοῦ στρατεύματός μας εἶχε ἀδειοδοτηθεῖ, μὲ στόχον νὰ προστατευθῇ, ἀπὸ τὸ διπλὸ μέτωπο ποὺ καλοῦταν νὰ ἀντιμετωπίσῃ. Κι αὐτὸ συνέβῃ μὲ διαταγὴ Παπάγου, ὄχι Τσολάκογλου!
4ον. Ὁ Τσολάκογλου, πρὸ κειμένου νὰ θεωρεῖται ἔγκυρος ἡ ὑπογραφή του, ἔπρεπε νὰ ἐκπροσωπῇ κάποιαν νόμιμον κυβέρνησιν. Ἡ νόμιμος κυβέρνησις ἦταν ὅμως καθ’ ὁδὸν γιὰ Κρήτη. Συνεπῶς τὸ κενὸν ἔπρεπε νὰ καλυφθῇ ἀπὸ κάποιον ποὺ ἦταν ἤδη κοντὰ στοὺς Γερμανούς, Ὁ μητροπολίτης Ἰωαννίνων, καθῶς ἐπίσης κι ἄλλα πρόσωπα, πίεζαν τὸν Τσολάκογλου νὰ σχηματίσῃ κυβέρνησιν. Ἦταν προδότης καί ὁ μητροπολίτης; Καί ὀ Κατσιμῆτρος, ὁ ἥρως τῆς Ἀλβανίας πού μετά συμμετεῖχε; (Πολὺ πιθανὸν νὰ ἐξυπηρετοῦνταν καὶ προσωπικὲς φιλοδοξίες τοῦ Τσολάκογλου. Ὅμως ἔπραξε τὰ νόμιμα καὶ τὰ νομότυπα ἔως ἐκεῖ!!!)
5ον. Οἱ Ἄγγλοι ἔπρεπε νὰ διαφύγουν πάσῃ θυσία, γιὰ νὰ μὴν βρεθοῦν στὸν δρόμο τῶν Γερμανῶν. Ὅλοι λοιπὸν πίεζαν πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν πληγοῦν. Δῆλα δὴ νὰ θυσιαστῇ ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν, πρὸ κειμένου νὰ προλάβουν νὰ διαφύγουν οἱ Ἄγγλοι. Τί ἀκριβῶς λοιπόν δέν καταλάβαμε; Ποιός ἔγραψε τήν ἱστορία, ἐάν δέν ἦταν αὐτοί πού κρύβονταν πίσω ἀπό τό σχέδιον Μάρσαλ; Καί γιατί κάποιος πού ἀπλῶς ἐφήρμοσε τήν ἐντολή τοῦ ἀνωτέρου του πρέπει νά θεωρεῖται προδότης; Μήπως Ἔπρεπε νά μείνῃ στήν φυλακή κι ὁ Παπάγος;
6ον. Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου οὐσιαστικῶς ὁρίσθῃ ἐκ τῶν Ἄγγλων ὥς πρωθυπουργός, μὲ καμμίαν σύμφωνον γνώμη, πλὴν τῆς αὐλῆς τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας τῆς Μεγάλης Βρεττανίας; Ἀλήθεια, ποίου τό μένος βγῆκε ἐπάνω στόν Τσολάκογλου; Τοῦ Παπανδρέου ἤ τῶν Ἄγγλων;

Αὐτοὶ εἴμαστε λοιπόν!

Ἔως καὶ σήμερα ὁ Τσολάκογλου παραμένει στὴν συνείδησίν μας ὥς κάποιος προδότης! Μεγαλύτερος ἴσως κι ἀπὸ τὸν Ἐφιάλτη. 
Ἐγὼ θὰ τὸν ἐχαρακτήριζα ὥς ἄνθρωπο τῆς ἀνάγκης, ποὺ ἔπραξε τὸ καθῆκον του,  ἔως κεραίας, ἀλλὰ εὑρέθῃ μέσα στὴν δίνη τῶν γεγονότων τῆς κατοχῆς. 
Τὴν ἱστορία αὐτὴν τὴν ἔχουν συγγράψει ἀπὸ κοινοῦ, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τῶν ἀγγλικῶν καὶ ἀμερικανικῶν συμφερόντων κυβερνήσεις τάχα μου Ἑλληνικές. Στὰ σχολεῖα, ποὺ αὐτοὶ ἤλεγχαν κι ἐλέγχουν, ἔχουν περάσει πρὸ πολλοῦ τὸ σενάριον τῶν καλῶν συμμάχων. (Ὅπως γιὰ παράδειγμα τοῦ πατερούλη ποὺ ὅλα τὰ ἔσφαζε κι ὅλα τὰ μαχαίρωνε!!!) 
Τί εἴμαστε ἐμεῖς γιά νά ξέρουμε; Ἱστορικοί; 
Καί γιατί νά τιμοῦμε κάποιον πού προασπίστηκε, ἔως τῆς τελευταίας του στιγμῆς, τό δικαίωμα στήν ζωή χιλιάδων Ἑλλήνων στρατιωτῶν; Δέν εἶναι προτιμότερον νά τιμοῦμε καί νά ὑμνοῦμε ἄλλους, πού πράγματι μᾶς ξεπούλησαν; Ἤ ἀκόμη καλλίτερα, νά μήν τιμοῦμε κανέναν; Διότι ἐάν τιμοῦμε τότε θά ἔχουμε κοινή ἱστορία καί συνεπῶς κοινή μνήμη καί συνείδησιν;  Ἄρα, δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἐλέγξουν τὰ πλήθη. Σωστά;

Καί δέν ντρεπόμαστε;

Εἶναι ὑποχρέωσίς μας καὶ ἠθική ἀνάγκη νὰ μάθουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν ἱστορία μας!
Ἤ ὀρθότερα, νὰ καθαρίσουμε τὸ μυαλό μας ἀπὸ τὰ σκουπίδια ποὺ μᾶς τὸ ἔχουν γεμίσει καὶ νὰ τὸ ξαναπιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή!  Ὅλο ἀπὸ τὴν ἀρχή!

Διότι λαὸς ποὺ ἀγνοεῖ τὴν ἱστορία του ἄγεται καὶ φέρεται πανεύκολα! Ὅπως ἐμεῖς τώρα!
Κι ἐπεὶ δὴ ἀγόμαστε καὶ φερόμαστε, κατὰ πῶς κάποιοι ἄλλοι ἀποφασίζουν, ἰδοῦ τὰ ἀποτελέσματα!
Ἡ δεξιὰ φωτογραφία ἀγαπητοὶ φίλοι εἶναι ἡ ἀπόδειξις!
Τὸ Μπενοβούβαλον ἀποδεικνύει πὼς τέτοιους «ἡγέτες» εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ ἐπιλέγουμε, νὰ ψηφίζουμε καὶ νὰ μᾶς πετοῦν στὰ μαῦρα τάρταρα. 
Δὲν φταίει τὸ Μπενοβούβαλον. Οὔτε τὸ GAPατο. Οὔτε ὁ Ἀντωνάκης!
Ἐμεῖς φταῖμε! 
Μόνον ἐμεῖς!

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Ὅταν στὴν πρώτη ἐπέτειο τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ «ΟΧΙ», μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν, κάποιοι μεσήλικες, φυλακισμένοι ἀπὸ τὴν ἀπολύτως ἐλεγχομένη  ἐκ τῶν Ἄγγλων, κυβέρνησιν τοῦ  Γεωργίου Παπανδρέου, σὲ κάποιο κτίριον τῆς Πατησίων, ἄκουγαν στὸ ῤαδιόφωνον τοὺς συγκινητικοὺς σχολιασμοὺς τοῦ ἐκφωνητοῦ, γιὰ τὸν στρατηγὸ Κατσιμῆτρο, κάποιος ἐκ τῶν παρισταμένων σκούπισε ἕνα δάκρυ. Ὅταν ἐρωτήθῃ γιὰ τὸν λόγο, ἀπήντησε πὼς αὐτὸς ἦταν ὁ στρατηγὸς Κατσιμῆτρος! Σκατένιοι ἤμασταν ἀπὸ τότε! Καὶ σκατένιοι παραμείναμε! 

 Ἀναλυτικότερα γιὰ τὸν Τσολάκογλου:

 Οἱ «ἀγαπημένοι» μας «φίλοι» Ἄγγλοι!

(Visited 67 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Εἴμαστε ἀνιστόρητοι, ἀστεῖοι, γελοῖοι…. Καὶ τελικῶς ἐπικίνδυνοι!

  1. Φιλονόη, εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι ἦτο ΛΑΘΟΣ τοῦ Τσολάκογλου ἡ ὑπογραφὴ ἀνακωχῆς. Ὅμως τοῦτο ΔΕΝ ΗΤΟ προδοσία. Ὁ στρατηγός, ὅπως ὀρθῶς ἐπισημαίνεις, ὑπῆρξεν ἥρως καὶ ὅτι ἔπραξε τὸ ἔκαμε κατὰ ΣΥΝΕΔΗΣΙΝ. Εἰς ὅλα τὰ ἄλα τὰ ὁποῖα γράφεις συμφωνῶ ἀπολύτως.

Leave a Reply