«Ἐὰν δὲν σὲ ἤξερα θὰ ἔλεγα πὼς εἶσαι προδότης!»

«Ἐὰν δὲν σὲ ἤξερα θὰ ἔλεγα πὼς εἶσαι προδότης!» τὸ τέλος εἶναι κοντά... φωτογραφία

Εἶπε ὁ φίλος …Μῆτσος στὸ τηλέφωνο ἐχθές…
Εἶπε κι ἄλλα… Καὶ φυσικὰ δὲν ἄκουσε τίποτα… Ὅπως ἄλλως τὲ τὸ συνηθίζει ἐδῶ καὶ καιρό…

Μόνον κάτι λίγες ἐρωτήσεις ποὺ πρόλαβα, ἀλλὰ κι αὐτὲς οὔτε κἄν ποὺ τὶς ἄκουσε καλὰ καλά… Ξώφαλτσα τὸν πῆραν!

Ἔξαλλος ὁ …Μῆτσος μαζύ μου! Ἔξαλλος!
Ξέρει τὶ λέει, ξέρει τὶ θέλει, ξέρει ποῦ στοχεύει…

Ἰσχυρίστηκε πὼς παρουσιάζοντας αὐτὸ τὸ ταινιάκι,


κόβω τὶς ἐλπίδες ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.
Πὼς ἐὰν κόψουμε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὶς ἐλπίδες, οὐδέποτε θὰ κατεβοῦμε στοὺς δρόμους…
Πὼς ἐὰν δὲν κατεβοῦμε στοὺς δρόμους, οὐδέποτε θὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε κάτι…. Δὲν θὰ ἀνατρέψουμε τὸ καθεστῶς… Δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ῥίξουμε τοὺς κυβερνῶντες… Δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ φέρουμε τὴν ἀλλαγή….

Τὸν ἄκουσα μὲ προσοχή… Κρατοῦσα καὶ σημειώσεις, ὅπως κάνω πάντα ἄλλως τέ…
Κάποιαν στιγμὴ τὸν ἐρώτησα γιὰ τὴν πιθανότητα πράγματι νὰ συμβοῦν ὅλα αὐτὰ ποὺ εὔχεται κι ὀνειρεύεται, τότε τὶ ἀκριβῶς θὰ γίνῃ τὴν ἐπομένη ἡμέρα… Δὲν ἀπήντησε… Δὲν στάθηκε κἄν στὴν ἐρώτησίν μου… Δὲν τὸν ἐνδιέφερε ἡ ἐρώτησίς μου! 
Ξανάρχισε σὲ λίγο, νὰ οὐρλιάζῃ σχεδὸν, γιὰ τὸ πόσο πλανεμένοι εἴμαστε….
Πόσο ἔξω ἔχουμε πέσει…. Πόσο ἐκτὸς πραγματικότητος εἴμαστε….
Κι ἔλεγε… Κι ἔλεγε… Κι ἔλεγε….
Πίκρα ὁ φίλος …Μῆτσος!
Μεγάλη πίκρα!
(Κι ἀκόμη δὲν μοῦ ἐξήγησε τὸ πόσοι εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ βάζουμε τὶς τρικλοποδιές… Οὔτε τὸ πόσο μεγάλες εἶναι… Οὔτε κἄν τὸ ἐὰν εἶναι τρικλοποδιές!!!)

Τελικῶς δὲν ἀπήντησε καὶ οὔτε πιστεύω πὼς θὰ μπορέσῃ νὰ ἀπαντήσῃ κάποτε. 
Ἀλλὰ τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολλά. Εἶναι ἐρωτήματα ποὺ πρέπει νὰ θέσουμε πρῶτα στοὺς ἑαυτούς μας καὶ μετὰ στοὺς ἄλλους… Εἶναι ἐρωτήματα ποὺ θὰ ἀποδείξουν τὸ ἐὰν ἀξίζουμε, ἤ ὄχι, νὰ περάσουμε στὴν ἐπομένη ἡμέρα….
Καὶ ἡ ἐπομένη ἡμέρα εἶναι τὸ μετά…
Εἶναι τὸ τὶ θέλουμε. Τὸ τὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε, ὄχι βάσει αὐτῶν ποὺ ἔχουμε, ἀλλὰ βάσει αὐτῶν ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε.
Δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ ἔχω πατέρα ἰατρό, μητέρα πυρηνικὸ φυσικὸ ἀλλὰ ἐγὼ νὰ εἶμαι ῥεμάλι τῆς κοινωνίας.
Ἤ θὰ εἶμαι ἄξιος ἀπόγονος σοβαρῶν προγόνων, ἤ ἄς πάω νὰ πνιγῶ καλλίτερα. Τὸ σαρκίον μου περιττὸν τῆς φύσεως κι ἄχρηστον ἀντικείμενον παραμένει.
Ἤ θὰ γίνω λοιπὸν ἄξιος Ἕλλην, παύοντας νὰ περιμένω ἀπὸ ἄλλους νὰ μὲ σώσουν, ἤ ἄς πάω παρέα μὲ τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν στὸ καλό μου… Οὐδεῖς θὰ τὸ ἀντιληφθῇ!!!  Καὶ κανέναν δὲν ἐνδιαφέρει….

Ἄς τὰ πιάσουμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀρχή. 
Γιατί ἔχω λάβει αὐτήν τήν στάσι ἔναντι τῆς κινήσεως τῶν 600 δισεκατομμυρίων;
Γιὰ πάρα πολλοὺς λόγους. 

 • Πρῶτον διότι δὲν θεωρῶ τὸν mister Sorras πανάκεια,  ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ θεραπεύσῃ τὴν ἀπίστευτα ἀνήθικο κι ἀτιμώρητο κοινωνία μας. Ἐὰν ἔλθουν αὐτὰ τὰ χρήματα στὴν Ἑλλάδα, τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐπιτύχουμε εἶναι ἐπὶ πλέον ἀνοχή, πίστωσις χρόνου στοὺς κρατοῦντες καὶ φυσικὰ ἐξακολούθησιν τῆς ἀτιμωρησίας. Τὸ γνωρίζουμε ὅλοι κατὰ βάθος! Οὐσιαστικῶς αὐτὰ τὰ χρήματα θὰ προσφέρουν μίαν γερὴ τσιμεντοένεσι στὸ σύστημα, πρὸ κειμένου νὰ βρυχᾶται γιὰ περισσότερο χρονικὸ διάστημα!!! Θὰ τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ ὑπάρξῃ περισσότερο χρόνο ἀπὸ ὅσο θὰ ἄντεχε μόνο του!
 • Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἀπευθύνεται σὲ κάποιους ποὺ ἔχουν ἀσελγήσει εἰς βάρος μας μὲ κάθε δυνατὸν κι ἀδύνατον τρόπο. Συνδιαλέγεται μαζύ τους κι ἐλπίζει, κατὰ πῶς τὰ λέει, νὰ τὸν ἀκούσουν, νὰ γίνουν ἔλεγχοι καὶ νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι. Κι ἀπευθύνεται σὲ αὐτοὺς, διότι βάσει ὑπάρχοντος δικαίου, αὐτοὶ  κυβερνοῦν! Δῆλα δή, εἶναι ἡ νόμιμος κυβέρνησις. Μπορεῖ κάποιος νά τό ἀμφισβητήσῃ αὐτό;
  Ὅμως ἐὰν ἀπευθύνεται σὲ αὐτούς, τότε συζητήσεις, συμφωνίες, ἔλεγχοι θὰ γίνουν ἀπὸ αὐτούς, ἤ ἀπὸ τὶς συνιστῶσες τους! Σωστά;
   Ποιός λοιπόν θά κάνῃ αὐτούς τούς ἐλέγχους; Αὐτός; Ἑγώ; Ἤ οἱ κρατοῦντες, παρέα μέ τίς οὐρές τους, πού διαχειρίζονται καί θά διαχειρίζονται τά κεφάλαια; Ὅλα τὰ κεφάλαια. Κι αὐτὰ ποὺ ἦλθαν κι αὐτὰ ποὺ θὰ ἔλθουν κι αὐτὰ ποὺ φαγώθηκαν! Ἄλλως τέ, οὐδέποτε κάποιο σύστημα τιμώρησε τὸν ἑαυτόν του. Αὐτὰ συμβαίνουν μόνον στὰ …παραμυθένια ὄνειρα.
 • Ἀλλὰ κι ἀπὸ ἄλλην σκοπιὰ νὰ τὸ δοῦμε… Κάποιος ποὺ θέλει νὰ βοηθήσῃ, ἀλλὰ μᾶς ἀπειλεῖ μὲ μηνύσεις, δὲν ξέρω πόσο ἀθῶος καὶ πόσο ἄσχετος μὲ τὸ σύστημα εἶναι. Ποιός τόν κάλεσε; Ποιός τοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά μᾶς βοηθήσῃ; Καί μέ ποιό νομικό καθεστῶς θά διεκδικήσῃ ἀποζημιώσεις;
  Θὰ μποροῦσε ἐπίσης νὰ τὰ κάνῃ ὅλα… Διακριτικά… Σεμνά… Ἐγὼ βλέπω κάποιον ποὺ ὠρύεται σκέτο! Δικά του βέβαια εἶναι τὰ χρήματα καὶ σαφῶς θὰ τὰ διαχειρίζεται ὅπως αὐτὸς ξέρει. Ἀλλὰ μὲ τὸ μαλακό… Μὲ τὸ μαλακὸ εἴπαμε!
 • Ἔχουμε δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει, σὲ ἁπλᾷ ἑλληνικά, πὼς ὅταν κυβερνᾷ ὁ Ἀντωνάκης, ποὺ τὸν ἐψήφισε τὸ σχεδὸν 30% τοῦ πληθυσμοῦ μας, εἶναι σὰν νὰ τὸν ἐψήφισα κι ἐγώ. Γιατί διαμαρτύρομαι πώς δέν μοῦ ἀρέσουν τά μέτρα; Γιατί κλαίγομαι; Γιατί φωνάζω; Δημοκρατία σημαίνει πὼς δέχομαι τὸ δίκαιον τῆς πλειοψηφίας. Δῆλα δή ἐάν ὑπερίσχυε ἡ δική μου ἄποψις θά ἦταν ὅλα καλά; Καί μέ τούς ἀπέναντι τί θά γινόταν; Δέν θά διαβιοῦσαν ἐν μέσῳ τῶν συναισθημάτων πού τώρα ἐμέναν κατακλύζουν; Γιὰ νὰ δοῦμε λίγο τὴν πραγματικότητα κατάματα. Εἶτε τὸν ψήφισα τὸν Ἀντωνάκη, εἶτε δὲν τὸν ψήφισα, εἶναι σὰν νὰ τὸν ψήφισα. Αὐτὸ ἐπιτάσσει ἡ δημοκρατία. Ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ ἡ δημοκρατία, τότε νὰ τὴν ἀλλάξουμε, ἤ νὰ ἐπιλέξουμε μίαν χώρα μὲ ἄλλο καθεστῶς. Ὄχι νὰ τὴν ὑμνοῦμε ὅταν μᾶς βολεύῃ κι ὅταν δὲν μᾶς βολεύῃ νὰ τὴν σιχτιρίζουμε. Ἔλεος πιά!
 • Ἔγραψα δημοκρατία. Γνωρίζουμε ἀγαπητοί μου φίλοι πώς οὐσιαστικῶς ἔχουμε συνυπογράψει στά μνημόνια; Γνωρίζουμε πώς ὅταν δέχομαι νά διαβιῶ σέ μίαν χώρα, τῆς ὁποίας τό σύστημα διακυβερνήσεως εἶναι αὐτό πού ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα, δῆλα δή κυβέρνησις διὰ ἀντιπροσώπων, εἶτε μοῦ ἀρέσει, εἶτε ὄχι, τίς ὑπογραφές τίς βάζουμε παρέα; 
  Ναί, ἀλλὰ μᾶς πλάνεψαν, θὰ ἰσχυριστοῦν κάποιοι. Σωστά. Ἀλλὰ τὰ ἔχει αὐτὰ ἡ δημοκρατία. Καὶ τοὺς πλανευτές, ἀλλὰ καὶ τοὺς πλανεμένους. Ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, τὰ μπογαλάκια μας καὶ στὸ …Τσιμπουτί!   Ἤ στὴν Οὐγκάντα! Ἤ τέλος πάντων κάπου ποὺ θὰ μᾶς ἐκφράζῃ τὸ πολιτικὸ σύστημα. Ὅσο ζοῦμε ἐδῶ, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅρων, ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ!!!! Τόσο ἁπλᾷ!
 • Νὰ βγοῦμε στοὺς δρόμους. Νὰ γίνουμε πολλοί! Νὰ ἀνατρέψουμε τὴν χούντα… Ἐν τάξει. Συμφωνῶ. Κι ἐγὼ μαζύ. Ἀλλά ποιά ἀκριβῶς θά εἶναι ἡ διάδοχος κατάστασις; Πῶς ἀκριβῶς θά διαχειριστοῦμε τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀνατροπῆς; Μέ ποιόν τρόπο θά μπορέσουμε νά κάνουμε ἀκόμη κι ἕνα βῆμα, πρό κειμένου νά ξεπεράσουμε ὅλα αὐτά πού μᾶς ἔχουν φορτώσει (πάντα μὲ τὴν δημοκρατία φυσικά!!);  Ἔχουμε ἀποφασίσει τό τί θέλουμε; Ἔχουμε κάτσει κάτω νά σκεφθοῦμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον θά τό ἀποκτήσουμε; Ἔχουμε καταλήξει στό ποιοί θά εἶναι ἐμπρός καί ποιοί θά εἶναι πίσω; Διότι κατὰ πῶς τὰ βλέπω ἀκόμη ὑπάρχουν τὰ «πρόβατα» καὶ οἱ «ποιμένες». Κι ἐπεὶ δὴ ὁ φίλος …Μῆτσος θεωρεῖ τοὺς πάρα πολλοὺς ἄλλους ὥς πρόβατα, πῶς ἀκριβῶς θά συμπεριφερθῇ ὁ ἴδιος; Ὥς πρόβατο ἤ ὤς ποιμήν; Καί θά εἶναι ὁ μόνος ποιμήν ἤ θά προβάλλουν κι ἄλλοι, μέ ἄλλες ἀπόψεις; Καί μετά; Εἶναι ἱκανός κι ἄξιος ὁ φίλος …Μῆτσος νά διαχειριστῇ τέτοιες καταστάσεις ἤ θά ἀρχίσουμε νά σπᾶμε ὁ ἕνας τό κεφάλι τοῦ ἄλλου; (Νά προβλέψω ἐμφύλιο ἤ θά μέ χαρακτηρίσουν κινδυνολόγο;)
 • Ποιός ὠφελεῖται λοιπόν ἀπό αὐτήν τήν προσφορά; Τό ἐξετάσαμε ἐτοῦτο;
  Ποιός θά κερδίσῃ περισσότερα ἀπό τά 300 ἤ τά 400 ἤ τά 600 δίς, ὅταν θά γίνουν δεκτά; Ὁ mister Sorras  πάντως δὲν πρόκειται νὰ χάσῃ, διότι ἤδη μᾶς ἀπειλεῖ μὲ μηνύσεις, ἐφ΄  ὅσον δὲν ἔχουν γίνει  δεκτὲς οἱ προσφορές του. Οὔτε κάποιοι ἄλλοι θὰ χάσουν, ποὺ πρὸ μερικῶν μηνῶν δὲν ἤθελαν νὰ γνωρίζουν τίποτα γιὰ ἐτούτην τὴν κίνησιν, ἐφ΄ ὅσον δὲν εἶχαν πληρωθεῖ! Ξέρουν αὐτοί!!! (Καὶ ὤ τοῦ θαύματος! Τώρα ἔχουν γίνει οἱ καλλίτεροι διαφημιστές της!!! Πληρώθηκαν; Καί μέ πόσα;)
  Ἄρα ποιός θά κερδίσῃ; Ἡ Ἑλλάς; Τί; Δέν θά πτωχεύσῃ; Καί ποιόν ὠφελεῖ ἡ μή πτώχευσις τῆς Ἑλλάδος; Ποιόν ὠφελεῖ ἡ παραμονή μας στό εὐρῶ; Ποιόν ὠφελεῖ τέλος πάντων ἡ παράτασις τῆς ἀγωνίας, ὅταν δέν ἔχουμε διόλου φροντίσει γιά τήν ἀπόλυτό μας αὐτάρκεια; Ἤ γιὰ νὰ τὸ θέσω ὀρθότερα, ὅταν μᾶς ἔχουν ἀποκόψει ἀπὸ τὴν αὐτάρκεια. 
  Κερδίζουν οἱ τράπεζες; Κερδίζει ἡ Γερμανία; Κερδίζει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωσις ἤ ὄχι; Καί πόσα; 
  Ναί, ἔχουν ἐπενδύσει πολλὰ στὴν χρεοκοπία μας. Ἀλλὰ κατὰ πῶς φαίνεται ἔχουν ἐπενδύσει πολὺ περισσότερα στὴν μὴ χρεοκοπία μας. Σκεφθεῖτε το… Δὲν θέλω νὰ συμφωνήσετε. Νὰ τὸ σκεφθεῖτε θέλω μόνον.
  Κι ἐπίσης νὰ θυμηθοῦμε τὸ ποιὸς πρωτοπαρουσίασε τὸ ζήτημα τῶν μετοχῶν… Ποιός! Καὶ πόσο ἀθῶος εἶναι αὐτός ὁ …κάποιος!
 •  Γιατί ἔχουμε πιστέψει πώς μέ τήν δύναμι θά καταφέρουμε κάτι; Τί ἐστί δύναμις; Καί σέ ποιάν δύναμι ἀναφερόμαστε; Δέν πρέπει νά ἔχῃ κι αὐτή αἴτιο καί στόχο; Ὅταν ἡ δύναμις εἶναι διασκορπιζομένη, πόσο εὔκολα μπορεῖ κάποιος νά τήν διαχειριστῇ; Καί ποιός μπορεῖ νά διαχειριστῇ τήν δύναμι τοῦ πλήθους; Μπορεῖ κάποιος, πλήν τῶν ἤδη εἰδικῶν; Γιατί δέν ἀποφασίζουμε νά λειτουργήσουμε ὥς Ὀδυσσεῖς ἐπί τέλους;
  Ναί, ἴσως στὰ μάτια, στὰ αὐτιὰ καὶ στὴν ἀντίληψιν κάποιων αὐτὸ νὰ φαντάζῃ ὤς πρόωρος ἀποδοχὴ ἧττας.
  Λᾶθος! Δὲν παραδίδω τὰ ὅπλα! Ἁπλὼς ἀλλάζω ὅπλα.
  Πρὸ μερικῶν ἐτῶν συζητούσαμε μὲ φίλους γιὰ τὸν Πολύφημο καὶ τὸν Ὀδυσσέα. Τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Πολύφημος καὶ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Ὀδυσσεύς, κατ’ ἀντιστοιχίαν, τὸ γνωρίζουμε. Τὸ πιὸ εἶναι τὸ ἐλάινο παλούκι, μαζὺ μὲ τὸν οἶνο, πρέπει νὰ βροῦμε.
  Μποροῦσε ὁ Ὀδυσσεύς νά ἀντιμετωπίσῃ μέ τόν σῶμα του τόν Γίγαντα; Σαφῶς καὶ δὲν μποροῦσε. Μποροῦσε ὅμως νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃ μὲ τὴν δύναμι τῆς σκέψεως. Κι ἔτσι μόνον τὸν ἀχρήστευσε!!! Γιατί ἐπί τέλους δέν βλέπουμε πώς ἡ φυσική μας δύναμις εἶναι μικρή, ἄν καί παραμένουμε πολυπληθέστεροι; Γιατί δέν ἀποφασίζουμε νά ἐνεργοποιήσουμε αὐτό τό ῥημάδι τό μυαλό μας πού σίγουρα ἔχει πολλά περισσότερα νά μᾶς ἀποκαλύψῃ;
 • Αὐτήν τήν φωτογραφία τήν ἔχετε δεῖ;«Ἐὰν δὲν σὲ ἤξερα θὰ ἔλεγα πὼς εἶσαι προδότης!»φωτογραφία
  Εἶναι ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Ἀϊνοῦ, ἤ ὀρθότερα Ἰώνων.  Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς δέν μᾶς χρειάζεται ὁ κόπος ἀλλά ὁ τρόπος; (Ὅμοιες εἰκόνες μπορεῖτε νὰ συναντήσετε σὲ πάρα πολλὰ σημεῖα τοῦ πλανήτου! Τὸ ἴδιο ἀπεικονίζουν ὅλες! Τὸν Ὀδυσσέα!)
 • Γιατί πρέπει νά σώσουμε κάτι ἀπό αὐτό τό Ὑβρίδιον πού λέγεται Ἑλλαδοκαφριστάν; Ἀξίζει; Ἕναν λόγο θὰ ἤθελα μόνον. Ἕναν!
  Γιατί δέν ἀφήνουμε αὐτό τό ἔκτρωμα νά σβήσῃ καί νά τό πιάσουμε σωστά καί ὄμορφα ἀπό τήν ἀρχή; Γιατί νά μήν γίνουμε ἐπί τέλους ἀποφασιστικοί, ἀκόμη κι ἐάν τόσο πολύ πονᾶ κάτι τέτοιο;

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ κρατήσουν γιὰ πολύ, οἱ  κοσμοεξουσιαστές, μὲ αὐτοὺς τοὺς τρόπους, τὶς ἐξουσίες στὰ χέρια τους. Εἶναι παρὰ φύσιν καὶ τὸ ξέρουν! Γιά πόσο θά ἀντέξουν; Γιά πόσο; 
Μᾶς τρομάζει ἡ πτωχοποίησις. Καί δέν μᾶς τρομάζει ἡ δουλοποίησις; Διότι ἔτσι μᾶς ἔχουν καταντήσει!
Ποῦ εἶναι ἡ ταὐτότης μας; Ποῦ εἶναι ὁ στόχος μας; Ποῦ εἶναι τό πέρας τῆς διαδρομῆς;
Νὰ πέσουν αὐτοί, καί μετά τί; Τί; 
Καλό, σημαντικὸν κι ἀναγκαῖον εἶναι τὸ χάος, ἀλλὰ μόνον γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν γέννησιν.
Τί ἀκριβῶς κυοφορεῖται τώρα ἐκτός ἀπό ὀργή; Ἤ θά κυοφορηθῇ κάτι, κάπως, κάποτε; Καί πότε;
Ποῦ εἶναι τό καθαρό πνεῦμα πού θά μᾶς ὁδηγήσῃ ἐκεῖ πού πράγματι  χρειαζόμαστε;
Ναί, τὸ δικό μας πνεῦμα… Τὸ ἀδάμαστον, ἀμόλυντον, ἀθάνατον πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων!
Αὐτὸ ποὺ ἀφήσαμε πίσω μας ὅταν ἄρχισαν νὰ μᾶς χορταίνουν μὲ καροτάκια, ποὺ ξεχάσαμε ὅταν μᾶς πῆραν τὰ καροτάκια καὶ ποὺ γελοιοποιήσαμε  ὅταν καταλάβαμε πὼς τελείωσαν τὰ καροτάκια….

Μπορεῖτε λοιπόν, ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ἔχετε ἀντιρρήσεις, νὰ λέτε καὶ νὰ κάνετε ὅ,τι θέλετε!
Μπορεῖτε νὰ καταλάβετε τὸ ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν, τὸ δικαιοσύνης, τὸ ἐσωτερικῶν, τὸ ἐξωτερικῶν, τὴν προεδρεία τῆς δημοκρατίας, τοὺς δρόμους, τὶς πλατεῖες, τὰ πεζοδρόμια… Τὰ πάντα…
Μπορεῖτε νὰ κάνετε τὸ ὁ,τιδήποτε,  πρὸ κειμένου νὰ γίνουν δεκτὰ καὶ αὐτὰ τὰ 600 ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπόμενα 600 δίς. 
Μόνον μίαν στιγμὴ νὰ σκεφθεῖτε τὸ ποιὸς κερδίζει, τὸ τὶ κερδίζει καὶ τὸ γιατὶ οἱ φέροντες τὴν εἴδησιν εἶναι αὐτοὶ ποὺ εἶναι.
Καὶ μετὰ συνεχίστε…. 

Ἐγὼ πάντως περιμένω νὰ σωθῶ μόνη μου. 
Ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε τὰ πάντα ὥς μπαστούνι, ὑποστύλωμα ἤ τσιμεντοένεσι. Δική σας ἡ ζωή, δική σας ἡ ἐπιλογή! 
Αὐτοί, οἱ ὅποιοι, διαφωνοῦμε, ἀναμένουμε… 
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ ἡμέρες κυλοῦν…
Κι ὅπως λέει ὁ mister Sorras θὰ πάρῃ τὰ χρήματά του πίσω, ἐὰν δὲν τὰ δεκτοῦν…

Φιλονόη.

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply