Ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔχουν ὅμως οἱ Ῥῶσσοι…

Καὶ θαυμασμός…
Καὶ δίχως μας δὲν ζοῦν…
Καὶ τὶ καλὰ ποὺ θὰ περνούσαμε ἐὰν δὲν ἦταν οἱ κακοὶ ἐδῶ γύρω…

Μουσεῖον Ἀστροναυτικῆς, Μόσχα:Ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔχουν ὅμως οἱ Ῥῶσσοι...

 

 

Ἴκαρος!!!

Εἶναι ποὺ μᾶς θαυμάζουν… Μᾶς ἀγαποῦν… Μᾶς ἔχουν ἀγκαλιάσῃ μὲ στοργὴ καὶ ΠΡΟΔΕΡΜ.
Ἔτσι δέν πιστεύουμε ὅλοι;
Αὐτοί δέν εἶναι πού δέν θά μᾶς ἀφήσουν νά παγώσουμε, δίδοντάς μας φυσικόν ἀέριον;
Αὐτοί δέν εἶναι πού μᾶς δανείζουν μέ μικρά ἐπιτόκια;

Αὐτοί δέν εἶναι πού τροφοδοτοῦσαν μέ ὅπλα τόν Κεμᾶλ;
Αὐτοί δέν εἶναι ἐπίσης, πού στόν ῥωσσοτουρκικό πόλεμο, τσακίστηκαν νά παραμείνουμε ὑποτελεῖς στήν Τουρκία;
Αὐτοί δέν εἶναι πού ἐπίσης τσακίστηκαν νά μᾶς κρατήσουν ὑπό τόν ζυγό τῶν ὅποιων ἰσχυρῶν τοῦ πλανήτου καί διά στόματος τσάρου Νικολάου εἶπαν «δέν θά ἐπιτρέψουμε ποτέ στήν Ἑλλάδα νά γίνῃ μεγάλη δύναμις»;
Αὐτοί δέν ἦταν πού ἔβαλαν τόν Πούτιν νά κάνῃ βουτιές στά νερά γιά νά ἐμφανίσῃ ἑλληνικούς ἀμφορεῖς καί νά καταδείξῃ τήν σχέσι-συνέχεια πού ἀξιώνουν νά λάβουν, ὅταν, κατά τά σχέδιά τους, θά μᾶς ἔχουν ἐξαφανίσῃ;
Αὐτοί δέν εἶναι πού ἔχουν στήσῃ ἐδῶ καί αἰῶνες τήν Βουλγαρία καί τήν Ῥουμανία νά μᾶς ἐποπτεύουν καί νά μᾶς ἀπειλοῦν; Σλαῦοι δέν εἶναι ὅλοι αὐτοί; Τί δέν ἔχω καταλάβῃ;

Δὲν ἔχω κανέναν λόγο νὰ θλίβομαι ὅταν κάποιοι θαυμάζουν καὶ τιμοῦν τὸ κάλος.
Ἔχω ὅμως μεγάλο πρόβλημα ὅταν πασχίζουν νὰ τὸ οἰκειοποιηθοῦν δίχως νὰ τὸ ἀξίζουν. Ἐκεῖ… Ἀφῆστε τὸ τὶ παθαίνω.
Ἐὰν ὅμως τὸ κάνουν γιὰ νὰ τὸ κατανοήσουν καὶ νὰ τὸ μιμηθοῦν, τότε καλῶς νὰ ὁρίσουν.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ὅλοι Ἕλληνες θὰ γίνουμε στὸ τέλος. 

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 55 times, 1 visits today)
7 thoughts on “Ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔχουν ὅμως οἱ Ῥῶσσοι…

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔχουν ὅμως οἱ Ῥῶσσοι… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

 2. Τὶ νοοτροπἰα εἶναι αὐτὴ Φιλονόη; Πότε ‘πιτέλους θὰ έλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας; Καὶ ποῦ εἰς τὴν εὐχὴν τὸ ἐπιλήψιμον μὲ τὸν Ἴκαρον συμβολίζοντα τὸ ἐν Μόσχᾶ Μουσεῖον Ἀστροναυτικῆς; Αὐτὸς ἦτο ὁ πρῶτος ἀεροπόρος, αὐτὸν ἔβαλαν, καὶ καλῶς ἔπραξαν.. Ὅλα τὰ ἄλα ὅτι μὰς ἀγαποῦν ἤ μᾶς θαυμάζουν κλπ., τὶ θέσιν ἔχουν ἐδῶ;
  Ἐν πάσει περιπτώσει, διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ μόνον, δὲν ἦτο ὁ Νικόλαος ὅστις εἶπε τὴν φρᾶσιν τὴν ὁποίαν ἀποδίδεις εἰς αὐτόν, ἀλλὰ κάποοις ἄλλος (ψᾶξε τὴν ἱστορίαν) εἰς ἀπάντησιν τοῦ “μισέλληνος” Μέτερνιχ ὅτι διαφωνεῖ μὲ τὸ νὰ ἀποκτήσουν ἐπὶ τοῦ παρόντος οἱ Ἕλληνες τὴν ἀνεξαρτησίαν των ἀλλὰ ἐὰν τοῦτο γίνει θὰπρέπει νὰ ἀποτελέσουν κράτος μέγα ἐνιααῖον καὶ βιώσιμον! Καὶ μὴ λησμονεῖς ὄτι ὁ Νικόλαος ἦτο ἐκεῖνος ὄστις πρῶτος ἐξηνάγκασε τοὺς Τούρκους νὰ ἀποδεχθοῦντὴν ὕπαρξιν Ἑλληνικοῦ κράτους. Ἐπίσης, ἡ μοναδικὴ περίπτωσις κατὰ τὴν ὁποῖαν ἡ Ρωσία ἐφάνη ἀσυνεπὴς πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἦτο ἐκείνη τῶν Ὀρλωφικῶν μὲ κύριον δράστην τὴν Γερμανίδα Αἰκατερίνην. Ποτὲ ἄλλοτε. Ὡς πρὸς τὴν ὑποστήριξιν εἰς τὸν Κεμάλ, τὸτε δὲν ἦτο Ρωσία ἀλλὰ Σοβιετία ἀλλὰ οὔτε καὶ τότε αὐτὸ θὰ συνέβαινε ἐὰν ἐμεῖς ἐφροντίζαμε τὰ συμφέροντά μας. Ἔμ βγάζουμε μόνοι τὰ μάτια μας, ἔμ οἱ ἄλλοι μᾶς πταίουν!
  Αὐτὰ τώρα Φιλονόη τὰ περὶ Πούτιν, ἔ, εἶναι ἱστορίαι μικρῶν Ἰνδιάνων! Μὰ εἶναι σοβαρὰ πράγματα αὐτά;
  Καὶ ἐν κατακλεῖδι, τὶ νομίζομεν ὅτι εἶναι ἤ ὅτι πρέπει νὰ εἶναι τὰ ἄλλα κράτη; Νταντάδες τῆς Ἑλλάδος; Ὅλοι τὰ συμφέροντά τους ἀκολουθοῦν. Ἄς ἀκολουθήσουμε καὶ ἐμεῖς τὰ ἰδικά μας.

  • Ἐγὼ ἄλλα ἔχω διαβάσῃ Νικόλαε. Ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωσιν, ἐφ΄ ὄσον κατέχεις ἱστορία, καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὴν ξεσκονίσῃς λιγουλάκι. Κακὸ δὲν κάνει.
   Ὅσο γιὰ τὸ ποιοὶ πρέπει, ἤ ὄχι, νὰ λέγονται Ἕλληνες…
   Κᾶτσε καλέ… Μὴν βιάζεσαι… Ἔχουμε λίγον δρόμο ἀκόμη γιὰ νὰ τὸ μάθουμε!

   • Δὲν ἀντιλαμβάνομαι ἐν προκειμένω ποῦ κολλᾶει ἐδῶ τὸ ποῖοι πρέπει νὰ λέγονται Ἕλληνες ἤ ὄχι. Εἰς ὅτ,τι δὲ ἀφορᾶ τὴν σχέσιν μου μὲ τὴν ἱστορίαν αὐτὴ εἶναι διαρκὴς, ἀέναος καὶ ἀδιάλειπτος καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν χρειάζεται νὰ τὴν ξεσκονίζω.

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τώρα ἀνεκάλυψε ὁ Πούτιν τοὺς Ἑβραίους τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply