Καλλίτερα τὸ ἔχουν νὰ φτιάχνουν φυλακές!!!

Καλλίτερα τὸ ἔχουν νὰ φτιάχνουν φυλακές!!!

 Φιλονόη Χαῖρε.

 

Οἱ  πολιτικοὶ ἐφρόντισαν καὶ διὰ τὰς φυλακάς.

Μίαν ἡμεραν ὁλίγοι πολιτικοὶ συζητοῦσαν τὸ ποῦ χρειάζεται ἡ ἐπένδυσις ὁλίγων δημοσίων χρημάτων.

Ὁρισμένοι ἔλεγον ὅ,τι καλλίτερον εἶχον νὰ τὰ χρησιμοποιήσουσιν διὰ τὰ σχολεῖα.

Ἄλλοι ὅμως συνέστησαν τὴν χρήσιν των διὰ τὰς φυλακάς.

Διά τί τά φυλακάς, ἠρώτησεν τίς;

 Καλλίτερα τὸ ἔχουν νὰ φτιάχνουν φυλακές!!!2

Διότι ἤδη τελειώσαμεν τὸ σχολεῖον καὶ δὲν ὑπάρχει πιθανότης ἐπανεκπαιδεύσεως δι’  ἡμάς.

Ἀλλὰ ὑπάρχουσιν πολλαὶ πιθανότηται φυλακίσεώς μας.

Διὰ τοῦτο κατασκευάσατε ὁλίγας καλὰς φυλακὰς δι’  ὑμάς. Ἐξοπλισμένας διὰ παντῶν τῶν ἀνέσεων.

Πυριγένης

 φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 279 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καλλίτερα τὸ ἔχουν νὰ φτιάχνουν φυλακές!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλλίτερα τὸ ἔχουν νὰ φτιάχνουν φυλακές!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλλίτερα τὸ ἔχουν νὰ φτιάχνουν φυλακές!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply