Ὁ Κεμὰλ ποτὲ δὲν ἔφυγε…

Ὁ Κεμὰλ ποτὲ δὲν ἔφυγε...1Τὸ γεγονὸς πὼς ὁ Κεμὰλ ἀπεβιβάσθῃ στὴν Σαμψούντα ἴσως νὰ μὴ λέῃ καὶ πολλά, σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ δὲν ἕλκουν ῥίζα ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία…
Σὲ ἐμᾶς τοὺς Ποντίους ὅμως λέει. Λέει πάρα πολλά.
Διότι ἡ ἄφιξις τοῦ Κεμᾶλ στὴν Σαμψοῦντα σηματοδοτοῦσε τὴν ἀπαρχὴ τῆς λήξεως τοῦ σουλτάνου, τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ νεοτουρκισμοῦ καθολικῶς, ποὺ ἀπὸ τὸ 1908 ὀραματιζόταν τὴν παύσι τῆς μοναρχίας καὶ τὴν ἐφαρμογὴ νέων μεθόδων διακυβερνήσεως, σὲ ὅλην τὴν τότε ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ φυσικὰ τὴν ἐξάπλωσί του σὲ ὅλον τὸν ἰσλαμικὸ κόσμο. Διότι ὁ νεοτουρκισμός, κατὰ βάσιν, εἶναι μία ὁμογενοποίησις, ὅπως τόσα ἄλλα συστήματα, ποὺ ἐπιβάλλει ὥς κοινὸ σημεῖον ἀναφορᾶς δεκάδων διαφορετικῶν πληθυσμῶν, ἐθνοτήτων καὶ φυλῶν μόνον τὴν θρησκεία.

Ἀλλά ποιά θρησκεία;
Διότι τὴν αὐτὴν θρησκεία, ἐπισήμως, ἔχουν ἐκατομμύρια ἄτομα σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Γιατί τότε δέν μποροῦν νά ὁμονοήσουν; Γιατί δέν μποροῦν νά συμμαχήσουν μεταξύ τους; Γιατί ἀκόμη καί σήμερα, εἶτε μέσα ἀπό αἰρέσεις, εἶτε μέσα ἀπό ἐθνικές διενέξεις, εἶτε ἀκόμη καί λόγῳ ἀποχρώσεων τοῦ δέρματος εἶναι ἱκανοί νά ἐκκινήσουν πολέμους καί γενοκτονίες; Μήπως τελικῶς ἡ θρησκεία δέν εἶναι τό μόνον κριτήριον πού θέτει ὥς βάσι ὁ νεοτουρκισμός; Μήπως εἶναι κάτι πολύ περισσότερο καί πολύ μεγαλύτερο ἀπό αὐτά πού φαίνονται ἐκ πρώτης ὄψεως; Μήπως καί ἡ γενοκτονία λοιπόν ἐπῆλθε διότι χρειαζόταν σέ κάτι ἄλλο; Μήπως δέν ἔπαιξε ῤόλο σημαντικό τό ἐάν τοῦ ἤμασταν συμπαθεῖς ἤ ἀντιαπαθεῖς, παρά μόνον τόν ἐάν ὁ Κεμάλ,  χρειαζόταν μία γενοκτονία.

Ὁ νεοτουρκισμὸς ἐπισήμως ἔθετε θέμα θρησκείας. Κατὰ βάσιν ἦταν, καὶ παραμένει, ἕνα ἀπολυταρχικὸ σύστημα ἐξουσίας, ἐντὸς τοῦ ὁποίου δὲν ὑπάρχει τὸ ἄτομον, ἀφανίζεται. Μηδενίζεται.
Οἱ βλέψεις του εἶναι ἀνάλογες μὲ αὐτὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Ἔχουν ἀκριβῶς τὶς ἰδιες ἀρχὲς καὶ τὶς ἴδιες ἀπολαβές, ὅσοι ἐμπλέκονται στὸν κεντρικὸ πυρήνα ἐλέγχου τῶν μαζῶν αὐτῶν τῶν καθεστώτων.

Γιατί λοιπόν ὁ Κεμάλ, σέ συνεργασία μέ τίς μεγάλες δυνάμεις, ἔπραξε τά δέοντα πρό κειμένου νά γενοκτονηθοῦν τόσα ἐκατομμύρια ἀνθρώπων; Ποιός ἦταν ὁ στόχος του; Γιατί δέν ἐξαπέλυε ἕνα σύστημα τρομοκρατίας πρό κειμένου νἀ ἀλλαξοπιστίσουν ὅλοι αὐτοί; Τί δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά τό κάνῃ;

Ὁ παντουρκισμὸς δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεψε.
Ἔγραψα παραπάνω πὼς αὐτὸ τὸ σύστημα εἶναι σύστημα ὁμογενοποιήσεως. Ἡ ὁμογενοποίησις ὅμως τῶν πληθυσμῶν προάγει μόνον καλὰ προγραμματισμένους δούλους. Γιὰ νὰ προκαλέσῃς ὁμογενοποίησι πρέπει  νὰ ἐφαρμόσῃς ἕνα μεγάλο ἠλεκτροσὸκ στὴν κοινωνία, τὴν ὁποίαν θέλεις νὰ ἐλέγξῃς. Ἀκριβῶς ὅμοια συμπεριεφέρθησαν καὶ οἱ ἄλλοι δύο ἐκπρόσωποι τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στὴν Εὐρώπη. Δημιούργησαν συνθῆκες σόκ.

Πιστεύω πλέον πὼς οὐδόλως ἐνδιέφερε τὸν Κεμὰλ ὁ τρόπος θρησκεύεσθαι τῶν λαῶν ποὺ κατοικοῦσαν ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς πρώην αὐτοκρατορίας. Ἡ θρησκεία στάθηκε μοχλός, δικαιολογία, ἐπίσημη ταμπέλα, ἀλλὰ σὲ καμμία τῶν περιπτώσεων ἀληθὴς λόγος.
Κι ἐὰν ἔφταιγαν οἱ χριστιανοί, δῆλα δή οἱ Ἀρμένιοι καί οἱ Ἕλληνες, οἱ Ἀσύρριοι καί οἱ Πέρσες σέ τί ἔφταιξαν; Δέν ἦταν σέ μεγάλο τους ποσοστό ἰσλαμιστές; Γιατί οἱ Ἀσύρριοι σχεδόν ἐξηφανίσθησαν; Γιατί ἔπαθαν τό ἴδιο καί οἱ Πέρσες; Μήπως τελικῶς τό θρήσκευμα στάθηκε δικαιολογία πρό κειμένου νά δημιουργηθῇ τό ἠλεκτροσόκ καί νά ἐπιφέρῃ τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα;
Ποιά ἦταν αὐτά; Μὰ φυσικὰ ἡ ἀδιαμφισβήτητος ἐξουσία, ὁ μόνιμος σχεδιασμὸς ἐπανακτήσεως τῶν χαμένων ἐδαφῶν καὶ στὸ βάθος, μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωσι τῶν προηγουμένων, ἡ παγκόσμιος κυριαρχία. Πῶς ἀλλοιῶς μπορεῖς νά τό κάνῃς αὐτό ἐάν δέν ἔχῃς ἕναν λαό ἀπολύτως πιστό ἤ ἀπολύτως τρομοκρατημένο;

Νά τό δοῦμε ὅμως κι ἀπό τήν πλευρά τῶν Σοβιετικῶν; Μήπως κι αὐτοί ἔπραξαν τά ἀκριβῶς ὅμοια;
Περὶ τὶς 32.000 Ἕλληνες προωθήθησαν στὴν Σιβηρία καὶ κυριολεκτικῶς ἠφανίσθησαν. Βλέπετε, δὲν ἦταν τῆς ὁμογενοποιήσεως. Τὸ αὐτὸ συνέβῃ μὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς λαοὺς ποὺ ἐξουσίαζε ἡ τότε Σοβιετικὴ ἔνωσις. Γιατί; Ἦταν δυνατόν νά εἶναι ὅλοι ἐχθροί; Ἤ μήπως ἦταν κάτι περισσότερο πίσω ἀπό αὐτήν τήν τρομακτική εἰκόνα;

Σαφῶς καὶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ συστήματα ἔχουν μεγάλην ἀνάγκη ἀπὸ δούλους. Δούλους σκέτο. Ἄρα φυλακισμένους. Ὅμως ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν δοῦλοι.
Ὑπάρχουν δοῦλοι ὑπάκουοι, ἀνυπάκουοι, ἥσυχοι, ἀνήσυχοι, ἠλίθιοι, εὐφυεῖς…
Ὁ καλὸς διαχειριστὴς ὀφείλει νὰ ἐντοπίζῆ τοὺς εὐφυεῖς καὶ νὰ τοὺς βάζῃ νὰ δουλεύουν γιὰ αὐτὸν ὥς πιστὰ σκυλιά, πρὸ κειμένου νὰ μὴν κουνιοῦνται ὅλοι οἱ ἄλλοι. Συνεπῶς, μὲ μίαν κίνησιν ἠλεκτροσὸν ἀφ΄ ἑνὸς τοὺς ἔχεις ὅλους ἀκινητοποιημένους κι ἀφ’ ἑτέρου ἔχεις τὸν χρόνο νὰ ἐντοπίσῃς αὐτοὺς ποὺ σοῦ χρειάζονται.Ἀπὸ ἕνα σημεῖον καὶ μετὰ χωρίζονται σὲ σκέτο δούλους καὶ σὲ ἐπιστάτες.

Ὅμως, ὅπως καὶ στὴν τουρκία, ἔτσι καὶ στὴν σοβιετικὴ ἔνωσι, αὐτοὶ οἱ δοῦλοι, συνήθως δὲν ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ κάτι χρήσιμο, παρὰ μόνον γιὰ νὰ ἐξαθλιωθοῦν καὶ νὰ ἀφανισθοῦν. Κατάστασις ἠλεκτροσόκ, κατὰ τὴν θεωρία μου.
Ἕνα τμῆμα δῆλα δὴ τῆς κοινωνίας ὑποχρεοῦται σὲ γενοκτονία, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνῃ τὸ ὑπόλοιπον ἀπολύτως πειθήνιον κι ἐλέγξιμο.
Κι ἔτσι ἔχουμε τὰ ΓΚΟΥΛΑΓΚ, τὰ τάγματα ἐργασίας ,τὶς πορεῖες θανάτου, τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τοὺς φούρνους ἀερίων, τὰ πειράματα γενετικῆς… Ἀναίτια ὅλα αὐτά. Ἐὰν θέλῃς νὰ σκοτώσῃς κάποιον τοῦ χώνεις μίαν σφαίρα καὶ τὸν ἀφήνεις στὸν τόπο. Πιὸ πολὺ σοῦ στοιχίζει τὸ πήγαινε κι ἔλα στὶς Σιβηρίες καὶ στὶς στέπες τῆς Ἀσίας. Ἄρα δὲν ἤθελαν νὰ σκοτώσουν παρὰ νὰ τρομάξουν. Νὰ δημιουργήσουν συνθῆκες ὁμηρίας στὶς ἀντιλήψεις, καὶ τελικῶς στὶς ζωές τους. Ἡ ἀπόλυτος ὑποταγή! Ἡ ἀπόλυτος παράδοσις!!!

Τέλος στὴν ναζιστικὴ Γερμανία ξαναβλέπουμε τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μοντέλο νὰ ἐξυφαίνεται. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο. Οἱ ὅποιες διαφορές, ποὺ δὲν ὑπάρχουν, ἀναφέρονται στὶς ἐπίσημες ταμπέλες κι ὄχι στὴν οὐσία.
Πάλι κι ἐδῶ εἴχαμε ὁλοκληρωτισμὸ καὶ ὁμογενοποίησι. Ἀπόλυτη.
Τὸ ἠλεκτροσὸκ οἱ γερμανοὶ τὸ ὐπέστησαν μέσῳ τῶν ἑβραϊκῶν διώξεων, καθῶς ἐπίσης καὶ τῶν διώξεων στοὺς ἀθιγγάνους, στοὺς ὁμοφυλοφίλους, στοὺς ἀναπήρους, στοὺς μειονοτικοὺς πληθυσμοὺς γενικότερα ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε λαὸ ποὺ στέναζε κάτω ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ μπότα.
Ἐδῶ δὲν εἴχαμε θρησκευτικὲς ταμπέλες ἤ κοινωνικὲς ἤ ἰδεολογικές. Ἐδῶ συζητᾶμε μόνον γιὰ φυλετικές. Ἀλλὰ ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκουμε καὶ τὶς ἀπαντήσεις στὰ παραπάνω ἐρωτήματα.

Εἶναι γνωστὸ τὸ γεγονὸς τῶν πειραματισμῶν, ποὺ ἔκαναν οἱ ναζί, μὲ γενετικὰ προγράμματα.
Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πετριά τους γιὰ ἀρεία φυλή, θὰ μπορούσαμε, ἐκ πρώτης ὄψεως, νὰ δεχθοῦμε πὼς ὁ στόχος τους ἦταν νὰ ἀποκτήσουν τὴν τέλεια ῥάτσα. Δούλων, θὰ συμπληρώσω ἐγώ. Διότι μόνον δούλους λαμβάνεις μὲ τὴν ὁμογενοποίησι καὶ τὴν ἐξομοίωσι. Καθαρούς, ψηλούς, ξανθοὺς δούλους.
Δούλους ποίου ὅμως; Μὰ αὐτοῦ ποὺ τοὺς χρειάζεται.
Σαφῶς καὶ δὲν ἐπροορίζοντο οἱ Γερμανοὶ γιὰ τὶς βρωμοδουλειές, ποὺ μποροῦσαν θαυμάσια νὰ κάνουν οἱ σκλαβωμένοι λαοί. Ἀλλά τὸ ὅ,τι ἀκριβῶς στὴν Γερμανία τὰ πειράματα γενετικῆς, ἀπὸ τὴν μία, καὶ ἡ προσπάθεια καθάρσεως τῆς φυλῆς τους ἀπὸ τὴν ἄλλην, συνέβαιναν ταὐτοχρόνως, μὲ ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα πὼς ὁ γερμανικὸς λαὸς θὰ ἦταν ὁ ἐπίσημος δεσμοφύλαξ τοῦ πλανήτου. Δῆλα δὴ ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ ἔπρεπε νὰ ὑποταχθοῦν στὸ ὑβρίδιο, ποὺ σὲ λίγα χρόνια θὰ εἶχαν ὁλοκληρώσῃ οἱ πειραματισμοί, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐκπαίδευσι καὶ τὴ προπαγάνδα. Ἡ ἀπόλυτος ὁμογενοποίησις!!! Μήπως δῆλα δή ἡ ναζιστική Γερμανία δημιουργῶντας τὸ τέλεο γερμανικό εἶδος ἔφτιαχνε τούς τελείους ἐπιστάτες; Μήπως ἡ σοβιετία δημιουργοῦσε τούς τελείους ἐπιστάτες μέσα ἀπό τήν κομματική ταὐτότητα; Καί μήπως ὁ Κεμάλ ἔκανε ἀκριβῶς τούς ἰδίους ἐπιστάτες μέσα ἀπό τόν νεοτουρκισμό;

Μία νέα φυλή; Ναί, ἀλλά τί φυλή; Μία φυλὴ Κέρβερο γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες. Κι ἀπὸ πίσω ἡ ἀπόλυτος ἐξουσία!

Τί διαφορετικό λοιπόν ἔκανε ὁ Κεμάλ;
Τίποτα! Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἔκανε. Μόνον ποὺ τὸ ἔκανε λίγο πιὸ …ἄγαρμπα!!!
Εἶναι βλέπετε καὶ ἡ φύσις αὐτοῦ εἰδικῶς τοῦ λαοῦ, ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ κρατήσῃ τὰ προσχήματα.
Δημιούργησε συνθῆκες ἠλεκτροσόκ -βλέπετε γενοκτονίες- καὶ ἐνέσπειρε τέτοιον τρόμο, ποὺ γιὰ ἀρκετὲς δεκαετίες ἦταν ἀδυνατον νὰ σκεφθῇ κάποιος νὰ ἀντιδράσῃ.
Παραλλήλως ἡ ἐκπαίδευσις, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προπαγάνδα, ἦλθαν κι ἔδεσαν τὸ …γλυκό!
Ἀποτέλεσμα;
Ἕνας φυλετικὸς ἀχταρμᾶς ἐξαφανίστηκε -ἐπισήμως- καὶ τὸ μοναδικὸ ποὺ βλέπουμε σήμερα εἶναι μία ὁμογενοποιημένη κοινωνία, ἀπολύτως ἐλεγχομένη καὶ ὑποταγμένη.
Βέβαια τὰ τελευταῖα χρόνια ἀκούγονται καὶ κάποιες φωνές, κάπου κάπου, διαμαρτυρίας. Αὐτὸ εἶναι ἄλλο. Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸν ἐφηρμοσμένο παντουρκισμὸ ἀλλὰ μὲ τὸ ὅ,τι ἀφ΄ ἑνὸς φθάνει στὸ τέλος του,  σὰν μοντέλο, διότι κλείνει ὁ κύκλος του, κι ἀφ΄ ἑτέρου αὐτὲς οἱ φωνὲς ἀκούγονται τόσο, ὅσο νὰ …μὴν ἐνοχλοῦν!!! (Εἶναι καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἔνωσις στὴν μέσι τώρα πιά… Θέλουν νὰ τὸ …ἐξευγενίσουν!!!)

Τί ἀκριβῶς δέν ἔκανε σωστά ἡ Σοβιετική Ἔνωσις καί κατέπεσε;
Ὄχι, δὲν τῆς ξέφυγε κάτι. Ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἔπραξε. Καὶ γενοκτονίες καὶ δολοφονίες καὶ προπαγάνδες καὶ ἐκπαιδεύσεις καὶ ἄνεσις χρόνου… Ὅλα σωστὰ τὰ ἔκανε. Ἁπλῶς ἔπρεπε κάπως νὰ ….ἀνοίξῃ ὅλο αὐτό. Ἔπρεπε νὰ μαλακώσῃ. Νὰ χάσῃ τὴν σκληρότητα στὶς γωνίες. Νὰ λειανθῇ… Νὰ ἀλλάξῃ ἔνδυμα γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ φορεθῇ ἀπὸ ὅλους μας.
Κι ἔπεσε τὴν κατάλληλο στιγμή. Κι ἔπεσε τεχνητῶς.  Κι ἔπεσε μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα οἱ λαοὶ τῆς πρώην σοβιετίας ἀναπολοῦν ἐκεῖνες τὶς καλὲς ἡμέρες.
Βλέπετε, τρεῖς δεκαετίες εἶναι ὑπὲρ ἀρκετὲς γιὰ νὰ ἀλλάξῃς ἕναν ὁλόκληρο λαό, τὴν σκέψι του, τὴν ταὐτότητά του καὶ νὰ τὸν κάνῃς νὰ πιστεύῃ πὼς πετοῦν ἀκόμη καὶ οἱ …γάϊδαροι!!! Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπόν τό τί κατάφεραν μέσα σέ ἑπτά δεκαετίες; Τελειότερα γενετικά ἀποτελέσματα θά μποροῦσαν νά δημιουργήσουν οἱ γερμανοί;

Ἡ Σοβιετικὴ ἔνωσις, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ Τουρκία, εἶχαν ὅλον τὸν ἀπαιτούμενον χρόνο νὰ προπαγανδίσουν τόσο βαθειά, ποὺ τελικῶς νὰ ἔχουν τοὺς λαούς τους τελείους δούλους.
Τὸ σύστημα πέτυχε.

Ἡ Γερμανία δείχνει νὰ μὴν τὰ κατάφερε τόσο καλά, ὅσο οἱ ἄλλοι δύο. Κι ὄχι φυσικὰ γιατὶ προέβαλε τὸ φυλετικὸ κομμάτι τῶν πειραματισμῶν της. Ὄχι… Καὶ οἱ ἄλλοι δύο ἔκαναν τὸ ἴδιο. Μὲ τὴν διαφορὰ πὼς στὴν σοβιετία ἡ φυλὴ ἀντικαθίστατο ἀπὸ τὸ κόμμα καὶ στὴν τουρκία ἀπὸ τὸν ἰμάμη.
Ἴδιες φυλετικὲς τάξεις ὑπῆρχαν κι ἐκεῖ, μόνον ποὺ στὶς φυλὲς αὐτὲς τὸ κλειδὶ ἔχει διαφορετικὴ ἀπόχρωσι, ἀλλὰ πάντα τὴν ἴδιαν βαρύτητα.

Ναί, ἀλλὰ σήμερα ἔχουν καταπέσῃ αὐτὰ τὰ συστήματα, θὰ μοῦ πεῖτε.
Λᾶθος, θὰ ἀπαντήσω. Οὐδόλως κατέπεσαν.
Ὁ παντουρκισμὸς εἶναι στὶς δόξες του, ὥς στάσις, ὁ σοβιετισμὸς ἐπίσης τὸ ἴδιο, ἀλλὰ κι ὁ ναζισμός, ἀδελφάκι ἤ παιδάκι τῶν προηγουμένων, ἐπίσης καλὰ κρατεῖ.
Μόνον ποὺ τώρα οἱ γενοκτονίες δὲν γίνονται μὲ πορεῖες θανάτου ἤ μὲ ἀέρια ἤ μὲ ΓΚΟΥΛΑΓΚ.
Τώρα οἱ γενοκτονίες γίνονται μὲ νόμους, μὲ πτωχεύσεις, μὲ πλιάτσικο…
Οὐσιαστικῶς τώρα ἀναγκαζόμαστε νὰ ὑποστοῦμε τὸ ἠλεκτροσὸν ποὺ προανέφερα. Νὰ παὐσουμε νὰ σκεπτόμαστε, νὰ μιλᾶμε, νὰ βλέπουμε ἔξω ἀπὸ τὴν ὁμογενοποίησιν.
Παραλλήλως μέσα ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις τους, τὰ σχολεῖα (ὑποχρεωτικῆς, νὰ τὸ θυμόμαστε) ἀποεκπαιδεύσεως καὶ τὶς ἀνηθικότητες τῆς καθημερινότητός μας, ἐκπαιδευόμαστε καταλλήλως γιὰ νὰ λέμε πάντα ΝΑΙ στὰ ὅσα θὰ μᾶς διατάζουν.
Καὶ σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο, θὰ παρακαλᾶμε νὰ μᾶς φέρουν τὸν ὁλοκληρωτισμό τους, διότι ὅποιος δὲν θὰ μπαίνῃ μέσα του θὰ τελειώνῃ Τόσο ἁπλᾷ!!! Εἶναι τόσο ἔμπειροι σὲ αὐτὰ τὰ θέματα, ποὺ οἱ δικές μου παρατηρήσεις σήμερα φαίνονται κάπως …παιδικές!!!

Φιλονόη. Ὁ Κεμὰλ ποτὲ δὲν ἔφυγε...2

Υ.Γ.  Τελικῶς ποιός ἀκριβῶς κυβερνᾶ αὐτόν τόν πλανήτη; Ἕνας εἶναι ἤ πολλοί;

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 43 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ὁ Κεμὰλ ποτὲ δὲν ἔφυγε…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Κεμὰλ ποτὲ δὲν ἔφυγε… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐμεῖς μιλᾶμε γιὰ γενοκτονία κι αὐτοὶ μιλοῦν γιὰ νίκη! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐμεῖς θρηνοῦμε γιὰ τὴν γενοκτονία κι αὐτοὶ καμαρώνουν! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐμεῖς θρηνοῦμε γιὰ τὴν γενοκτονία κι αὐτοὶ καμαρώνουν! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φασιστικό κι ἀντιφασιστικό ξύλο; Πλάκα μᾶς κάνετε; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply