Τὶ κρίμα ποὺ δὲν θὰ γίνουμε ὅλοι ἰατροί!

Τὶ κρίμα ποὺ δὲν θὰ γίνουμε ὅλοι ἰατροί!Ὅλον τὸν χειμώνα βοηθοῦσα ἕναν ἀνεψιό μου στὴν μελέτη του, γιὰ νὰ μελετήσῃ καὶ νὰ μπορέσῃ νὰ δώσῃ ἐξετάσεις τώρα, αὐτὲς τὶς ἡμέρες.
Ἕνα παιδὶ μέσου ἐπιπεδου, στὰ μαθήματα ποὺ μελετοῦσε, ἀλλὰ μὲ πάρα πάρα πολλὰ ταλέντα σὲ ἄλλους τομεῖς. Ἔξω ἀπὸ τὴν μελέτη.
Τὴν μελέτη τὴν ἀπεφάσισε μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴν ἀναγκαστῇ νὰ κάνῃ κάποιαν χειρονακτικὴ ἐργασία.
Ἀλλὰ εἴπαμε… Ἔχει τόσα ταλέντα καὶ τόση προθυμία γιὰ ἐργασία, ποὺ κατὰ βάθος πιστεύω πὼς ἀδίκησε ἑαυτὸν μὲ τὸ νὰ πιεστῇ τόσο πολύ.

Αὐτὰ μὲ τὸν ἀνεψιό μου.
Ἔχουμε κι ἄλλα. Σημαντικότερα.
Διάβασα τὰ θέματα τῶν ἐξετάσεων.
Μερικὰ ἀπὸ αὐτά, ἰδίως τῶν μαθηματικῶν καὶ τῆς φυσικῆς, ἦταν πράγματι δύσκολα.
Ἐὰν μάλλιστα συνυπολογίσουμε πὼς τὰ βιβλία εἶναι γιὰ … προσάναμμα, μήπως καὶ φανοῦν σὲ κάτι χρήσιμα, διότι γιὰ τὰ σκουπίδια ὄχι, θὰ ἐπιβαρύνουν… Βιβλία ἔγραψα; Λᾶθος. Παλιοφυλλάδες ἤ ὀρθότερα, παλιπατσαβούρια  διότι ἀκροθιγῶς ἀναφέρονται στὴν ὕλη. Δὲν διδάσκουν. Ξεσκίζουν τὴν ἀντίληψι τῶν μαθητῶν καὶ τοὺς στέλνουν ὁπωσδήποτε στὴν παραπαιδεία.
Ἐὰν δῆλα δὴ κάποιος ἀρκεστῇ μόνον στὰ σχολικὰ παλιοπατσαβούρα, τότε ναί, εἶναι γιὰ …αὐτοκτονία.

Ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ ἔδωσαν ἐξετάσεις τώρα θεωρῶ πὼς εἶναι κυριολεκτικῶς κατεστραμμένα.
Ἔχουν ἐπενδύσῃ τόσο πολὺ σὲ αὐτὲς τὶς ἐξετάσεις, ποὺ μόνον ἐὰν ἤσουν ἀπὸ τὴν Πρώτη τοῦ Λυκείου στὰ ἰδιαίτερα θὰ μποροῦσες νὰ τὶς ἀντιμετωπίσῃς. Ἤ, ἐκτὸς κι ἐὰν ἤσουν διάνοια. Πρᾶγμα κάπως δύσκολο, γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν παιδιῶν.

Κι ἐδῶ ξεκινοῦν τὰ προβλήματα.
Διάβαζα πρὸ ὁλίγου τὸ ἄρθρον κάποιας ἐκπαιδευτικοῦ ποὺ ἐν ἐξἄλλῳ καταστάσει κατηγοροῦσε τὸ ὑπουργεῖον καὶ τοὺς καθηγητὲς ποὺ ἐπέλεξαν τὰ θέματα. Ἐὰν μίλαγε τὸ κείμενόν της θὰ εἶχα κλείσῃ τὰ αὐτιά μου!!! Τόσες κραυγές ἐκπέφραζε!!!
Ἀλλὰ ἀδίκως…
Διότι κι αὐτή, καθῶς καὶ δεκάδες ἄλλων, γονέων καὶ καθηγητῶν, ἔχει ἀντιληφθῇ ἀπολύτως λάθος τὰ πράγματα.

Κάποτε, ὄχι πολλὰ χρόνια πίσω, γιὰ νὰ πάῃ κάποιος στὸ Πανεπιστήμιον ἤ στὸ Πολυτεχνεῖον ἔπρεπε πράγματι νὰ εἶναι διάνοια. Ἔπρεπε ἐπίσης νὰ διαβάζῃ τόσο πολύ, ποὺ τελικῶς νὰ καταντᾶ σπασίκλας.
Πόσοι τό ἄντεχαν καί τό κατάφερναν;
Εὐτυχῶς μόνον οἱ ἐλάχιστοι κι ἄξιοι.
Οἱ ὑπόλοιποι ἐπέλεγαν τὴν δουλειὰ τοῦ μπαμπᾶ, ἐὰν εἶχε, ἤ τέλος πάντων κάτι ἄλλο.
Κι ἔτσι εἴχαμε καὶ σιδεράδες καὶ ἠλεκτρολόγους καὶ ὑδραυλικοὺς καὶ τσαγκάρηδες καὶ ἀγρότες καὶ κτηνοτρόφους.
Τώρα ὁ φίλος μου ὁ Μπάμπης, καλλιεργητής (ἀγρότης δῆλα δή) ζητᾶ ἀπὸ τοὺς συγχωριανούς του, ποὺ ὅλην τὴν ἡμέρα κοπροσκυλιάζουν στὰ καφενεῖα, νὰ τὸν βοηθήσουν καὶ νὰ πάρουν ἕνα μεροκάματο κι αὐτοί, ἀλλὰ τοῦ ἀπαντοῦν πὼς περιμένουν νὰ τοὺς διορίσουν σὲ κάποιαν ὑπηρεσία τοῦ Δημοσίου.

Ὁ φίλος μου ὁ Τάκης ποὺ εἶναι κτηνοτρόφος (τσοπάνης δῆλα δή) ἐπίσης ζητᾶ στὴν κουρὰ νὰ τὸν βοηθήσουν Ἕλληνες ἀλλὰ αὐτοὶ θεωροῦν τὴν δουλειά του …ἀναξιοπρεπῆ!
Ἐπίσης τοὺς ζητᾶ νὰ τὸν βοηθήσουν στὰ τυροκομικὰ ἀλλὰ ἐπίσης εἶναι μία δουλειὰ …βρωμερή!
Ἀναγκάζεται λοιπὸν ὁ Τάκης, ὅπως κι ὁ Μπάμπης κι ὁ Παναγιώτης κι ὁ Σπύρος κι ὁ Γιάννης καὶ ὁ Κώστας καὶ τέλος πάντων ὅλοι αὐτοί,  ποὺ δὲν εἶναι ἐπιστήμονες, νὰ πληρώσουν τοὺς ἀλλοδαποὺς γιὰ νὰ κάνουν τὶς δουλειές τους.

Ὁ Θανάσης εἶναι ψαρᾶς. Ἀδυνατεῖ νὰ βρῇ βοηθοὺς γιὰ τὸ καΐκι. Τί νά κάνῃ; Ἀλλοδαποὺς κι αὐτὸς προσλαμβάνει.
Ὑδραυλικὸ στὴν γειτονιά μας Ἕλληνα δὲν ἔχουμε. Δὲν πειράζει, ἔχουμε ἀλλοδαπό!
Πλακᾶ ἐπίσης δὲν ἔχουμε. Δὲν πειράζει ὅμως, ἔχουμε ἀλλοδαπό!
Κτίστη δὲν ἔχουμε… Ἔ καί; Τί πειράζει; Ἔχουμε ἀλλοδαπό!

Κλειδαρᾶ ἔχουμε στὴν γειτονιά μας, Ἕλληνα, ἀλλὰ στὴν παρακάτω γειτονιὰ ἔχουν ἀλλοδαπό.
Τσαγκάρη ἐμεῖς ἔχουμε, ἀλλὰ παρακάτω ἔχουν ἀλλοδαπό.
Ὅσο γιὰ τὸν ἠλεκτρολόγο… Τί νά σᾶς πῶ; Ἕναν τὸν ἔχουμε καὶ τὸν προσέχουμε σὰν τὰ μάτια μας. Ἀλλὰ κι αὐτὸς ἀναγκάζεται νὰ προσλάβῃ ἀλλοδαποὺς γιὰ νὰ προλάβῃ.
Ὅσο γιὰ τὸν Μῆτσο, τὸν μεταφορέα… Ἀφῆστε τά… Μόνον ἀλλοδαποὺς κι αὐτός!
Τὸ ἴδιο κι ὁ Ἀντώνης ὁ ξυλουργός. Καὶ ὁ Ἠλίας ὁ σιδερᾶς. (Ὁ υἱός του μάλλιστα εἶναι γιὰ …ἄλλα πράγματα!!! Αὐτὸ δὰ τοῦ ἔλειπε νὰ γίνῃ σιδερᾶς!!! Μετανάστης ὅμως δὲν ἔχει πρόβλημα νὰ γίνῃ!!! Ἔ;)
Ὅσο γιὰ τὸν Μανώλη… Ἀφῆστε… Πολιτικὸς οἰκονομολόγος ἔγινε τὸ πιντί! Τϊ, σάν τόν πατέρα του τόν τορναδόρο θά καταντήσῃ;
Ἄς φάῃ τώρα ἀνεργία ὁ Μανώλης νὰ δοῦμε πόσο καλὸς ἤ κακὸς εἶναι ὁ ἄτιμος ὁ τόρνος!

Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
Ἔχουμε ἰατρούς!!! Ἔχουμε καὶ δικηγόρους! Ἔχουμε καὶ καθηγητές! Ἔχουμε καὶ δασκάλους! Ἔχουμε καὶ κοινωνιολόγους, ἀπὸ τὸ Πάντειο παρακαλῶ! Ἔχουμε καὶ φαρμακοπῶλες… Ἀπὸ τὸ Ἰτάλια παρακαλῶ!
Ἔχουμε καί… Καὶ τὶ δὲν ἔχουμε! Ἀπὸ κάθε καρυδιᾶς καρύδι ἔχουμε.
Μόνον ἀνθρώπους γιὰ νὰ κάνουμε τὶς δουλειές μας δὲν ἔχουμε.
Ἀλήθεια, γιατί παραπονούμαστε τότε γιά τήν κατάντια μας; Γιατί δέν βλέπουμε τό πασιφανές; Γιατί δέν ἀντιλαμβανόμαστε πώς μόνοι μας βάζουμε τά χέρια μας καί βγάζουμε τά μάτια μας;

Ἀλλὰ γιὰ νὰ δοῦμε καὶ τὴν ἄλλην ὀπτική.
Τί ἤθελε νά γίνῃ κάποτε ὁ κυρ-Θόδωρος; Ἰατρός;
Γιὰ τρία χρόνια δὲν σήκωνε κεφάλι ἀπὸ τὰ βιβλία.
Καὶ γινόταν ἰατρός, ἐὰν πράγματι τὸ ἤθελε καὶ τὸ μποροῦσε καὶ ἀκόμη σήμερα, κι ἄς ἔχῃ συνταξιοδοτηθῇ πρὸ ἐτῶν, ἀκόμη τρέχουμε στὸν κυρ-Θόδωρο γιὰ νὰ μᾶς κάνῃ διάγνωσι καὶ θεραπεία.
Βλέπετε, ὁ κυρ-Θόδωρος σπούδασε ἰατρός. Δὲν σπούδασε καρδιολόγος ἤ ὀρθοπεδικὸς ἤ γαστρεντερολόγος. Ὁ κυρ-Θόδωρος, μὲ τρεῖς εἰδικότητες παρακαλῶ, ἦταν ὁ μοναδικὸς ἰατρὸς ποὺ ἐμπιστεύονταν χιλιάδες ἄνθρωποι γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια.
Σήμερα, ἄν κι ἔχῃ κλείσῃ τὰ 90, ἀκόμη δέχεται ἐπισκέψεις.
Γιατί τόν κυρ-Θόδωρο τόν ἐμπιστεύονται ὅλοι γιά ὅλα; Γιατί πηγαίνουν σέ αὐτόν ἀπό ὑπερήλικες ἔως βρέφη; Τί διαφορετικό ἔχει ὁ κυρ-Θόδωρος ἀπό τόν κύριο τάδε ἤ τήν κυρία δείνα; Τό ἔχουμε σκεφθῇ; Ἤ δέν μᾶς ἐνδιαφέρει;

Ἄει νὰ τὸ δοῦμε καὶ λίγο διαφορετικά, διότι ἐὰν περιοριστοῦμε στὴν ἐξειδίκευσι, πάει, τὸ χάσαμε τὸ παιχνίδι.
Γιατί ὁ βαθμός δυσκολίας κάποτε ἦταν τέτοιος πού ἐπέβαλε κι ἀξιώνε μόνον ἀπό τούς ἀρίστους τοῦ εἴδους νά εἰσαχθοῦν στίς ἀντίστοιχες σχολές; Μήπως διότι πράγματι τά Πανεπιστήμια ἔως πρό ἀρκετῶν ἐτῶν, δομοῦσαν ἐπιστημονική σκέψι;
Πότε ἔπαψαν οἱ ὑποτιθέμενοι ἐπιστήμονες νά εἶναι ἐπιστήμονες;
Μήπως ὅταν ὁ βαθμός δυσκολίας μειώθηκε τόσο πολύ, πού τελικῶς χάσαμε τήν ἐπιστημοσύνη καί πιάσαμε τήν μπακαλική;
Πόσοι εἰσάγονταν κάποτε στίς σχολές; Τό 5%; Τό 10%; Τό 15%;
Πόσοι εἰσάγονται σήμερα; Ἔ; Τό 50%; Τό 60%; Τό 65%;
Γιατί; Γιά νά παράγουμε ὀδοντιάτρους καί νά τούς χαίρονται οἱ Βρετανοί;
Γιατί; Γιά νά παράγουμε παιδιάτρους καί νά τούς χαίρονται οἱ Γερμανοί;Γιατί; Γιά νά παράγουμε φυσικούς καί νά τούς χαίρεται ἡ ΝΑΣΑ;
Τί στό καλό;
Ἐν τάξει, πράγματι ἔχουμε μίαν ἔφεσι στὶς ἐπιστῆμες. Ἀλλά εἶναι δυνατόν τό 50% τοῦ λαοῦ μας ἀπό τό πουθενά νά ἔγιναν ἐπιστήμονες; Δῆλα δή ἀν τί νά ἔχω τούς καλλιτέρους ὀδοντοτεχνίτες παγκοσμίως κατάφερα νά ἔχω δεκάδες, ἡμιμαθεῖς συνήθως κι ἀνέργους τελικῶς, ὀδοντιάτρους; Αὐτό δέν εἶναι πρόβλημα; Ὅλοι αὐτοί οἱ ὀδοντίατροι ἦταν ἱκανοί κι ἄξιοι νά γίνουν ὀδοντίατροι; Σέ ποιόν νά τό πῶ καί νά τό πιστέψῃ;
Διότι μὴν μοῦ πεῖτε πὼς δὲν ἔχουν αὐξηθῇ τὰ κρούσματα συνειδητῶν ἐγκλημάτων ἀπὸ ἰατρούς…
Γιατί ἄρα γέ; Μά γιατί;
Μήπως ἔπαψαν νά τούς μορφώνουν στίς ἰατρικές σχολές; Ἤ μήπως κατέβασαν κι ἐκεῖ τόν πήχυ τόσο, ὅσο νά αὐξηθῇ ἡ παραγωγή;

Καὶ καλά, ἡ ἰατρικὴ εἶναι κάπως πιὸ ἀπόλυτη. Πιὸ δύσκολα θὰ ἐπιτρέψῃ σὲ ἕναν συνειδητοποιημένον χασάπη νὰ πάρῃ δίπλωμα.
Ἀλλά ἐκείνα τά ὑπόλοιπα ἱδρύματα; Τί στά κομμάτια παράγουν;
Γεμίσαμε «ἐπιστήμονες» καὶ χάσαμε τὶς ἐπιστῆμες πατριῶτες…
Γεμίσαμε γιὰ τὴν ἀκρίβεια βοηθοὺς ἐπιστημόνων… Διότι οἱ πραγματικοὶ ἐπιστήμονες πάει, μᾶς τελείωσαν… Σπανίζουν πιὰ ὅπως καὶ τὰ μαῦρα μαργαριτάρια…
Καὶ εἰλικρινῶς…
Ἀν τὶ νὰ κλαιγόμαστε γιὰ τὰ παιδάκια μας ποὺ δὲν εἰσάγονται στὶς σχολές, εἶναι προτιμότερον νὰ ἀρχίσουμε νὰ τὰ προετοιμάζουμε γιὰ τὴν ἀνάγκη καὶ τὴ πραγματικότητα. Τὸ ἐδῶ καὶ τώρα.
Αὐτὸ τὸ ἐδῶ καὶ τώρα ποὺ λέγεται Ἑλλάς.
Αὐτὸ ποὺ χάσαμε μέσα στὴν παραζάλη τῆς κραιπάλης καὶ τῆς ἐλαφροσύνης…
Κρίμα εἶναι… Μία Πατρίδα πρέπει νὰ στήσουμε… Ὄχι νὰ τὴν ἀποτελειώσουμε… Καὶ πρέπει νὰ τὴν στήσουμε μὲ τὶς δικές μας πλάτες καὶ τὰ δικά μας κουράγια. Ὄχι τζᾶμπα μάγκες πάλι…  Χαμένοι θὰ βγοῦμε πρὶν ξεκινήσουμε…
Κρίμα.. Ἰδίως γιὰ αὐτὰ τὰ παιδιὰ ποὺ πράγματι, εἶναι τὰ μόνα ἀθῶα κι ἀνυποψίαστα θύματα, ὅλης αὐτῆς τῆς παράνοιας.
Κρίμα. Κάποτε ὅμως πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν θὰ γίνουμε ὅλοι ἰατροί!
Χρειάζονται καὶ οἱ μπακάληδες καὶ οἱ μανάβηδες καὶ οἱ λοῦστροι!!! Αὐτὸ νὰ τὸ θυμόμαστε!

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1. Κι ὁ χασάπης βρέ παιδιά; Τί ἀπέγινε ὁ χασάπης; Ἔ;

Υ.Γ.2.Τό ψωμάκι μας; Ποιός θά τό φτιάχνη; Τό ΑΒ; Ντροπή!

Υ.Γ.3. Κάποτε τὰ ὑφαντά μας, τὰ ἀσημικά μας, τὰ χρυσαφικά μας, τὰ ὑφάσματά μας, τὰ παπούτσια μας, τὰ κρέατά μας, τὰ ῥύζια μας, τὰ μακαρόνια μας, τὰ  τυριά μας, τὰ κρασιά μας, τὰ φροῦτα μας ἦταν τὰ καλλίττερα. Τώρα εἶναι σὰν ὅλα τὰ ἄλλα. Μέσα στὰ δηλητήρια.

Υ.Γ.4. Εἶναι καλλίτερο νά εἶσαι μία μετριότητα μέσα στίς ἄλλες μετριότητες ἤ εἶναι καλλίτερο νά ξεχωρίζῃς μέσα στά πλήθη; Αὐτὸ χάσαμε. Τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀριστεία σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς!

Υ.Γ.5. Ἄλλο ἀναλφαβητισμὸς κι ἄλλο ἐπιμόρφωσις ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου ποὺ πράγματι μοῦ ταιριάζει. Τό ἔχουμε σκεφθῇ αὐτό;

Υ.Γ.6. Ἔχουμε καταντήσῃ νὰ παράγουμε μόνον «ἐπιστήμονες» καὶ πόρνες. Λέτε νά τά καταφέρουμε τελικῶς;

φωτογραφία

(Visited 53 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Τὶ κρίμα ποὺ δὲν θὰ γίνουμε ὅλοι ἰατροί!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὶ κρίμα ποὺ δὲν θὰ γίνουμε ὅλοι ἰατροί! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διώχνουν τά παιδιά ἀπό τά σχολεῖα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μήπως ἔφθασε ὁ καιρός νά πάψουμε νά παράγουμε διπλωματούχους …ἀνέργους; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Μὰ ἐγὼ ἔχω ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ!!! Τὸ 99% τῶν συνανθρώπων μου ὅπως κι ἐγὼ σκέπτεται!!!» | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μήπως ἔφθασε ὁ καιρός νά πάψουμε νά παράγουμε διπλωματούχους …ἀνέργους; | TheNewsGr

Leave a Reply