Γιατί πρέπει νά ἀνέχομαι τόν ἐπαγγελματία ἀθίγγανο τεμπέλη;

Γιατί πρέπει νά ἀνέχομαι τόν ἐπαγγελματία ἀθίγγανο τεμπέλη;Ἡ ἐνασχόλησίς μου μὲ τὸ θέμα ξεκίνησε μόλις λίγες ἡμέρες πρίν, ὅταν φίλος μοῦ ἔστειλε ἕνα ταινιάκι μὲ θέμα τὴν ἐπαιτεία. Ὄχι ὅμως ὁποιοδήποτε ταινιάκι. Σὲ αὐτὸ ἀπεικονίζονταν ὅλες οἱ συνθῆκες ἐπαιτείας στὴν Μεγάλη Βρεττανία, οἱ ὁποῖες κατόπιν ἐπισταμένων ἐρευνῶν, ὁδήγησαν τὸ τμῆμα ἐρεύνης στὴν ἀποκάλυψι ἑνὸς μεγάλου κυκλώματος ποὺ ἕδρευε κυρίως στὴν Ῥουμανία.
Τὸ ταινιάκι εἶναι αὐτὸ καὶ μπορεῖτε ὅλοι σας νὰ θαυμάσετε τὸ «μεγαλεῖο» τῆς βρωμιᾶς ποὺ ὑπάρχει γύρω μας.

Γιατί πρέπει νά ἀνέχομαι τόν ἐπαγγελματία ἀθίγγανο τεμπέλη;4

Ὅμως αὐτὸ εἶναι μόνον ἡ μία ὄψις τοῦ προβλήματος. Διότι τὸ πρόβλημα ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἐπαιτεία, ἄν καὶ τελικῶς ἔχει ἄλλες βάσεις καὶ αἴτια.
Τί ἐννοῶ;
Θὰ σᾶς ἐξηγήσω.
Ἐὰν προσέξετε τὶς σκηνὲς στὴν Ῥουμανία θὰ διαπιστώσετε πὼς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ἐν τελῶς συνειδητῶς, ἔχουν ἀποφασίσῃ πὼς δὲν ὑπάρχουν δουλειὲς γιὰ τὰ δικά τους μέτρα. Κρίνοντας πάντα ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια, θὰ ἀναγκαστῶ νὰ σταθῶ στοὺς ὁμοεθνεῖς τους ἀθιγγάνους ποὺ διαβιοῦν ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα.
Ἐὰν ἀφήσουμε κατὰ μέρος τὶς πατάτες, τὴν πλαστικούρα καὶ τὰ κιούπια, οὐδέποτε ἔχω δῇ κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς νὰ πιάνῃ φτυάρι, πριόνι, κατσαβίδι. Ἀντιθέτως ὅμως τοὺς ἔχω δῇ, καὶ δὲν εἶναι ῥατσιστικὸ αὐτό, νὰ κλέβουν μὲ κάθε τρόπο, ἀπὸ ὅπου βροῦν, ὅ,τι βροῦν. Ἀπὸ καλώδια τοῦ ΟΤΕ στὰ Μέγαρα ἔως καραμέλες ἀπὸ περίπτερα. Ἀπὸ χρυσαφικὰ γυναικῶν, δίχως νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς κλοπῆς, ἔως κουφώματα ἀλουμινίου ἀπὸ σπίτια. (Ναί, καὶ τοῦ δικοῦ μου!!! Ἀκόμη καὶ τοὺς μεντεσέδες πῆραν!!!) Ἀπὸ αὐτοκίνητα ἔως κινητά…
Καὶ τέλος πάντων, γιὰ νὰ μὴν γενικεύουμε, θὰ θεωρήσω πὼς ἕνα μεγάλο τμῆμα τῶν κοινωνιῶν τους ἔχει εἶτε ἐθιστῇ στὴν διαβίωσι διὰ τῆς κλοπῆς εἶτε θεωρεὶ δεδομένον πὼς θὰ πρέπῃ νὰ θρέψουν οἱ πολλοί, ἐμεῖς,  τοὺς λίγους ἀνοικτομάτηδες, ἐκείνους. 

Δὲν θὰ μποροῦσα νὰ ἰσχυριστῶ πὼς ἡ ζωή τους εἶναι εὔκολη. Ἀντιθέτως μάλλιστα. Ποιά κοινωνία τούς θέλει κοντά της; Καί γιατί νά τούς θέλῃ;
Ὁ τρόπος διαβιώσεῶς τους εἶναι προκλητικός, καὶ δὲν προέρχεται μόνον ἀπὸ τὴν φτώχεια, ποὺ πιθανὸν μαστίζει πολλοὺς ἀπὸ αὐτούς. Σκηνὲς σὰν κι αὐτήν: Γιατί πρέπει νά ἀνέχομαι τόν ἐπαγγελματία ἀθίγγανο τεμπέλη;2Γιατί πρέπει νά ἀνέχομαι τόν ἐπαγγελματία ἀθίγγανο τεμπέλη;3Γιατί πρέπει νά ἀνέχομαι τόν ἐπαγγελματία ἀθίγγανο τεμπέλη;1 

ὅμως καταδεικνύουν πὼς ἡ φτώχεια τους ἴσως νὰ μὴν εἶναι καὶ τόσο …φτώχεια.
Μήπως τελικῶς ἔχουν ἐκπαιδεύσῃ ἑαυτούς καί ἔχουν ἐκπαιδευθῇ μέ τέτοιον τρόπο, πρό κειμένου νά ἐμφανίζουν στάσι φτώχειας δίχως ὅμως καί νά ὑφίσταται; Ἔχω γνωρίσῃ στὸ παρελθὸν κάποιους ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι φτωχοί. Ἁπλῶς συμπεριφέρονται ὥς φτωχοί. Ἔτσι ἔχουν μάθῃ.

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἡ προσπάθειά τους νὰ ἐπιβιώσουν, σὲ πάρα πολλὲς περιπτώσεις, πέραν τῆς ἐπαιτείας, ἐμπεριέχει πάρα πολλὲς περιπτώσεις ἀνομίας. Ἤμουν μάλλιστα προσφάτως μάρτυρας σὲ περιστατικὸ ποὺ ὁμοεθνής τους ἐπετέθῃ σὲ ἡλικιωμένη γειτόνισσά μου, πρὸ κειμένου νὰ τῆς ἁρπάξῃ τὶς ἁλυσίδες ἀπὸ τὸν λαιμό.
Λεπτομέρειες μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Τὰ παράπλευρα θύματα.

Εἰλικρινῶς, μαζὺ μὲ ἀρκετὰ ἄλλα περιστατικά, ὄχι τόσο κοντινά μου, ἔχω ἀρχίσῃ πλέον νὰ συνειδητοποιῶ τὸ μέγεθος τῆς παγίδος ποὺ μᾶς ῥίχνουν τὰ συναισθήματά μας. Οἱ εἰκόνες ποὺ ἀντικρύζουμε δὲν εἶναι ἀθῶες. Εἶναι ἔτσι στημένες διότι αὐτὸ πρέπει νὰ βλέπουμε. Πρέπει νὰ ἀντικρύζουμε τὴν στέρησι γιὰ νὰ μὴν ἐκφράσουμε τὴν ὀργή μας. Τὰ συναισθήματα τῆς λύπης καὶ τῆς συμπόνιας ὑπερισχύουν τοῦ συναισθήματος τῆς ὀργῆς, μὲ ἀποτέλεσμα φυσικὰ νὰ ἐπιτρέπουμε σὲ ὅλους αὐτούς, αἰῶνες τώρα, νὰ διαβιοῦν ΤΖΑΜΠΑ καὶ εἰς βάρος ὅλων τῶν ἄλλων ποὺ ἱδροκοποῦν.

Δὲν ξέρω τὸ τὶ πιστεύετε ἐσεῖς. Σαφῶς κι ἀπατεῶνες ὑπάρχουν ὁπουδήποτε. Ὅπως ἄλλως τὲ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ ἠθικοί, οἱ δίκαιοι.
Καὶ εἶναι ἄσχημο νὰ στιγματίζουμε συνολικῶς ὅλες αὐτὲς τὶς κοινότητες, συμπεριφερόμενοι τελικῶς ῥατσιστικῶς, εἰς βάρος τους, πρὸ κειμένου νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸ δικό μας δικαίωμα στὴν διαβίωσι.
Ἴσως νὰ ὑπάρχουν λύσεις… Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ νὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ παράσχουν ἔργο, ὅπως ἄλλως τὲ κάθε ἀνθρώπινο ὄν ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Καὶ τὸ «νὰ ὑποχρεωθοῦν» τὸ ἐννοῶ. Δὲν γίνεται νὰ παλεύω ἐγὼ μὲ τὴν γῆ γιὰ μῆνες καὶ νὰ ἔρχονται αὐτοὶ μία νύκτα γιὰ νὰ μοῦ ἁρπάξουν τὴν παραγωγή μου. Δὲν γίνεται νὰ παλεύω ἐγὼ χρόνια γιὰ νὰ φτιάξω ἕνα σπίτι καὶ νὰ ἔρχονται σὲ μίαν νύκτα γιὰ νὰ μοῦ τὸ ἀδειάσουν. Δὲν γίνεται νὰ πληρώνω καὶ νὰ ξαναπληρώνω καλωδιώσεις στὴν ΔΕΗ καὶ στὸν ΟΤΕ κι αὐτοί, δίχως φυσικὰ κανόνες ἀσφαλείας γιὰ τὴν δημοσία ὑγεία, νὰ τὰ ἁρπάζουν, ἀφήνοντάς με ἤ στὸ σκοτάδι ἤ στὴν ἀπομόνωσι. Καταντᾶ ἠλιθιότης δική μου ἡ κατ’  ἐξακολούθησιν ἀνοχή.

Δὲν ξέρω… Σκεφτεῖτε το…
Πάντως ἀπὸ μόνοι τους, ἐφ΄ ὅσον διαρκῶς χειροτερεύουν οἱ συνθῆκες διαβιώσεως στὴν χώρα μας, δὲν νομίζω νὰ ἀποφασίσουν νὰ ἀλλάξουν. Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα. Καὶ εἶμαι βεβαία πὼς ὑπάρχουν λύσεις.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Λίγο πρὶν τελειώσει τὸ παραπάνω ταινιάκι, βλέποντας σκηνὲς ἀπὸ τὰ δικαστήρια, ἄκουσα μίαν τσιγγάνα νὰ ἀναρωτιέται διότι τοὺς ἔκοβε ὁ ἐρευνητὴς τὸ ψωμί. Μά καλά; Πότε ἐπί τέλους θά τούς ἐξηγήσῃ κάποιος πώς ὑπάρχουν κι ἄλλοι τρόποι διαβιώσεως ἐκτός ἀπό τήν χρήσι τῆς ἀπάτης;

Υ.Γ.2. Ὁ Ἀλῆ πασσᾶς, τῶν Ἰωαννίνων, χρησιμοποιοῦσε γιὰ δημίους καὶ γιὰ ῥουφιάνους γύφτους. Ἦταν ἀνελέητοι.

Υ.Γ.3. Μόνον ποὺ βάζουν τὰ παιδιά τους ἐμπρὸς ἀρκεῖ. Μόνον αὐτό!

Υ.Γ.4.  Λέτε νά πεταχτοῦν, ὥς πορδές, οἱ «προστάτες τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» καί νά μέ κατηγορήσουν γιά ὑποκινητή ῥατσιστικῶν συμπεριφορῶν;

φωτογραφίες, φωτογραφία καὶ φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply