Ὅταν ἡ πληροφορία εἶναι μισή…

Ὅταν ἡ πληροφορία εἶναι μισή...Δὲν τὸ ἀποφεύγεις τὸ λᾶθος συμπέρασμα… Ἤ τὴν λᾶθος ἀπόφασι… Ἤ τὸ λᾶθος …πήδημα!!!
Μὰ μὲ καμμίαν δύναμι…

Ἕνας φίλος μου λοιπὸν τὴν πάτησε ἄσχημα πρὸ μερικῶν ἡμερῶν…
«Βρὲ στάσου νὰ σοῦ πῶ… νὰ σοῦ ἐξηγήσω…» τοῦ ἔλεγα, σχεδὸν ἀπελπισμένη, ὅταν κατάφερα νὰ ξεπεράσω τὸν πρῶτο ἐκνευρισμό μου, διότι δὲν ἄκουγε…
Τίποτα αὐτός…
Εἶχε πάρῃ φόρα, φόρα κατηφόρα κι ἔτρεχε…
«Βρὲ ἔλα νὰ σοῦ πῶ κάτι ποὺ δὲν πρόλαβα…»
Κουφὸς …Λούης ὁ φίλος μου…
Ποῦ νά τόν μαζέψῃς; Καί πῶς νά τόν προλάβῃς; Προλαβαίνει κάποιος τήν …καταστροφή;

Βγῆκε λοιπόν, ὁ ἔχων ἐλλιπεῖς πληροφορίες, κι …ἔφαγε τὰ μοῦτρα του!!!
Τί δέν εἶπε ὁ στόμας του; Τί δέν ἱστόρησε;  Ἔλεγε, ἔλεγε, ἔλεγε…
Τί νά κάνω κι ἐγώ;  Στρώθηκα καὶ τὸν ἄκουγα χασκογελῶντας…
Κι ὅταν πιὰ γελοιοποιήθηκε ἀπολύτως, τότε τοῦ παρουσίασα μερικὰ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ δὲν θέλησε ποτὲ νὰ ἀκούσῃ…
Ἀκόμη …περιμένω τὴν ἀντίδρασί του…

Ξέρετε τί μοῦ θύμισε;
Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς εἶχε ἐκπονήσῃ ἕνα εὐφυέστατον σχέδιον καταλήψεως τῶν Δαρδανελλίων, λίγο πρὶν τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους.
Τὸ παρουσίασε στὸν Βενιζέλο… Ὁ Βενιζέλος ἦταν ἀνένδοτος! Δὲν ἔπρεπε νὰ πειραχθοῦν οἱ Τοῦρκοι!! Ὄχι ἀπὸ ἐμᾶς τοὐλάχιστον!! (Ἴσως νὰ μὴν εἶχε λάβῃ ἔγκρισι ἀπὸ τοὺς …δικούς του!!!)
Τί συνέβῃ μετά; Τὸ σχέδιο καταλήψεως τῶν Δαρδανελίων ἐγκατελήφθῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα….
Λίγον καιρὸ ἀργότερα ὅμως νὰ οἱ Ἄγγλοι, οἱ Νεοζηλανδοί, οἱ Αύστραλοὶ καὶ τέλος πάντων ὅλοι οἱ τότε σύμμαχοι, νὰ κάνουν ἀπόβασι στὴν Καλλίπολι τῶν Δαρδανελίων, ἀκολουθῶντας κατὰ γράμμα τὸ σχέδιον …Ἰωάννου Μεταξᾶ.
Τό τί ἔπαθαν; Ἀφῆστε τά!!! Καταστροφή!!! Ἡ σφαγή, τῆς σφαγῆς, ὤωωωω σφαγή!!!
Σέ ποιό σχέδιο εἴπαμε πώς ἐβασίσθησαν οἱ «σύμμαχοι» μας γιά νά πατήσουν στά Δαρδανέλια; Χμμμ… Μὰ στὸ σχέδιο Ἰωάννου Μεταξᾶ φυσικά!!!
Καί καλά, ὁ Μεταξᾶς θά ἔστελνε στήν σφαγή τούς συμπατριῶτες του; Χά!!! Ἄς γελάσω!
Τὴν ἀπάντησι μοῦ τὴν ἔδωσε φίλος, πρώην στρατιωτικός, ὁ ὁποῖος μὲ ἐνημέρωσε πὼς τὸ σχέδιον Μεταξᾶ διδάσκεται ἀκόμη σήμερα στὶς στρατιωτικὲς σχολές, ὥς τὸ εὐφυέστερον δυνατόν, γιὰ κατάληψι χερσονήσου.
Καί γιατί βρέ παιδιά ὁ Μεταξᾶς θά ἐπετύγχανε καί οἱ «σύμμαχοί»  μας ἀπέτυχαν;
Διότι ὁ Μεταξᾶς παρουσίασε ὅλο τὸ σχέδιο στὸν Βενιζέλο ἐκτὸς ἀπὸ κάτι …μικρὲς λεπτομέρειες, ποὺ ὅμως ἔκαναν τὴν διαφορά.
Πῶς τό γνωρίζουμε αὐτό;
Ὅταν ἔπρεπε νὰ ἀποδείξῃ, διότι χρειάστηκε κι αὐτό, πὼς πράγματι, δὲν τὰ εἶπε ὅλα*, ὑπέδειξε τὸ σημεῖον ποὺ εἶχε κρύψῃ κάτι λίγες σελιδοῦλες, οἱ ὁποῖες ὅμως ἐμπεριεῖχαν τὶς …λεπτομέρειες ποὺ δὲν κατεῖχαν οἱ «σύμμαχοι».
Τί ἔπαθαν λοιπόν αὐτοί; Τὴν πάτησαν διότι εἶχαν μισὲς πληφορίες…
Τί ἔπαθε ὁ φίλος μου;
Τὴν πάτησε διότι εἶχε μισὲς πληροφορίες…

Βέβαια, ἡ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ φίλου μου καὶ τοῦ  Μεταξᾶ εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη… Ὁ ἕνας γελοιοποιήθηκε σκέτο κι ὁ ἄλλος θὰ ἔπαιζε, ἤ δὲν θὰ ἔπαιζε, μὲ τὴν Μοίρα ἑνὸς Ἔθνους…
Ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Τί κάνουμε κι ἐμεῖς καθημερινῶς; Μήπως τελικῶς ἀναπαράγουμε αὐτό πού ἔκανε ὁ φίλος μου καί οἱ …«σύμμαχοι»; Μήπως τελικῶς μᾶς λείπουν στοιχεῖα καί λαμβάνουμε ἀποφάσεις λᾶθος, ἔτσι, διότι ἀρνούμαστε, ἤ καί ἀδυνατοῦμε,  νά ἀναζητήσουμε ὅλες τίς παραμέτρους, πρό κειμένου νά ἀποφασίσουμε γιά κάτι; Ἔτσι δέν κάνουμε ὅταν ψηφίζουμε; Ὅταν παντρευόμαστε; Ὅταν κάνουμε παιδιά; Ὅταν ἐπιλέγουμε ἐπάγγελμα; Ὅταν ἀγοράζουμε ἕνα σπίτι;… Ὅταν τέλος πάντων λαμβάνουμε ἀποφάσεις, γιὰ κάθε μικρό, μεγάλο, σοβαρό, ἤ σοβαρότερο ζήτημα, πού θά καθορίσῃ τά βήματά μας γιά τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μας; Καί μετά; Πῶς αἰσθανόμαστε; Σκέτο γελοῖοι; Ἤ καί κατεστραμμένοι;

Οἱ διαβαθμίσεις τοῦ πῶς αἰσθάνομαι, ὅταν ἔχω λάβῃ λᾶθος ἀποφάσεις, παίζουν ἀπὸ τὸ ὅριον τοῦ γελοίου καὶ φθάνουν στὰ ὅρια τῆς …αὐτοκτονίας!!!
Θεωρῶ λοιπὸν πλέον, διότι ἡ ὅποια ἀπόφασίς μας λαμβάνεται μὲ ἀπολύτως ἐλλιπῆ στοιχεῖα, πὼς σὲ ἕναν βαθμὸ ἔχουμε μεταμορφωθῇ σὲ αὐτοκτονικὴ κοινωνία. Θά καταφέρουμε ἄρα γέ νά ξεφύγουμε ἀπό αὐτήν τήν αὐτοκαταστροφική πορεία ἤ θά προλάβουμε νά ἀφανισθοῦμε;
Ἕνα γνωρίζω…
Ὅσα συμβαίνουν, κι αὐτὰ ποὺ βλέπουμε ἀλλὰ κι αὐτὰ ποὺ δὲν βλέπουμε, ὁδηγοῦν σὲ μίαν κατεύθυνσι: τὴν ἀπελευθέρωσι τοῦ Ἕλληνος.
Ὅσοι περισσότεροι τὸ συνειδητοποιήσουν αὐτό, τόσο ταχύτερα θὰ συμβῇ καὶ τόσο περισσότεροι θὰ τὸ βιώσουν.

Καὶ στὸ μεταξύ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διαδρομῆς δῆλα δή, ἄς προσπαθοῦμε νὰ ἐπιμένουμε στὴν λεπτομέρεια… Ἄς πασχίζουμε νὰ μὴν εἴμαστε ἐπιδερμικοί… Ἄς ἐμβαθύνουμε βρὲ παιδιὰ λίγο… Καλὸ θὰ μᾶς κάνῃ….

Φιλονόη

 

* Ὁ Βενιζέλος κατηγορήθηκε πὼς χάρισε ἤ πούλησε (δὲν ἔχει καὶ πολὺ μεγάλη σημασία) ἐπιτελικὸ σχέδιο, ποὺ ἀφοροῦσε στὴν προάσπισι ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Νά μιλήσουμε γιά ἐσχάτη προδοσία; Ἤ ὄχι;

Σχετικὰ μὲ τὸ τὶ ἦταν ὀ Βενιζέλος μπορεῖτε νὰ διαβάσετε κι ἐδῶ:

Νὰ ποιὸς ἦταν ὁ Βενιζέλος.

φωτογραφία

 

 

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply