Ἡ κυβέρνησις ἔχει τελευταῖα δουλειὲς μὲ φοῦντες.

Ἡ κυβέρνησις ἔχει τελευταῖα δουλειὲς μὲ φοῦντες.Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ μὲ φοῦντες.
Πρέπει ν’ ἀ‌‌‌πολύσῃ ἀνάμεσα σ’ ὅλους τοὺς ἄλλους κι ἀρκετοὺς ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ διωρίστηκαν μὲ ρουσφετολογικὸ τρόπο ἀπ’ τὴν ἴδια ἢ τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις.
Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ κι ἀλλιῶς, ὄχι γιατὶ διακατέχεται πλέον ἀπὸ πνεῦμα ἀξιοκρατίας καὶ τάξης, ἀλλὰ γιατὶ τὸ ἐπιτάσσουν οἱ πράγματι ἐξουσιαστές μας· καὶ μάλιστα τὸ ἐπιτάσσουν ἐδῶ καὶ τώρα χωρὶς ν’ ἀφήνουν οὔτ’ ἕνα μικρὸ περιθώριο γιὰ σχεδιασμὸ καὶ ὀργάνωση πλάνου ἀξιολόγησης τῶν δημοσιών ὑπαλλήλων. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ζοφερώτερο ὅλων: θὰ πρέπῃ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες νὰ καοῦν μαζὶ μὲ τὰ ξερὰ καὶ τὰ χλωρὰ γιατὶ σὲ τέτοιες περιπτώσεις ἔτσι γίνεται· ἄνθρωποι μὲ ἱκανότητες καὶ εὐφυΐα, ἐργατικοὶ καὶ ποιοτικοὶ νὰ στέλνονται στὸν καιάδα μαζὶ μ’ ἀνίκανους, ὀκνηροὺς καὶ μέτριους σ’ ὅλα τους.
Μπροστὰ σ’ ἕνα τέτοιο ἐφιαλτικὸ φάσμα κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τίποτα πιά. Χρόνος γιὰ α ὐ σ τ η ρ ή, ἀ ξ ι ό π ι σ τ η καὶ ἀ ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ὴ ἀξιολόγηση, βασισμένη σὲ κριτήρια πρὸ πολλοῦ καθιερωμένα σὲ χῶρες τῆς Ἑσπερίας, δὲν ὑπάρχει. Ἀλλὰ κι ὅταν ὑπῆρχε ἦταν ἀδιανόητο νὰ γίνῃ τὸ ξεχώρισμα τῆς ἦρας ἀπ’ τὸ στάρι γιατὶ αὐτὸ συνιστοῦσε μεγάλο πολιτικὸ κόστος καὶ προκαλοῦσε πάντα δυσφορία στὰ πρόβατα-ψηφοφόρους τοῦ δημοσίου.
Τώρα λοιπὸν τὸ «ξεκαθάρισμα» θὰ γίνῃ μὲ προχειρότητα, στὸ πόδι, ὅπως γίνονται ὅλα σ’ αὐτὸν τὸν τόπο. Κι ὅποιον πάρει ὁ χάρος. Καὶ καλὰ αὐτοὶ ποὺ λυμαίνονταν τὸν δημόσιο τομέα καὶ δὲν ἀφιέρωσαν παρὰ ἐλάχιστο χρόνο στὴν παροχὴ ποιοτικῶν ὑπηρεσιῶν· οἱ ὑπόλοιποι ποὺ βρίσκονται στὴν ἀντίπερα ὄχθη;
Ἂς κοιτάξῃ λοιπὸν νὰ παραιτηθῇ ἡ τωρινὴ σπεῖρα τῆς ἐξουσίας κι ὁ ἑπόμενος ποὺ θ’ ἀναλάβῃ (δὲν μ’ ἐνδιαφέρει ποιός θάναι) ἂς βρῇ τὸ σθένος καὶ τὸ θάρρος ν’ ἀπαιτήσῃ ἀπ’ τ’ ἀφεντικὰ τὸν χρόνο ποὺ χρειάζεται γιὰ τὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ σωστῆς ἀξιολόγησης, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὶς γελοῖες προτροπὲς τῶν ἀνύπαρκτων συνδικαλιστῶν καὶ τῆς «Ἀριστερᾶς» περὶ καμμίας ἀπόλυσης. Μήπως καὶ μπῇ ἐπιτέλους τάξη στὸ κοτέτσι τοῦ δημοσίου!

Ἐρινύες-Τύσις

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply