Νὰ ψοφήσῃ ἡ κατσίκα του γείτονα.

Νὰ ψοφήσῃ ἡ κατσίκα του γείτονα.

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ

Ἔστω ὅτι ἡ δεκάτη, δηλαδὴ τὸ 1/10 τοῦ εἰσοδήματος γιὰ κάθε πολίτη, ἀποτελεῖ τὸ μέτρο μὲ τὸ ὁποῖο κάθε κράτος θὰ λειτουργεῖ ἢ ὄχι ἀποτελεσματικά. Ἕνα κράτος θὰ πρέπει νὰ μπορῇ νὰ συντηρηθῆ μὲ τὸν φόρο της δεκάτης, καὶ τὸ παραπάνω ἀποτελεῖ ἔνδειξη ἀδικίας καὶ κακοδιαχειρίσεως.

Ὑποθέτουμε ἕναν βασικὸ μισθὸ 1.500 εὐρώ ἀνὰ μῆνα καθαρά (δηλαδὴ ΜΕΤΑ τὰ κατακρατηθέντα ἀσφάλιστρα) καὶ κανένα ἄλλο ἔσοδο. Βάσει τῆς δεκάτης, ὁ πολίτης θὰ πρέπει νὰ δίνῃ μηνιαῖως μέχρι 150 εὐρὼ φόρο καὶ κανέναν ἐτήσιο. Ὑποθέτουμε ὅτι ὁ πολίτης μας καπνίζει κατὰ μέσο ὅρο 1 πακέτο σιγαρέττα (ἢ καπνὸ ἢ ποῦρα) τὴν ἡμέρα καὶ ὑποθέτουμε χάριν παραδείγματος ὅτι πληρώνει 5.50 εὐρώ. Ἀπὸ τὰ ὁποία τὰ 4 εἶναι φόροι. Ἤδη στὸ τέλος τοῦ μηνός ἔχει πληρώσει 120 εὐρώ σὲ φόρους γιὰ αὐτὸ μόνον τὸ προϊόν. ]

Ὑποθέτουμε ἐπίσης ὅτι ὁ πολίτης μας πίνει οἶνο, ὑποφερτῆς ποιότητος, ποὺ σήμερα ἔχει φθάσει νὰ κοστίζῃ κατὰ μέσο ὅρο 10 εὐρώ. Ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 7 εἶναι φόροι. Ἐὰν ἀγοράζῃ δύο βαυκάλια τὴν ἑβδομάδα πληρώνει 60 εὐρὼ σὲ φόρους στὸ τέλος τοῦ μηνός. Ἐὰν ἀγοράζῃ τρία γιὰ νὰ κερνάῃ καὶ φίλους του, τότε πληρώνει 90 εὐρώ.

ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 210 εὐρὼ ἀπὸ τὸ εἰσόδημά του σὲ φόρους.

Ὑποθέτουμε ὅτι πληρώνει γιὰ τὸ καθημερινὸ του φαγητό καὶ εἰδη σπιτιοῦ γιὰ ἕναν ὁλόκληρο μήνα τὸ ἕνα τρίτο τοῦ  μισθοῦ του δηλαδὴ 500 εὐρώ (ναί, λίγα βάζω ἀλλὰ εἴπαμε παράδειγμα εἶναι). Μὲ ΦΠΑ 22% σημαίνει ὅτι ἔχε δώσει 110 εὐρὼ σὲ φόρους.

ΣΥΝΟΛΟ 320 εὐρώ ἀπὸ τὸ εἰσόδημά του σὲ φόρους.

Ὑποθέτουμε ὅτι χρησιμοποιεῖ ἀμάξι, μηχανάκι ἢ συγκοινωνίες, ὅπου ἐπιβαρύνεται εἴτε μὲ φόρο βενζίνης εἴτε μὲ φόρο στὰ προσαυξημένα εἰσητήρια. Ἔστω ὅτι χρειάζεται 200 εὐρὼ τὸ μῆνα βενζίνη (ναί, πολὺ λίγα βάζω ἀλλὰ εἴπαμε παράδειγμα εἶναι). Μὲ τοὺς ἀνυπολόγιστους φόρους βενζίνης (ποὺ πλέον σήμερα ξεπερνοῦν τὸ 50%) ἔχει πληρώσει 100 εὐρὼ ἀκόμη.

Ἐὰν βγαίνῃ καὶ σὲ καμμιὰ ταβέρνα, ἐὰν ἀγοράζῃ κάτι τίς, ροῦχα, κάποιο τεχνολογικὸ ἐξάρτημα ἢ γενικῶς κάτι ἀκόμη, ὑποθέτωντας ὅτι τοῦ κόβουν ἀποδείξεις, τότε ἐπιβαρύνεται περαιτέρω μὲ τὸν ΦΠΑ τους.

ΣΥΝΟΛΟ 420 εὐρώ ΣΥΝ τὸν ἐπιπλέον φόρο τοῦ ΦΠΑ ποὺ βαρύνει τὸν ἀγοραστὴ καὶ ὄχι τὸν ἔμπορο ὅπως ὅλοι ξέρουμε στὴν πράξη… ἄς ποῦμε ἐδῶ, χάριν παραδείγματος ὅτι ἐνδέχεται νὰ ἐπιβαρυνθῇ ἀπὸ 100-300 τουλάχιστον εὐρὼ ἀναλόγως τὶς ἀγορές του.

Μὲ τὶς συντηρητικὲς αὐτὲς ἐκτιμήσεις, ΗΔΗ ἔχει χάσει τὸ μισὸ του μηνιαῖο εἰσόδημα σὲ ἔμμεσους φόρους. Καὶ στὸ τέλος τοῦ χρόνου θὰ κληθεῖ νὰ πληρώσῃ καὶ ἄλλο φόρο, ἐτήσιο. Λοιπόν… πάμε καλά;

Οἱ ἔμμεσοι φόροι ἀποτελοῦν ΛΗΣΤΕΙΑ ἐνῶ τὸ χαράτσι σὲ εἶδη καθημερινῆς ἀνάγκης -ὅπως ἡ βενζίνη- καὶ τὰ εἶδη καθημερινῆς ἀπολαύσεως -ὅπως ὁ καπνὸς καὶ τὰ οἰνοπνευματῶδη- ἀποτελοῦν ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ κατάσταση. Γιὰ νὰ μὴν χάσῃ μέγα μέρος τοῦ εἰσοδήματός του θὰ ἔπρεπε ὁ πολίτης μας νὰ εἶναι ἀκοινώνητος, νὰ κάθεται μέσα στὸ σπίτι του περιοριζοντας τὶς μετακινήσεις του στὸ ἐλάχιστο, θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν γλεντάει, νὰ μὴν βγαίνῃ ἔξω, νὰ μὴν πίνῃ τὸ εὐλογημένο δῶρο τοῦ Διονύσου καὶ νὰ μὴν ἀπολαμβάνῃ μερικὰ σιγαρέττα ἢ πίπα ἢ ποῦρα – μία ἀπόλαυση ἀπλή καὶ προσωπικὴ του. Ἐπίσης θὰ ἔπρεπε νὰ περιορίσῃ τὶς ἀγορὲς του στὰ ἀπολύτως ἀπαραίτητα, νὰ μὴν κάνῃ δῶρα ἢ κεράσματα καὶ νὰ μὴν συναλλάσσεται ὅλο καὶ περισσότερο ὀδηγώντας τὴν ἀγορὰ σὲ μαρασμό.

Μὲ ἀπλὰ λόγια θὰ ἔπρεπε ΝΑ ΜΗΝ ΖΕΙ. Νὰ γινόταν ἕνα ἀνδράποδο ζόμπι, ἀκοινώνητο καὶ περιορισμένο στὸ σπίτι του.

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ, ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΪΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΚΡΑΤΟ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ…. ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΨΕΥΔΟΪΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ, ΕΡΗΜΗΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΤΑΧΤΗιΣ ΑΠΕΙΛΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΕ ΕΦΟΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΛΗΣΤΕΥΕΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΟΝΟΝ ΟΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΧΕΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΕΚΛΕΒΕ (ΜΕΙΟΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ). ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΣΟΥ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗιΣ ΤΙ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΗιΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ…

 

Τὸ χειρότερο:

Παρατηρεῖται σήμερα μία τάση, καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀλλοῦ, γιὰ παραπάνω φόρους στοὺς πλουσίους. Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἀποτελεῖ μία γενικευμένη λαϊκὴ ἀπαίτηση. Καὶ ἀπορῶ… εἶναι δυνατὸν ἀντὶ νὰ ἔχουν ἐξοργισθῇ μὲ τοὺς ὑπἐρογκους φόρους ποὺ πληρώνουν οἱ ἴδιοι, ἀντὶ νὰ ἀπαιτοῦν τὴν ἐλευθερία τους ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄδικη καὶ ἀπεχθὴ φορολογία…. νὰ ζητοῦνε κι ἄλλη; Κι ἄλλα δεσμά; Καὶ θὰ ἰκανοποιηθοῦν μένοντας στὶς ἀλυσίδες τοῦ φορομπηχτισμοῦ 

ἀρκεῖ νὰ μποῦνε καὶ ἄλλες ἀλυσίδες, ἐπιπλέον, στοὺς χρηματικῶς εὐποροτέρους; Μὰ δὲν τοὺς πειράζει ποὺ ἀπομυζώνται, ἀρκεῖ νὰ ἀπομυζηθοῦν κι ἄλλοι; Ἢ εἶναι τόσο ἀφελεῖς νὰ νομίζουν ὅτι τὸ κράτος καὶ ὁ δημόσιος μηχανισμὸς του εἶναι ὁ… Ρομπὲν τῶν Δασῶν, ποὺ μὲ ἀπλοϊκὸ τρόπο θὰ τὰ πάρει ἀπὸ τοὺς πλούσιους γιὰ νὰ τὰ δώσῃ στοὺς φτωχούς; Τόσο πιὰ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη ἔχουν στὸν ἀχανὴ δημόσιο/γραφειοκρατικὸ μηχανισμό καὶ στὴν … τιμιότητα τῶν πολιτικῶν τους ἀρχηγῶν; Καὶ τόσο πιὰ ἀνἀγκη ἔχουν ἀπὸ ἕναν ἀμφίβολο μεσάζοντα, ἀγνοώντας τὴν ἀπλὴ πραγματικότητα: ὅτι ὅσα περισσότερα χρήματα συσσωρεύει τὸ κράτος, θὰ ταΐσει πρωτίστως τὸν ἐαυτό του ἀκόμη περισσότερο;

Καὶ ἔστω νὰ δεχθῶ χάριν παραδείγματος ὅτι ὅλοι οἱ πλέον εὐπορότεροι εἶναι ὅλοι τους ἀνεξαιρέτως τὰ χείριστα λαμόγια. Μὰ σὲ τὶ θὰ σὲ ὡφελήσει, λαέ, τὸ νὰ παραμείνῃς δέσμιος κι ἀλυσοδεμένος στὴν κόλαση τοῦ φορομπηχτισμοῦ ἐὰν ἀπλῶς ρίξῃς κι ἄλλους ἐκεῖ γιὰ νὰ ἔχῃς παρέα; Μήπως θὰ καλλιτερεύσει ἡ κατάστασή σου ἐὰν στὴν φυλακὴ ποὺ βρίσκεσαι μποῦνε κι ἄλλοι, ὅσοι ἀκόμη τυχὸν εἶναι ἐκεῖ ἐξω καὶ δὲν ἔχουνε κλειστεῖ στὰ ἴδια τεῖχη μὲ ἐσένα;;;;;

Εἶναι δυνατὸν νὰ ἰκανοποιήσαι μὲ αὐτὸ τὸ αἴτημα; Γιατὶ δὲν ζητᾶς τὴν ἐλευθερία σου; Γιατὶ δὲν ἀπαιτεῖς νὰ διώξῃς τὶς ἀλυσίδες τοῦ φορομπηχτισμοῦ ἀπὸ πάνω σου; Δὲν μπορεῖ νὰ μὴν καταλαβαίνεις τὸ αὐτονόητο, τὸ πόσο θὰ βελτιωθεῖ ἡ θέση σου καὶ τὸ εἰσόδημά σου ἐὰν σταματήσῃ ἡ φορολογία ποὺ ὑφίστασαι; Καὶ δίχως μεσάζοντες καὶ ἀμφίβολα μελλοντικὰ ὀφέλη (καὶ ποῖος σοῦ ἐγγυᾶται ὅτι θὰ τὰ λάβεις, ἀκόμη κι ἄν τὰ χάσουν οἱ εὔποροι, καὶ ὅτι δὲν θὰ χαθοῦν στὶς μαῦρες τρύπες τῆς κρατικῆς γραφειοκρατίας καὶ τῶν πολιτικάντηδων ποὺ ἄλλωστε ΔΕΝ ἐλέγχεις;) νὰ καρπωθῇς, σήμερα, εὐθέως καὶ ἄμεσα τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῶν φόρων ποὺ σὲ βαραίνουν;

Μοῦ θυμίζουν ὅλα αὐτὰ τὸ γνωστὸ ἀνέκδοτο: «νὰ ψοφήσῃ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα»! Σὲ τὶ θὰ ὡφεληθεῖτε, ὅλοι ἐσεῖς ποὺ τὰ ζητᾶτε αὐτά;

Πέρσεια Ἐκάτη

φωτογραφία

(Visited 301 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Νὰ ψοφήσῃ ἡ κατσίκα του γείτονα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νὰ ψοφήσῃ ἡ κατσίκα του γείτονα. | Περίεργα και Παράξενα

Leave a Reply