Ὁ μῦθος.

Ὁ μῦθος.Ὁ πεπαιδευμένος ἄνθρωπος, γνωρίζει ὅτι πρόκειται περὶ μύθου.
Ὅμως, δὲν ἀρχίζει νὰ ἐξευτελίζῃ τὸν μῦθον, διὰ νὰ καταδείξῃ τὸ πόσον σπουδαῖον μυαλὸν διαθέτει, ὅταν διαπιστώσῃ ὅτι ὁ μῦθος ΑΥΤΟΣ ἀξίζει νὰ ὑπάρχῃ, διότι πολλοὶ «δυνατοὶ» μῦθοι, «γεννοῦν» ἐνίοτε σπουδαίας πραγματικότητας.
Πλῆθος ἀνθρώπων ζοῦν μ᾿ αὐτούς, πεθαίνουν δυσαρέστως ἄνευ αὐτῶν, ἀνδραγαθοῦν δι᾿ αὐτῶν, γίνονται ἀξιαγάπητοι χάριν αὐτῶν.
Ἀντιθέτως, ὁ ἡμιμαθὴς ἀνόητος καταδεικνύει τὸ χωλὸν πνεῦμα του, «καταρρίπτων» -πάντοτε ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς- τὸν μῦθον, ὅπως ἕνα μειράκιον καμαρώνει στὴν ἀκρογιαλιάν, ἐπειδὴ κατεδάφισε ἕνα ὡραῖον κάστρον φτειαγμένον ἐξ ἄμμου, λὲς καὶ ἡ θάλασσα δὲν ξέρει νὰ τὸ κάμῃ ἡ ἴδια…

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply