Ὁ «ἐν Κανᾷ Γάμος» τοῦ μαίτρ Παύλου Οὐηρονεσίου.

Ὁ «ἐν Κανᾷ Γάμος» τοῦ μαίτρ Παύλου Οὐηρονεσίου.1Μία ἐκ τῶν πλέον εὐχαρίστων καὶ ἥκιστα έπιβλαβῶν συνηθειῶν μου εἶναι ἡ ἐνδελεχὴς παρατήρησις λεπτομερειῶν, μεγάλων καὶ πολυπροσώπων εἰκονογραφικῶν συνθέσεων.
Ὁ «ἐν Κανᾷ Γάμος» τοῦ μαίτρ Παύλου Οὐηρονεσίου (Paolo Veronese), μοῦ ἔχει προσφέρει στιγμὰς ἀπιστεύτου χαρᾶς καὶ εὐχαρίστων ἐκπλήξεων.
Ὁ ἀναγεννησιακὸς ἄνθρωπος, ὡς προκύπτῃ ἐκ τῆς εἰκονογραφίας, δὲν στερεῖται πολλῶν ἐλαττωμάτων βεβαίως, ἀλλὰ εἶναι περισσότερον ἀνυπόκριτος ἔναντι τῶν μεταγενεστέρων τοῦ Μπαρὸκ καὶ τοῦ Ῥομαντισμοῦ!
Ποῖος αἴφνης δύναται νὰ μὴν ἐξάρῃ τὴν ῥεαλιστικὴν «ἀσχημίαν» τοῦ περιφήμου ἐκείνου ἄρχοντος τοῦ Οὐϊτέρβου (Φρειδερίκου τοῦ Μοντεφέλτρου), ὡς ἀπεικονίσθη ὑπὸ Πέτρου τοῦ ἐκ Φραγκίσκης (Piero della Francesca);
Μιὰ λεπτομέρεια ἐκ τοῦ «Γάμου» μὲ ἔχει συγκλονίσει, ἰδίως ὅταν σκέπτωμαι τοὺς ἀηδεῖς μορφασμοὺς ἡμῶν τῶν «εὐγενῶν» ἀνθρώπων, ὅταν πρόκειται νὰ καθαρίσωμε τοὺς ὁδόντας μας δι᾿ ὁδοντογλυφίδος δημοσίᾳ. Ἰδίως ἐκείνη ἡ παλάμη, ἡ καλύπτουσα τὸ …δρώμενον, ὡς φάκελλος πρὸ τοῦ στόματος «συσκεπτομένου» ἐπαρχιακοῦ εἰρηνοδίκου!
Ἡ ἀξιέραστος πάνξανθος νεάνις μας, ἀμερίμνως καθαρίζει τὰ δοντάκια της, ἄνευ φόβου καὶ πάθους, ὑπὸ τὰς εὐλογίας τοῦ Κυρίου μας.
Τὴν ἔχω ἀγαπήσει πολύ τὴν πιτσιρίκαν αὐτήν!
Διὰ τὴν ἐμορφιὰν της.
Δι᾿ αὐτὸ ποὺ κάνει.
Καὶ κυρίως, ὅπως τὸ κάνει!Ὁ «ἐν Κανᾷ Γάμος» τοῦ μαίτρ Παύλου Οὐηρονεσίου.2

Φρεάντλης

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply