Ἔκθεση τὰ ὄπλα πού… ἔσφαζαν τοὺς Χριστιανοὺς

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Καὶ ὅμως ἔγινε καὶ αὐτὸ στὴν Τουρκία. Μεγάλη δημόσια ἔκθεση στὴν ὁποία ἐκθέτουν κάθε λογὴς ὄπλα μὲ τὰ ὁποία οἱ Ὀθωμανοὶ ἔσφαζαν στὴν ἱστορική του πορεία τοὺς χριστιανούς, πραγματοποιεῖται αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν περιοχὴ τοῦ Beykoz, στὴν ἀσιατικὴ ἀκτὴ τῆς Κωνσταντινούπολης. Τὴν ἔκθεση αὐτή, ὅπως ἀναφέρει καὶ ἡ φιλοκυβερνητικὴ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, τὴν ὀργανώνει ὁ δῆμος τοῦ Beykoz σὲ συνεργασία μὲ τὴν τουρκικὴ βιομηχανία παραγωγῆς ὅπλων, Sarsilmaz Silah Sanayi. Στὴν ἔκθεση θὰ ἐκτεθοῦν ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ ὅλα τὰ ὄπλα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ ἐποχὴ μέχρι καὶ τοὺς παγκοσμίους πολέμους καὶ μὲ τὰ ὁποία οἱ Τοῦρκοι διέπρεψαν ἱστορικά… σφάζοντας καὶ λεηλατώντας τὶς περιοχὲς τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὅπου κατοικοῦσαν οἱ χριστιανικοὶ πληθυσμοί. Ἔτσι, ἱστορικὰ μαχαίρια, γιαταγάνια, χατζάρες, πάλα καὶ ἄλλα …πολιτιστικὰ στοιχεῖα τῆς ὀθωμανικῆς ἐποχῆς καὶ ὄχι μόνο θὰ ἐκτίθενται γιὰ τό… φιλοθεάμον τουρκικὸ κοινό.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω στὴν ἔκθεση θὰ ἐκτεθοῦν καὶ ὄπλα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ Canakkale, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ εἶχε διακριθεῖ ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ μετέπειτα Ἀτατοὺρκ καὶ γνωστὸς σφαγέας ἑκατομμυρίων χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς…Ἀσίας. Ἐπίσης ὅλα τὰ ὄπλα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὴν Μικρὰ Ἀσία τὴν ἐποχὴ τῶν μεγάλων ἐκκαθαρίσεων τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν καὶ τὴν ἐποχὴ τῶν μεγάλων γενοκτονιῶν ποὺ ἔβαψαν μὲ αἷμα ὅλη τὴν περιοχὴ σὰν μία μαύρη κηλίδα στὴν παγκόσμια ἱστορία. Περίοπτη θέση στὴν ἔκθεση θὰ ἔχουν τὰ ὄπλα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὴν μεγάλη τουρκικὴ ἐπίθεση, (Taaruz) καὶ στὴν ἑλληνικὴ ὑποχώρηση τοῦ 1922 ὅπου διαδραματίστηκε ἡ ἱστορικὴ καὶ φρικτὴ σφαγὴ τοῦ Dumlupinar. Ἐκεῖ οἱ Τοῦρκοι ἀφοῦ εἶχαν περικυκλώσει τοὺς Ἕλληνες ποὺ προδομένοι ὑποχωροῦσαν, ἐπιδόθηκαν σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες σφαγὲς τοῦ μικρασιατικοῦ πολέμου, σκορπώντας ἀμέτρητα πτώματα σὲ ὅλη τὴ περιοχή. Ἀκόμα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ τὴν ἑπομένη μέρα περνώντας ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ὅπως τουλάχιστον μαρτυροῦν οἱ Τοῦρκοι βιογράφοι του, αἰσθάνθηκε ἄσχημα καθὼς ἔβλεπε τὰ ἀμέτρητα ἑλληνικὰ πτώματα ποὺ ἦταν σκορπισμένα σὲ ἀποσύνθεση σὲ ὅλο τὸ ὁροπέδιο. Ἰδιαίτερη θέση θὰ ἔχουν τὰ ὄπλα τύπου M18 Berkman, ντουφέκια τύπου  Bren, τύπου Browng, καθὼς καὶ εἰδικὰ ὁπλικὰ συστήματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεγάλης τουρκικῆς ἐπίθεσης ποὺ ἦταν καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς κατάρρευσης τοῦ μικρασιατικοῦ μετώπου καὶ στὴ συνέχεια τῆς Μικρασιάτικης καταστροφῆς καὶ τῆς μεγάλης σφαγῆς τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Τὸ μεγάλο ἀπόκτημα τῆς πρωτότυπης αὐτῆς ἔκθεσης, ὅπως τονίζει καὶ ὁ ὑπεύθυνός του μουσείου, Safak Cavus, θὰ εἶναι 119 σπάνια τεμάχια ἀπὸ χατζάρες καὶ ἄλλα συναφῆ του τουρκικοῦ «πολιτισμοῦ» καθὼς καὶ ἀλλὰ 27 ἐθνογραφικὰ ἱστορικὰ πολεμικὰ ἀποκτήματα ποὺ ἔχουν μεγάλη ἱστορικὴ ἀξία. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐκθέματα θὰ παρουσιαστοῦν  μὲ χρονολογικὴ σειρά, δηλαδὴ μὲ τὴν χρονολογικὴ σειρὰ ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ στὴ συνέχεια ἀπὸ τοὺς Τούρκους τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ. Δηλαδὴ σὲ κάθε ἔκθεμα, ὅπως φρόντισαν οἱ διοργανωτὲς τῆς ἔκθεσης, θὰ ἀναγράφεται ἀπὸ κάτω καὶ ἡ περίοδος ποὺ χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ γίνεται πιὸ κατανοητὴ ἡ ἱστορική του ἀξία, (φυσικὰ δὲν θὰ ἀναγράφεται πόσους ἔχει ἐξοντώσει καὶ πόσα θύματα ἔχει συσσωρεύσει στὴν ἱστορία του).
Φαίνεται ὅμως πὼς κάτι παρέλειψαν οἱ Τοῦρκοι σὲ ὅλα αὐτά. «Τιμῆς ἕνεκεν» οἱ διοργανωτὲς τῆς ἔκθεσης θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε στείλει εἰδικὲς προσκλήσεις καὶ στοὺς διαφόρους Ἕλληνες τουρκολάγνους καὶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ καλλιεργοῦν τὶς ἰδέες ὅτι ὅλα εἶναι ὡραῖα καὶ καλὰ μὲ τοῦ ἐξ ἀνατολῶν «σύμμαχους» καὶ «φίλους» μας καὶ ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ ἱστορίες περὶ γενοκτονιῶν καὶ ἄλλα συναφῆ ἀποτελοῦν μυθεύματα καὶ …συνωστισμοὺς τῆς ἱστορίας. Ἂς πᾶνε λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν ἔκθεση αὐτὴ γιὰ νὰ θαυμάσουν τὰ ὄπλα μὲ τὰ ὁποία οἱ Ὀθωμανοὶ καὶ οἱ Τοῦρκοι τοῦ Κεμὰλ ἔσφαζαν τοὺς  χριστιανοὺς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply