Κάποιες φορὲς χρειάζεται τὸ …«μὲ τὸ μαλακό»!

Κάποιες φορὲς χρειάζεται τὸ ...«μὲ τὸ μαλακό»!Κάθε ἄνθρωπος ἔχει μιὰ διαφορετικὴ προσέγγιση, καθὼς εἶναι στὴν διαδικασία τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν ὀνείρων του.
Ἄλλοι δουλεύουν μὲ τὰ ἀποτελέσματα καὶ δὲν νοιάζονται γιὰ τίποτα ἄλλο παρὰ μόνον γι΄ αὐτά.

Ἄλλοι κατακλύζουν τὸν κόσμο μὲ τὶς ἰδέες τους ἀλλὰ δυσκολεύονται νὰ συγκεντρωθοῦν σὲ κάποια ἀπὸ αὐτές.
Ἄλλοι θέλουν νὰ ἐλέγχουν συνεχῶς τὰ πράγματα καὶ νὰ ξέρουν ποὺ βρίσκονται κάθε στιγμή.
Ἄλλοι ἀγωνιοῦν συνεχῶς γιᾶ νὰ κάνουν τὰ πράγματα σωστὰ χωρὶς νὰ δείχνουν καθόλου ἐμπιστοσύνη καὶ δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ὅτι τὰ πράγματα δὲν γίνονται μὲ ἕναν μόνο τρόπο.

Ὅποιος κι ἂν εἶναι ὁ τρόπος δράσεως τοῦ καθενός, στὴν πορεία τῆς ἐπιτεύξεως ἑνὸς στόχου παρουσιάζονται κάποιες προκλήσεις καὶ κάποιες καθυστερήσεις. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ περισσότεροι βιάζουν τὰ πράγματα γιὰ νὰ συμβοῦν στὸν χρόνο ποὺ ἐκεῖνοι θεωροῦν ὅτι πρέπει νὰ γίνουν. Πολλὲς φορές, ὅταν τὰ πράγματα κολλοῦν, μπορεῖ κάποιος νὰ δοκιμάσῃ καὶ ἄλλη μέθοδο, ποὺ λέγεται «μὲ τὸ μαλακὸ».
Πολλὲς φορὲς τὸ λιγότερο μπορεῖ νὰ γίνῃ τὸ περισσότερο κι ἂν σπρώχνεις λιγότερο ὅποτε ἐπιθυμεῖς περισσότερο, μπορεῖ νὰ ἀποδειχθῇ πολὺ περισσότερο ἀποτελεσματικό.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 5 times, 1 visits today)
Leave a Reply