Βᾶστα τρόικα!!!

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÍÔ. ÓÁÌÁÑÁ ÌÅ ÔÏÕÓ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÇÓ ÔÑÏÚÊÁÓ (ICON PRESS / ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)Οἱ νέες μεταρρυθμίσεις ποὺ προτείνει ἡ τρόικα, περιλαμβάνουν τὴν καινοτόμο καὶ ῥιζοσπαστικὴ μέθοδο τῆς ἀυξήσεως τῆς φορολογίας.

Ἤθελα νὰ κάνῳ μιὰ φιλολογικὴ ἐρωτήση (πέρα ἀπὸ τὴν πλάκα).
Περνάει ἀπό τό μυαλό τῶν μνημονιακών, πώς ἴσως οἱ Βρυξέλλες δέν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπό αὐτό πού περιέγραψε ὁ Γκάιτνερ;
Ἕνα μάτσο μανιακῶν δηλαδὴ ποὺ θέλουν νὰ καταστρέψουν τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ξεδόσουν.
Βᾶστα τρόικα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply