Κι ἐάν ἔχῳ χαθεῖ;

Κι ἐάν ἔχῳ χαθεῖ;Ἄν δέν γνωρίζῳ τό ποῦ πρέπει νά πάῳ;
Ἐάν ἔχω χαθεῖ;
Ἐάν μέσα στήν θάλασσα τῶν πληροφοριῶν ἀγνόησα τίς σημαντικές;

Σταματῶ.
Σταματῶ τὰ πάντα. Ὅσο σημαντικὰ κι ἐὰν φαίνονται.
Σταματῶ τὰ πάντα κι ἐπικεντρώνομαι μόνον σὲ ἐμέναν.
Κάποιες ἁπλὲς ἐρωτήσεις… Κάποιες σαφεῖς ἀπαντήσεις καὶ τὰ πέπλα ἀπομακρύνονται. Οἱ θολοῦρες χάνονται.
Ὁ δρόμος ἐμφανίζεται.

Ἀκόμη ὅμως κι ἐὰν φαντάζουν ὅλα δύσκολα καὶ ἀδύνατα, διότι χάθηκα γιὰ καιρὸ στὶς παραπλανήσεις, δὲν πειράζει.
Εἶναι καλλίτερα νὰ ξεκινήσῳ ἀκόμη καὶ τώρα, παρὰ νὰ μὴν ξεκινήσῳ ποτέ.
Θὰ βρῶ τρόπους… Καὶ δρόμους… Καὶ ὅσην δύναμιν χρειάζεται…
Εἶναι βέβαιον.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply