Τί σημαίνει δεξιά οἰκονομική πολιτική; (α)

Τί σημαίνει δεξιά οἰκονομική πολιτική;Τί σημαίνει δεξιά οἰκονομική πολιτική;
Τοῦτο εἶναι γνωστὸν καὶ ὡρισμένον!

  • Πρῶτον, ἡ δημιουργία πάσῃ θυσίᾳ μιᾶς ἰσχυρᾶς μικρομεσαίας τάξεως ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν καὶ ἐμπόρων ἡ ὁποία ἰδεωδῶς θὰ περιλάβῃ μέγα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ καὶ πρῶτος στόχος κάθε Κυβερνήσεως θὰ εἶναι ἡ έπέκτασίς της!
  • Δεύτερον, αἱ μεγάλαι ἐπιχειρήσεις ἐθνικῆς ὡφελείας νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε κρατικαὶ κατὰ τὸ 51% ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπον τῶν μετοχῶν θὰ χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν λαϊκὴν ἀποταμίευσιν.
  • Τρίτον, ἡ ἀνάπτυξις εἰς τοπικὸν ἐπίπεδον ἐπιχειρήσεων δημοτικῶν, συνεταιριστικῶν.

Εἶναι προφανὲς ὅτι αὐτὸ τὸ ἰδεῶδες τὸ ὁποῖον αὐτὸ καὶ μόνον -ἄς τὸ ὑπογραμμίσωμεν αὐτό- συνάδει μὲ τὸν ἐθνικὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἕλληνος, ἔρχεται εἰς ὀξείαν ἀντίθεσιν τόσον πρὸς τὸ σημερινὸν Νεοφιλελεύθερον ἰδεώδες, κατὰ τὸ ὁποῖον ἕνας κλειστὸς ὅμιλος τραπεζῶν θὰ καταβροχθίση τὰ πάντα εἰς παγκόσμιον κλίμακα καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θὰ καταστοῦν δούλοι του, ὅσον καὶ πρὸς τὸ παράλληλόν του Σοσιαλιστικὸν-Κομμουνιστικὸν ἰδεῶδες, κατὰ τὸ ὁποῖον μία πανίσχυρος γραφειοκρατικὴ κλίκα ἔχει ὅλην τὴν ἐξουσίαν καὶ ὅλον τὸ χρῆμα καὶ ὁ πληθυσμός ἔχει status δούλου!

Καὶ προσέξατέ το πῶς αἰ δύο αὐταὶ ψευδοϊδεολογίαι λειτουργοῦν ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα!
Μία σοσιαλιστικὴ κυβέρνησις ἐξοντώνει μυριάδας μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ ἰδρύει κρατικὰ μονοπώλια τὰ ὁποῖα κατόπιν κηρύσσονται μὴ-κερδοφόρα καὶ πωλοῦνται στοὺς προαναφερθέντες ξένους – ἰδοῦ ἡ πολιτικὴ τῆς Μεταπολιτεύσεως!

~ Παν. Μαρίνης

~ εἰκὼν

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply