Ἐπιστολὴ τοῦ Albert Camus πρὸς τὴν κυβέρνηση

Ἐπιστολὴ τοῦ Albert Camus πρὸς τὴν κυβέρνησηὙπάρχουν ἐγκλήματα πάθους κι ἐγκλήματα ψυχρῆς λογικῆς.

Ὁ Ποινικὸς Κώδικας τὰ ξεχωρίζει μᾶλλον εὔκολα χάριν σὲ αὐτά πο]τ διαπράττονται ἐκ προμελέτης..

Ζοΰμε στὴν ἐποχὴ τῆς προμελέτης καὶ τοῦ τελείου ἐγκλήματος.
Οἱ ἐγκληματίες τῆς ἐποχῆς μας δὲν εἶναι πιὰ ἐκεΐνα τ’ ἀδύναμα παιδιά ποὺ ἐπικαλοῦντο ὡς διακαιολογία τὴν ἀγάπη.
Ἀντίθετα εἶναι ἐνήλικες καὶ τὸ ἄλλοθί τους εἶναι ἀδιάσειστο: ἢ φιλοσοφία μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ σὲ ὅλα, μπορεῖ ἀκόμη καὶ νὰ μεταμορφώσῃ τοὺς δολοφόνους σὲ δικαστές.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply