Κι ἐὰν ὅλοι οἱ ἄλλοι πορεύονται πρὸς τὸ …ἀλλοῦ…

Ἐγὼ ὀφείλω στὸν ἑαυτόν μου, στὴν κοινωνία μου καὶ στὰ πιστεύω μου νὰ πορεύομαι ἐκεῖ ποὺ ἡ συνείδησίς μου μοῦ ὁρίζει.
Ἡ πορεία μας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κάτι ποὺ ἀποφασίζεται ἤ καθορίζεται ἀπὸ τὶς περιῤῥέουσες τάσεις, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ τὶ ἡ ἠθική μας μᾶς ὑπαγορεύει.
Ὑπάρχουν πάρα πολλὲς πιθανότητες νὰ κάνουν λάθος οἱ πολλοί, κι ὄχι ἐγώ.
Μὰ ἀκόμη κι ἐὰν ἔχω ἀμφιβολίες γιὰ τὶς θέσεις μου, μπορῶ πολὺ εὔκολα νὰ ἐρευνήσω τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ὀρθές.
Μπορῶ νὰ παρατηρήσω τὶς τάσεις τῶν φυσικῶν δρόμων καὶ νὰ καταλάβω.
Ἑὰν οἱ ἐπιλογές μου εἶναι τέτοιες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἀκύρωσιν τῶν φυσικῶν νόμων, τότε εἶναι βέβαιον πὼς ἔχω λάβει λάθος δρόμο καὶ ὀφείλω, ἐὰν θέλω νὰ παραμένω ἔντιμος ἄνθρωπος, νὰ ἀναθεωρήσω.
Ἐὰν ὅμως οἱ ἐπιλογές μου εἶναι τέτοιες ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἐξακολούθησιν τῆς φυσικῆς ῥοῆς, δίχως νὰ ἐναντιώνονται στοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ δίχως νὰ παράγουν ὕβριν, τότε εἶμαι σὲ σωστὸ δρόμο.

Εἶναι εὔκολο τὸ νὰ μάθω τὸ πῶς πρέπει νὰ πορευθῶ.
Εἶναι δύσκολο τὸ νὰ ἐπιλέξω νὰ πληρώσω τὸ τίμημα.
Καὶ εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολο, ὅταν ΟΛΟΙ οἱ ἄλλοι πορεύονται πρὸς τὰ ἐκεῖ ποὺ τοὺς ὁρίζουν, ἐγὼ νὰ παραμένω σταθερὰ προσδεμένος στὶς ἀρχές μου.

Θέλουμε δὲν θέλουμε, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κατανοήσουμε πλέον εἶναι πὼς τὸ νὰ πολεμοῦμε τοὺς νόμους τῆς Φύσεως εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ βροῦμε ἐμπρός μας, μὲ τὸν χειρότερον τρόπο. Καὶ αὐτὸ ἴσως νὰ μποροῦσε νὰ παρακαμφθῇ, ἐὰν ὅλες οἱ πράξεις μας πλέον, οἱ προθέσεις μας, ἀκόμη καὶ οἱ σκέψεις μας, δὲν ἀφοροῦσαν στὸ σύνολον τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Ἄς σκεφθοῦμε καλλίτερα, καθαρότερα, ἐντιμότερα καὶ μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ ἄς ἀποφασήσουμε τὸ ἐὰν θέλουμε, ἤ ὄχι, νὰ συμβάλουμε στὴν καταστροφὴ ἤ ἐὰν θὰ πολεμήσουμε γιὰ νὰ ἐπαναφέρουμε τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐλευθερία ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Φιλονόη

Υ.Γ. Σημαντικὴ λεπτομέρεια: Πρέπει πάντα νὰ ξέρω τὸ γιατὶ κάνω ὅ,τι κάνω!!!

φωτογραφία

(Visited 58 times, 1 visits today)
Leave a Reply