Ἡ ἀξία τῆς δημιουργίας.

Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι ἀποτέλεσμα δημιουργικότητος. Εἶναι ἀντικειμενικὴ καὶ οὐδέποτε ἀφαιρετική. Εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς γνώσεως, συνειδητότητος, εὐσυνειδησίας, ἀνθρωπιᾶς καὶ πολιτισμοῦ. Οἱ κατασροφεῖς της πάντα στεροῦνται αὐτῶν τῶν προνομίων τῆς ...δημιουργίας τοῦ κάλλους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μισοῦν τὴν ὀμορφιὰ καὶ νὰ κάνουν στόχο ζωῆς τους τὴν καταστροφή.

Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι ἀποτέλεσμα δημιουργικότητος. Εἶναι ἀντικειμενικὴ καὶ οὐδέποτε ἀφαιρετική.
Εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς γνώσεως, συνειδητότητος, εὐσυνειδησίας, ἀνθρωπιᾶς καὶ πολιτισμοῦ.
Οἱ κατασροφεῖς της πάντα στεροῦνται αὐτῶν τῶν προνομίων τῆς …δημιουργίας τοῦ κάλλους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μισοῦν τὴν ὀμορφιὰ καὶ νὰ κάνουν στόχο ζωῆς τους τὴν καταστροφή.

Τὸ νὰ θέλῃς νὰ δημιουργήσῃς, γενικῶς, διότι ὅλες οἱ δυνάμεις μέσα σου σὲ ὀδηγοῦν σὲ αὐτό, εἶναι κάτι ποὺ σὰν λαὸς τὸ γνωρίζουμε… Τὸ ἔχουμε βιώσει σὲ πολλὲς περιόδους τῆς ἱστορίας μας…
Καὶ πάντα, μέσα ἀπὸ κάθε δυσκολία, ὄχι μόνον καταφέραμε νὰ ἐπιβιώσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσουμε.
Ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὶς στάκτες ἔχουμε καταφέρει νὰ προβάλουμε τὰ …διαμάντια.

Ἡ ἀνάγκη τῆς δημιουργίας εἶναι στὸ γονίδιό μας ἀπὸ ἀρχῆς ἐμφανίσεώς μας στὸν πλανήτη.
Δὲν εἶναι μόνον ὅμως δικό μας …«προνόμιον» κάτι τέτοιο, μὰ καὶ πολλῶν ἄλλων λαῶν.
Κι αὐτοὶ οἱ λαοὶ ἔχουν πολλὲς φορὲς στὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας ἐπίσης ταλαιπωρηθεῖ, διωχθεῖ ἀλλὰ καὶ γενοκτονηθεῖ.

Ὑπάρχουν δύο εἰδῶν ἄνθρωποι στὸν πλανήτη.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ φύσει δημιουργοῦν καὶ εἶναι οἱ ἄλλοι, ποὺ φύσει καταστρέφουν.
Αὐτοὶ ποὺ φύσει δημιουργοῦν, ἀπὸ τὰ μικρὰ ἔως τὰ μεγάλα, συνήθως εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ στοχεύονται.
Αὐτοὶ ποὺ φύσει καταστρέφουν εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ πρῶτα ἀπὸ ὅλα στοχεύουν καὶ ἀφανίζουν αὐτοὺς ποὺ δημιουργοῦν.
Τὸ γιατὶ συμβαίνει αὐτὸ δὲν θὰ τὸ ἀναλύσουμε σήμερα. Σήμερα ἁπλῶς καταγράφουμε τὸ ὅ,τι συμβαίνει κι ὄχι τὸ γιατί.
Αὐτὸ εἶναι ἔργον τῶν κοινωνιολόγων, τῶν ψυχολόγων καὶ τῶν παιδαγωγῶν.

Αὐτοὶ ποὺ καταστρέφουν συνηθίζουν ἐπίσης νὰ οἰκειοποιοῦνται τὰ ἔργα αὐτῶν ποὺ δημιουργοῦν.
Κάτι τέτοιο φυσικὰ τὸ διαπιστώνουμε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος. Βλέπουμε, γιὰ παράδειγμα, ὄλην τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία στὴν …κατοχὴ τῶν …«Γερμανῶν». Ἤ βλέπουμε τὰ δημιουργήματα Τέσλα στὴν κατοχὴ τῶν …«Ἀμερικανῶν» (;;;;). Ἤ βλέπουμε τὰ δημιουργήματα τῶν Ἰαπώνων στὴν κατοχὴ ἐπίσης τῶν …«Ἀμερικανῶν»(;;;)!!!
Ἔργα, πραγματικὰ ἔργα, ποὺ θὰ προήγαγαν τὴν εἰρήνη καὶ τὴν πνευματικότητα, τὰ ὁποῖα ἤ ὑπεκλάπησαν, ἔτσι, δίχως ἐξηγήσεις, ἤ ἐξηφανίσθησαν, ἐπίσης δίχως ἐξηγήσεις, στὰ ὁποῖα ἐμεῖς οἱ πολλοὶ ΔΕΝ ἔχουμε δικαίωμα προσβάσεως…
Κι ὅταν ἀναζητοῦμε τὶς πηγὲς πολλῶν ἱστορικῶν καταπατήσεων, σκονταύτουμε στὰ …συνήθη πρόσωπα-καπηλευτές.
Εἶναι, βλέπετε, δεδομένη ἡ ἀνικανότης τῆς δημιουργίας τῶν αὐτονοήτων, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ μικρότης τους νὰ τοὺς γεννᾶ ἀβυσσαλέον μῖσος καὶ γιὰ νὰ τοὺς μετατρέπῃ σὲ γενιτσάρους καὶ ἰσοπεδωτές.

Στὴν σύγχρονη ἐποχή, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, διαπιστώνουμε πὼς μία νέα ἐπίθεσις λεηλασίας, γενοκτονίας καὶ ὑποκλοπῆς ἔχει ἐξαποληθεῖ κατὰ παντὸς ἐμβίου ὄντος, ποὺ μὲ τὸν ἄλφα ἤ τὸν βῆτα τρόπο, κατάφερε νὰ παράξῃ δημιουργήματα ἐν καιρῷ εἰρήνης. Αὑτὰ τὰ δημιουργήματα σήμερα ἤ ἔχουν διαλυθεῖ ἤ ἔχουν μεταφερθεῖ σὲ ἀποθῆκες …«εἰδικῶν» πλιατσικολόγων.
Τέτοιο παράδειγμα εἶναι τὰ μνημεῖα καὶ τὰ ἐκθέματα τῶν μουσείων τῆς Λιβύης, τῆς Αίγύπτου, Συρίας, τῆς Σερβίας, τοῦ Ἀφγανιστᾶν καὶ τοῦ Ἰρᾶκ. (Ἀναφέρομαι ΜΟΝΟΝ στὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν.)

Σερβία... 1700 μνημεῖα κατεστράφησαν...

Σερβία…
1700 μνημεῖα κατεστράφησαν…

Αἴγυπτος... Μουσεῖον Μαλάουι... «Ἔργα» κανιβάλων... Ἀποτέλεσμα τοῦ ...«ἐμφυλίου», ποὺ ἐπίσης χρηματοδότηταν οἱ γνωστοὶ ...«χρηματοδότες»!

Αἴγυπτος…
Μουσεῖον Μαλάουι…
«Ἔργα» κανιβάλων…
Ἀποτέλεσμα τοῦ …«ἐμφυλίου», ποὺ ἐπίσης χρηματοδότηταν οἱ γνωστοὶ …«χρηματοδότες»!

Συρία... Χαλέπι... Ὅπου κάποτε οἱ ΤΑΛΙΜΠΑΝ τώρα ἡ ISIS... (ἵδιο ταμεῖον χρηματοδοτήσεως... ἤ ἄλλως! Βαρβάρων ...«ἔργα»!)

Συρία…
Χαλέπι…
Ὅπου κάποτε οἱ ΤΑΛΙΜΠΑΝ τώρα ἡ ISIS…
(ἵδιο ταμεῖον χρηματοδοτήσεως… ἤ ἄλλως! Βαρβάρων …«ἔργα»!)

Λιβύη... Σκόνη καὶ πέτρες ἡ πολιτιστική της κληρονομιά...

Λιβύη…
Σκόνη καὶ πέτρες ἡ πολιτιστική της κληρονομιά…

Ἰράκ... Ἐθνικὸν Μουσεῖον... Τὸ ἀποτέλεσμα...

Ἰράκ…
Ἐθνικὸν Μουσεῖον…
Τὸ ἀποτέλεσμα…

Ἀφγανιστάν... Αὐτὸ μᾶς τελείωσε... Ἀποτέλεσμα τῆς χρηματοδοήσεως τῶν ΤΑΛΙΜΠΑΝ ἀπὸ τὰ ...«γνωστὰ κέντρα»!

Ἀφγανιστάν…
Αὐτὸ μᾶς τελείωσε…
Ἀποτέλεσμα τῆς χρηματοδοήσεως τῶν ΤΑΛΙΜΠΑΝ ἀπὸ τὰ …«γνωστὰ κέντρα»!

Καὶ δυστυχῶς οἱ καταστροφὲς αὐτές, ποὺ βλέπουμε νὰ λαμβάνουν δημοσιότητα, εἶναι πολὺ μικρὸ τμῆμα αὐτῶν ποὺ πράγματι συνέβησαν, παραμένουν ἀτιμώρητες καὶ προέρχονται ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ὁμάδες ποὺ συνετέλεσαν στὴν καταστροφὴ αὐτῶν τῶν χωρῶν. Μὰ πάντα ἡ χρηματοδότησίς τους ἔχει τὶς αὐτὲς πηγὲς καὶ στρέφεται ΜΟΝΟΝ κατὰ αὐτῶν ποὺ δημιουργοῦν κι ὄχι κατὰ τῶν ὁμοίων τους. Τοὺς ὁμοίους τους τοὺς προσλαμβάνουν γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐπεκτείνουν τὰ ῥημάδια καὶ τὴν ἀσχήμια σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πλανήτου…
Βλέπετε…
Κάθε τὶ ποὺ οἱ ἴδιοι ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν ἤ νὰ δημιουργήσουν πρέπει νὰ καταστρέφεται, διότι ἀναδεικνύει τὴν δική τους ἀνικανότητα, μικρότητα καὶ ἀδυναμία δημιουργίας ἔργων εἰρήνης, σημαντικῶν γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα…

Μεγίστη ἀπόδειξις, τῶν συντονισμένων αὐτῶν ἐπιχειρήσεων, εἶναι ἡ συνισταμένη δράσις φαινομενικῶς διαφορετικῶν ὁμάδων.
Στὴν Σερβία, γιὰ παράδειγμα, Ἀλβανοὶ καὶ ΝΑΤΟ συνέπραξαν γιὰ τὸν ἀφανισμὸ καὶ τὴν γενοκτονία τῶν Σέρβων.
Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς νίκης τῶν ΝΑΤΟϊκῶν ἦταν φυσικὰ τὸ τερατούργημα τοῦ Κοσσόβου…
Βλέπουμε δῆλα δὴ στὸ Κόσσοβο, μετὰ τὸν …«ἐκδημοκρατισμόν» του καὶ τὴν …«ἀπελευθέρωσίν» του , ἀπὸ τοὺς …«κακούς» Σέρβους, τὴν μεγαλυτέρα βάσιν τῶν Ἀμερικανῶν στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου!!!

Ἡ ἀξία τῆς δημιουργίας.8
Ἕνα ΝΑΤΟ (μαζὺ μὲ τὸν ΟΗΕ) οὐδέποτε ἐνδιεφέρθη γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς μογγόλους, τοὺς ὁποίους καὶ συντόνισε, καθοδήγησε ἀλλὰ καὶ προστάτευσε. Οὐδέποτε ἐζητήθησαν οἱ προταίτιοι καὶ οὐδέποτε ἐτιμωρήθη κάποιος.
Ψιλὰ γράμματα θὰ μοῦ πεῖτε…

Βλέπουμε στὸ Ἀφγανιστὰν τὸ μεγαλύτερον κέντρον παραγωγῆς …«ὀπίου»!!! Αὐτὸ ἐπέφερε ὁ …«ἐκδημοκρατισμός» τοῦ Ἀφγανιστᾶν!!!

Ἡ ἀξία τῆς δημιουργίας.7Ἰράκ… Ἐφαλτήριον νέων …«ἐπαναστατῶν» ποὺ στόχο τους ἔχουν τὴν τρομοκρατια, τὴν γενοκτονία, τὴν καταστφροφή….Ἡ ἀξία τῆς δημιουργίας.9Ἡ σύμπραξις τῶν …«ἐπαναστατῶν» (μισθοφόροι ἐπίσης κι ἐγκληματίες ἦσαν) μὲ τοὺς …«διεθνεῖς σωτῆρες» εἶναι πασιφανής.
Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς …«σωτηρίας» καὶ τοῦ …«ἐκδημοκρατισμοῦ», βλέπουμε στὸ Ἰρὰκ τὴν γέννησιν τῶν …«ἰσλαμιστῶν» τῆς ISIS, τὸ Ἰρὰκ πανέτοιμον γιὰ τριχοτόμησιν καὶ τὶς ὅμορες περιοχές, μαζὺ μὲ τοὺς πληθυσμούς, νὰ σφαγιάζονται καὶ νὰ γενοκτονοῦνται.

Στὶς ὅμορες χῶρες, ὅπως ἐπὶ τοῦ παρόντος τὴν Συρία, βλέπουμε τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς καταστροφικῆς μανίας. Βλέπουμε ἐπίσης τὴν σύμπραξιν «ἐπαναστατῶν» μισθοφόρων καὶ ΝΑΤΟ. Ἡ ἀξία τῆς δημιουργίας.12

 Κι ἔτσι βλέπουμε κάθε εἴδους …«ἐπαναστᾶτες» νὰ καταλήγουν μὲ τὰ ἴδια ἀποτελέσματα ποὺ φέρνει τὸ ΝΑΤΟ, ὅταν …«ἐκδημοκρατίζῃ» χῶρες. Καὶ μετὰ βλέπουμε σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες νὰ στήνονται νέου εἴδους …μνημεία, δηλωτικὰ ὑποτελείας τῶν λαῶν.
Γιὰ τὴν ὥρα, τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ ἡ Σερβία εἶναι μεγάλα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῶν ἰσχυρισμῶν μου.
Μὰ καὶ στὴν Αἴγυπτον, στὴν Οὐκρανία, στὴν Συρία, στὸ Ἰρὰκ σιγὰ σιγὰ θὰ διαπιστώνουμε νὰ ξεφυτρώνουν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἀσχήμιες, νὰ διαλύονται τὰ ἔργα εἰρήνης καὶ νὰ συκοφαντοῦνται, γελοιοποιοῦνται καὶ φονεύονται ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πολεμοῦν τὸ …«κτῆνος».

Λιβύη... Τὸ μεγαλύτερον ὑδρευτικὸν ἔργον παγκοσμίως, ποὺ θὰ μετέτρεπε τὴν Λιβύη, ἀλλὰ καὶ ΟΛΗΝ τὴν Βόρειο Ἀφρική, σὲ κέντρο παραγωγῆς τροφῆς, κατεστράφη. Αὐτὰ τὰ ἀνθρώπινα ἔργα εἶναι τὰ πρῶτα ποὺ στοχεύουν οἱ ...«ἐκδημοκρατιστές» τοῦ πλανήτου.

Λιβύη…
Τὸ μεγαλύτερον ὑδρευτικὸν ἔργον παγκοσμίως, ποὺ θὰ μετέτρεπε τὴν Λιβύη, ἀλλὰ καὶ ΟΛΗΝ τὴν Βόρειο Ἀφρική, σὲ κέντρο παραγωγῆς τροφῆς, κατεστράφη.
Αὐτὰ τὰ ἀνθρώπινα ἔργα εἶναι τὰ πρῶτα ποὺ στοχεύουν οἱ …«ἐκδημοκρατιστές» τοῦ πλανήτου.

 Στὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ καὶ στὴν Γάζα καὶ στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Συρία τὸ ἔγκλημα τῆς καταστροφῆς δὲν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθεῖ.
Ταὐτοχρόνως νέα «μέτωπα» ἀνοίγουν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, σιγὰ σιγά.
Ἡ Κορέα, τὸ Ἰρὰν καὶ ἡ Ῥωσσία σταδιακῶς …προσεγγίζονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ στρώσουν τὰ πισινά τους κάτω καὶ νὰ δημιουργήσουν. Κοπιαστικὸν γὰρ ἡ δημιουργία… Προτιμοῦν νὰ ἐξαφανίσουν αὐτὰ ποὺ δημιουργοῦν ἄλλοι…
Πιὸ εὔκολο εἶναι.
Καὶ εἶναι πιὸ εὔκολο διότι ἡ δημιουργικότης, τὸ κοινὸ καλό, σὰν στάσις ζωῆς, καὶ ἡ βελτίωσις τῶν συνθηκῶν διαβιώσεως, αὐξάνει τὶς συνθῆκες καὶ τοὺς βαθμοὺς ἐλευθερίας ποὺ διαβιεῖ κάποιος λαός. Μὰ ἡ ἐλευθερία δὲν εἶναι τὸ ζητούμενον, διότι ἐλεύθερα μυαλὰ ἀνατρέπουν εὔκολα ἀνεγκεφάλους, τοὺς ἀπογυμνώνουν ἀπὸ …«ἐπιχειρήματα», ἀναδεκνύοντας προτίστως τὴν μικρότητά τους ὄχι μὲ ἀντιπαραθέσεις, ἀλλὰ μὲ ἔργα κάλλους.

Τὸ ζητούμενον ὅμως εἶναι ἡ παγκόσμιος ἐξάρτησις τῶν πάντων ἀπὸ τοὺς ὁλίγους.
Πρὸ κειμένου νὰ μὴν ὑπάρχουν λοιπὸν πρότυπα, τὰ πρότυπα καταστρέφονται. Οἱ εἰκόνες ἀντικαθίστανται ἀπὸ τὴν ἀσχήμια. Τὰ μυαλὰ πολτοποιοῦνται, ὁ λόγος φιμώνεται, ἡ ἱστορία ἀλλοιώνεται καὶ οἱ μνῆμες σβήνονται.
Τὰ ζοῦμε ἐδῶ, ἀλλὰ μαζύ μας τὰ ζεῖ κι ὅλος ὁ πλανήτης.
Κάποιοι ἔχουν αἰσθανθεῖ ἤδη τὸ μαχαίρι στὸ σῶμα τους καὶ κάποιοι ἄλλοι ἀναμένεται νὰ τὸ αἰσθανθοῦν συντόμως.
Νὰ ξεφύγῃ κάποιος, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, ἀποκλείεται…
Πρέπει νὰ ἀλλάξουν πολλά. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὰ τὰ μέσα, αὐτὸς ὁ δρόμος, αὐτὰ τὰ ὅπλα ἔχουν τελειώσει.
Πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε πὼς ἡ ὀρθὴ πορεία εἶναι πρὸς τὴν ἄνοδον κι ὄχι πρὸς τὴν ἰσοπέδωσιν καὶ τὴν πολτοποίησιν.

 Μὰ τὸ κυριότερον ὅλων εἶναι πὼς πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἐπιτρέπουμε στὰ κτήνη νὰ ὑπάρχουν, νὰ αὐξάνουν τὴν καταστροφὴ καὶ νὰ μεγαλώνουν τὴν ὁμογενοποίησιν.

«Ἔργα» καταστροφῆς, ἰσοπεδώσεως, ἀσχήμιας... Κοινὴ βάσις ἡ ...θεωρία ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔστησαν τὰ ...«σοσιαλιστικά» τους οἰκοδομήματα. Πρῶτα ἀναζητοῦμε τὸ ΠΟΙΟΙ καὶ ΓΙΑΤΙ τὸ ἔκαναν καὶ μετὰ μετατρέπουμε τοὺς ἑαυτούς μας σὲ πρόβατα καὶ αὐτοὺς σὲ τσοπαναραιους...

«Ἔργα» καταστροφῆς, ἰσοπεδώσεως, ἀσχήμιας…
Κοινὴ βάσις ἡ …θεωρία ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔστησαν τὰ …«σοσιαλιστικά» τους οἰκοδομήματα.
Πρῶτα ἀναζητοῦμε τὸ ΠΟΙΟΙ καὶ ΓΙΑΤΙ τὸ ἔκαναν καὶ μετὰ μετατρέπουμε τοὺς ἑαυτούς μας σὲ πρόβατα καὶ αὐτοὺς σὲ τσοπαναραιους…

Ἡ ζωὴ εἶναι ἀλλοῦ.
Αὐτὸς ὁ «κύκλος» τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτουν τείνει στὸ πέρας του.
Σωτηρία ΔΕΝ ὑπάρχει. Καὶ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξῃ. Διότι τώρα πιὰ ἀκόμη καὶ οἱ πλέον …«ὑγιεῖς» πνευματικῶς, ἔχουν ἀρκούντως δηλητηριαστεῖ ἀπὸ τὴν ἀσχήμια, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκφράζουν δύο εἰδῶν συμπεριφορές, ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν. Ἔτσι ὅμως ἀποτέλεσμα ΔΕΝ ὑπάρχει, ἀπολογιστικά, θετικόν. Ἔτσι ἁπλῶς ἀλλάζουν οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς καταστροφῆς.

Τὸ οἰκοδόμημα λοιπὸν γκρεμίζεται… Διαλύεται… Αὐτοκαταστρέφεται…
Ἄς προετοιμαστοῦμε γιὰ τὸ ἐπόμενον στάδιον, τὸν ἐπόμενον κύκλο, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ θριαμβεύουν τὰ ἀνθρώπινα ἔργα καὶ δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν λόγο ὑπάρξεως καὶ χῶρο κινήσεως τὰ κτήνη τοῦ πλανήτου.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ συμβῇ, διότι εἶναι ἀνάγκη.
Ἁπλῶς καλὸ εἶναι νὰ συμβῇ ὑπὸ ἄλλες προϋποθέσεις καὶ μὲ τὶς βέλτιστες ὑποδομές.
Στὸ χέρι μας εἶναι.
Τὸ πῶς θὰ τὸ βροῦμε συντόμως ὡς δρόμο ἐμπρός μας.

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ  κι ἐδῶ,

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply