Οἱ διαδικτυακοὶ φίλοι.

Οἱ διαδικτυακοὶ φίλοι εἶναι μιὰ καινούργια ἠθικὴ ψυχαγωγίας, ἕνα νέο μοντέλο σχέσεων. Μοιάζει σὰν ἔνα σύστημα διαλογῆς ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀπομονώσουμε ἔναν πυρῆνα τέρψεως μέσα στοὺς κόλπους τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς, που δεν εἶναι οὔτε ὑπερβολικὰ δυνατός, οὔτε ὑπερβολικὰ ἀδύναμος καὶ μοιάζει σὰν νὰ μὴν ἔχει καμμιὰ ἀρνητικὴ συνέπεια, καὶ μας προωθεῖ σὲ ἔνα σύμπαν εὐχαρίστων ἐντυπώσεων. Καὶ ἔτσι ἡ ἀνταλλαγὴ ἰδεῶν καὶ μυστικῶν, ἡ ἀνταλλαγὴ ψυχολογικῶν χαδιῶν μέσα ἀπὸ τὰ likes, γίνονται ἀντικείμενα μιᾶς ἀνάλαφρης οἰκειότητας ἀφοῦ ἐκ τῶν πραγμάτων ὑπάρχει ἔνα διακριτικὸ τεῖχος ποὺ δημιουργεῖ ἔνα συναισθηματικὸ ἀντισηπτικὸ περιβάλλον, ἕνα ἀντικραδασμικὸ μαξιλάρι ποὺ προστατεύει ἀπὸ τὴν τραχύτητα καὶ τὴν σκληρότητα τοῦ ἀληθινοῦ κόσμου.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐνώθηκαν μέσῳ τοῦ διαδικτύου ἄνθρωποι ἀπὸ διαφορετικὰ μέρη τοῦ πλανήτου, ποὺ δεν ἐπρόκειτο νὰ συναντηθοῦν ποτέ. Αὐτὸ στὴν ἀρχὴ φάνταζε σὰν μιὰ ἀκόμη ἐλευθερία, ποὺ ἡ παιδικὴ ἀφέλεια μᾶς ἔκανε νὰ πιστεύουμε ὅτι αὐτοὶ οἱ δύο κόσμοι, ὁ φανταστικὸς καὶ ὁ πραγματικὸς θὰ μποροῦσαν νὰ συνυπάρχουν πλάι πλάι χωρὶς να ἀλληλομολύνονται. Ἐμοιαζε σὰν ἔνας σύγχρονος παράδεισός ποὺ οἱ ἀπαγορευμένοι καρποί του δεν ἤταν φανεροί.
Ἔτσι ἀρχίσαμε νὰ τὸν ὑπερκαταναλώνουμε καὶ νὰ ἀγγίζουμε τὰ ἄκρα, ποὺ σημαδεύουν τὸ ὄριο πέρα ἀπὸ τὸ ὁποῖο τελειώνουν τὰ ἀγαθὰ καὶ ἀρχίζει ἡ ματαίωσις.

Ἡ συγχρόνη εἰκονικὴ πραγματικότητα ἴσως νὰ μαρτυρᾷ μιὰ βούλησι γιὰ ἐξαΰλωσι τοῦ κόσμου καὶ κατάργησι τῶν ὁρίων τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου. Ἀνοίγει μιὰ ἅλλη διαστάσι στις ἀνθρώπινες σχέσεις, ποὺ ἴσως νὰ καταπραΰνῃ τὴν μοναξιά, ἴσως ὅμως ἁπλὰ νὰ τὴν παραδέχεται. Αὐτὴ ἡ εἰκονικὴ πραγματικότης ἐπιθυμεῖ νὰ μετατρέψῃ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις σὲ ἔνα λεῖο ἱμάντα, ὅπου διαβαίνουν σὲ αὐτὸν μὲ εὐκολία εὐκίνητες σκιές, ποὺ μᾶς ὑπόσχονται τὴν τέρψι χωρὶς τὰ δεινὰ καὶ τὶς συγκρούσεις τοῦ ἀληθινοῦ κόσμου. Ἡ οὐτοπία ἑνὸς κόσμου ἀλαφρώσεως, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν χαρά ἀποφεύγοντας κάθε τὶ δυσάρεστο, ἡ ζωὴ γίνεται παιχνίδι χωρὶς τὸ βάρος τῆς πραγματικότητας καὶ ἡ ἐπιθυμία γιὰ σύνδεσι ξεπερνᾶ ὄλες τὶς δυσκολίες καὶ βυθίζεται στὴν μαγεία τοῦ παραμυθιοῦ.

Ἴσως ἐπιστρέφοντας στὴν πραγματικὴ ζωὴ παραμένουμε στοιχειωμένοι ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς φόβους ποὺ προσπαθοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν εἰκονικὴ πραγματικότητα νὰ ἐξορκίσουμε. Μᾶς τραβοῦν ἀπὸ τὸ μανίκι καὶ μᾶς θυμίζουν ὅτι μπορεῖ νὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν. Ἡ καταστροφὴ τῆς αὐταπάτης ἴσως νὰ εἶναι μιὰ πόρτα πλούσια σὲ θαύματα. Ἴσως χρειάζεται νὰ πάρουμε ξανὰ τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀληθινὴ ζωὴ καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐξορκίσουμε ὄλες τὶς κακοποιὲς δυνάμεις ποὺ βρίθουν μέσα στὶς χαραμάδες τῶν φόβων καὶ τῆς ἀπαθείας μας.
Γιατὶ μόνο μέσα στὴν ἀληθινὴ ζωὴ μπορεῖς καθὼς στρίβεις στὴν γωνία τοῦ δρόμου νὰ νοιώσῃς ὅτι σὲ κατακλύζει ξαφνικὰ μιὰ αἴσθησις εὐτυχίας ἐπειδὴ μόλις κατάπιες ἕνα κομμάτι ἀργοπορημένου ἀπογευματινοῦ ἡλίου, ποὺ συνεχίζει νὰ φλέγεται μέσα σου στέλνοντας μικρὲς δέσμες σπινθήρων σὲ ὅλη σου τὴν ὑπάρξι..

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Οἱ διαδικτυακοὶ φίλοι.

Leave a Reply